Filozofija in teorija prava

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo    1  2

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40            8

Nosilec predmeta

doc. dr. Vojko Strahovnik

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

Predmet zajema naslednje vsebinske sklope:
– kaj je filozofija in teorija prava (opredelitev pojmov oz. področij, odnos med pojmoma ter zgodovina njunega razvoja
– pregled in razumevanje klasičnih in sodobnih teorij prava oz. pogledov na naravo prava: naravno pravo, pravni pozitivizem, čista teorija prava, pravni realizem, sintetična teorija prava
– argument in pravna argumentacija: argument, veljavnost in zdravost argumenta, argumentativne strategije, pravna argumentacija
– izbrani vidiki filozofije in teorije prava

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura:

  • Novak, Marko. Poglavja iz filozofije in teorije prava, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica 2008, str. 13-98; 193-297, 325-358.
  • Novak, Marko. Pravna argumentacija v praksi, GV Planet, Ljubljana 2010.
  • Radbruch, Gustav. Filozofija prava. Ljubljana; GV Založba 2007, str. 33-79.
  • Alexy, Robert. Narava pravne filozofije. Pravnik, 59 (7-9) 2004, str. 367-377.
  • Pavčnik, Marijan. Teorija prava. GV Založba, Ljubljana 2013, str. 25-40, 449-538.

Priporočenaz literatura:

  • Kaufmann, Arthur. Uvod v filozofijo prava. 2. izd. Ljubljana GV založba 2013.
  • Maritain, Jacques. 2002. Človek in država, Ljubljana, 2002, str. 97-130.
  • Strahovnik, Vojko. O odnosu med etiko in pravom glede na vidik uklonljivosti pravnih norm. V: ŠPELIČ, Miran (ur.). Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 24-36.
  • Stanford Encyclopaedia of Philosophy (dosegljiva na: http://plato.stanford.edu), gesla:       The Nature of Law; Natural Law Theories; Legal Positivism; The Pure Theory of Law; Legal Obligation and Authority

Cilji in kompetence:

Predmet predstavlja razvijanje in dopolnjevanje temeljnega znanja s področja teorije in filozofije prava, ki so ga študenti  pridobili pri predmetu Pravoznanstvo na 1. stopnji študija prava. Cilj predmeta je, da študenti osvojijo osnovne postavke filozofije in teorija prava, spoznajo njun razvoj ter medsebojno povezanost. Z vključitvijo pravna argumentacije pa je cilj tudi pri študentih razviti širše razumevanje narave prava in prenos le-tega v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:
– spozna pojma filozofije prava in teorije prava ter osrednja vsebinska vprašanja, ki se znotraj njiju vzpostavljajo;
– poglobi svoj način razmišljanja o pravnofilozofskih in teoretskih vprašanjih ter pridobi veščino kritičnega mišljenja;
– dobi vpogled v sodobne razprave znotraj filozofije in teorije prava
– osvoji najpogostejše osnovne in dodatne interpretacijske in argumentativne tehnike;
– se seznani z načinom pravnega odločanja v težkih pravnih zadevah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov.

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni izpit.

Reference nosilca:

STRAHOVNIK, Vojko. Legal positivism and defeasibility of legal norms. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, št. 59-60, str. 219-234.

STRAHOVNIK, Vojko. Defeasibility of moral and legal norms. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2012, št. 53/54, str. 101-115.

STRAHOVNIK, Vojko. O odnosu med etiko in pravom glede na vidik uklonljivosti pravnih norm. V: ŠPELIČ, Miran (ur.). Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 24-36.

STRAHOVNIK, Vojko. Raz on reasons, principles and guiding. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2011, [Št.] 49/50, str. 118-131, 313-314.

STRAHOVNIK, Vojko. The logic of legal requirements – essays on defeasibility: book review of The logic of legal requirements, essays on defeasibility (eds. Jordi Ferrer Beltrán and Giovanni Battista Ratti), Oxford: Oxford University Press 2012. Revus, ISSN 1581-7652, 2012, št. 18, str. 179-190.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/filoz