Pisanje znanstvenih in strokovnih člankov

Študijski program in stopnja Letnik Semester
Podiplomski magistrski program Pravo  1, 2  1, 2

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Kerbler

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v tekoči letnik.

Vsebina

Pisanje znanstvenih in strokovnih člankov ni samo po sebi umevno, ampak je veščina, ki se je je treba naučiti. Vsak podiplomski študent je postavljen pred dejstvo, da mora napisati in objaviti znanstveni ali strokovni članek. A ne le za študente, tudi za mnoge že uveljavljene strokovnjake in akademike je to zelo težka naloga, saj poleg vsebine zahteva posebna znanja in spretnosti. Vse skupaj se začne že z samim izborom ustrezne znanstvene oziroma strokovne revije in z zadostitvijo zahtev ter kriterijev, ki te revije postavljajo. A pot od izbire ustrezne revije do objave članka je lahko zelo dolga, mnogokrat prežeta s številnimi razočaranji. S pravilnimi odločitvami in pristopom ter priučenimi spretnostmi oziroma tehnikami lahko postane pisanje znanstvenih in strokovnih člankov prijetna izkušnja, zaznamovana z uspehi. Objavljanje v znanstvenih in strokovnih revijah namreč pomeni opozoriti nase, na svoja znanja in na svoje dosežke. Več kot ima posameznik objav in kakovostnejše kot so, večja je verjetnost za poslovna mreženja ter nove delovne izzive in priložnosti. Obvladovanje veščine pisanja znanstvenih in strokovnih besedil v obliki člankov pa je tudi odlično izhodišče za zasnovo in izdelavo kakovostnega magistrskega in doktorskega dela. Izbor tega predmet je zato zelo priporočljiv, in sicer že v prvem letniku študija.

Vsebina
•    pomen in smisel pisanja znanstvenih in strokovnih člankov,
•    vrste znanstvenih člankov, njihove značilnosti in razlike v primerjavi s strokovnimi članki,
•    pregled in značilnosti posameznih elementov znanstvenih in strokovnih člankov,
•    pristop in način izbora ustrezne revije za objavo znanstvenega/strokovnega članka,
•    priporočila za branje »navodil za avtorje«,
•    predstavitev mednarodnih bibliografskih baz in iskanje ustrezne literature,
•    pristopi k pisanju, faze pisanja in načini pisanja posameznih delov znanstvenih/strokovnih člankov,
•    načini navajanja literature in citiranje v znanstvenih/strokovnih člankih,
•    priprava grafičnega gradiva in preglednic,
•    postopek oddaje znanstvenega/strokovnega članka,
•    potek recenziranja in elementi ocenjevanja,
•    potek dopolnjevanja znanstvenega/strokovnega članka in odziv na recenzijo,
•    formalnosti, pogoji, zahteve uredništva pred objavo sprejetega znanstvenega/strokovnega članka ter dolžnosti avtorja,
•    priporočila avtorjem po objavi članka in diseminacija.

Študijska literatura in viri:

•    Cargill, M., in O’Connor, P. (2013): Writing scientific research articles: Strategy and steps. Chichester, John Wiley & Sons.
•    Cuervo-Cazurra, A., Caligiuri, P., Andersson, U., Brannen, M. Y. (2013): From the Editors: How to write articles that are relevant to practice. Journal of International Business Studies, 44, str. 285–289.
•    Jubb, M. (2014): Communication or competition: What motivates researchers to write articles for journals? Learned Publishing, 27(4), str. 251–252.
•    Silvia, P. J. (2007): How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. Washington, DC, American Psychological Association.
•    Jha, K. N. (2014): How to write articles that get published? J Clin Diagn Res., 8(9), str. XG01–XG03.
•    Faigley, L., in Hansen, K. (1985): Learning to write in the social sciences. College Composition and Communication, 36(2), str. 140–149.

•    Cargill, M. & O’Connor, P. (2013): Writing scientific research articles: Strategy and steps. Chichester, John Wiley & Sons.
•    Cuervo-Cazurra, A., Caligiuri, P., Andersson, U. & Brannen, M. Y. (2013): From the Editors: How to write articles that are relevant to practice. Journal of International Business Studies, 44, pp. 285–289.
•    Jubb, M. (2014): Communication or competition: What motivates researchers to write articles for journals? Learned Publishing, 27(4), pp. 251–252.
•    Silvia, P. J. (2007): How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. Washington, DC, American Psychological Association.
•    Jha, K. N. (2014): How to write articles that get published? J Clin Diagn Res., 8(9), pp. XG01–XG03.
•    Faigley, L. & Hansen, K. (1985): Learning to write in the social sciences. College Composition and Communication, 36(2), pp. 140–149.

Cilji in kompetence:

•    spoznati, kakšen je smisel pisanja in objavljanja znanstvenih/strokovnih člankov,
•    seznaniti se s pristopi in tehnikami pisanja znanstvenih/strokovnih člankov,
•    sposobnost napisati kakovosten znanstveni/strokovni članek,
•    samozavestno se lotiti priprave in izdelave katerega koli strokovnega in znanstvenega besedila ter verjeti v uspeh.

Predvideni študijski rezultati:

•    pridobiti znanje in razumevanje o tem, kaj je značilno za različne vrste znanstvenih člankov in kaj je značilno za strokovni članek,
•    pridobiti znanje in razumevanje o tem, kako mora biti znanstveni/strokovni članek strukturiran,
•    pridobiti znanje in razumevanje o tem, kako napisati kakovosten znanstveni/strokovni članek,
•    pridobiti znanje in razumevanje o tem, kako komunicirati z uredništvom znanstvenih/strokovnih revij,
•    pridobiti celosten vpogled v to, kako poteka postopek priprave, oddaje in objave znanstvenega/strokovnega članka.

Metode poučevanja in učenja:

•    predavanje,
•    diskusija,
•    študij primerov,
•    primerjava različnih vrst člankov,
•    priprava osnutka znanstvenega/strokovnega članka.

Načini ocenjevanja:

Izpit bo sestavljen iz dveh nalog, ki jih bodo študentje opravili individualno (doma). (1) Vsak študent bo prejel članek, ki ga bo moral na podlagi znanja, ki ga je pridobil na predavanju, oceniti (recenzirati) in (2) na podlagi tematike, ki ga zanima ali pa si jo je izbral za svoje magistrsko/doktorsko delo, bo pripravil osnutek znanstvenega članka za izbrano revijo. Oboje bo študent oddal, nato pa bo moral svoja izdelka ustno zagovarjati (individualni izpit). Ocenjena bo kakovost izvedbe recenzije ter priprave osnutka znanstvenega članka za izbrano revijo. Če bo izdelek kakovosten in če bo študent želel, bo lahko ob pomoči predavatelja v nadaljevanju (po opravljenem izpitu) pripravil celoten članek, pri čemer ga bo predavatelj usmerjal in mu svetoval.

Reference nosilca:

Boštjan Kerbler je redno zaposlen na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Poleg svojega raziskovalnega dela opravlja funkcijo urednika mednarodne indeksirane znanstvene revije Urbani izziv. V času njegovega urednikovanja je bila revija Urbani izziv na podlagi evalvacij znanstvene kakovosti sprejeta v številne mednarodne znanstvene baze, med drugim tudi prestižno bazo SCOPUS Elsevier, ki je indeksirana. Revija je bila v času njegovega urednikovanja pridobila oceno A črtica (A’), kar pomeni, da se objave v reviji štejejo kot zelo kakovostni dosežki. Za svojo uredniško delo je prejel številne pohvale priznanih svetovnih raziskovalcev in piscev znanstvenih člankov ter članov mednarodnega uredniškega odbora znanstvene revije Urbani izziv. Ima številne znanstvene objave, med drugim tudi v indeksiranih revijah (npr. SSCI, AHCI, SCOPUS Elsevier). V sistemu COBISS ima vpisanih več kot 170 bibliografskih enot. Vse njegove reference so navedene in javno dostopne v sistemih SICRIS, LinkedIn in ResearchGate. Kot raziskovalec se ukvarja s problematiko bivalnih okolij za starejše ljudi ter z drugimi demografskimi in stanovanjskimi študijami, predvsem z vidika staranja prebivalstva ter z dostopnostjo grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide in druge funkcionalno ovirane osebe. Sodeluje pri slovenskih in tujih znanstvenih projektih, že več kot desetletje pa predava tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje.

Boštjan Kerbler is a full-time employee at the Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia. In addition to his work as a researcher, he is the editor of the internationally indexed research journal Urbani izziv (Urban Challenge). Under his editorship, the journal has been included in a number of international research databases based on evaluations of its research quality, including the prestigious SCOPUS Elsevier indexing database. While serving as its editor, the journal was classified as A’ which means that the articles published in this journal are deemed outstanding achievements. He has received many commendations for his editorial work from internationally acclaimed researchers and research article authors, and members of the international editorial board of the journal Urbani izziv. He has published extensively in various research journals, including those indexed in SSCI, AHCI, and SCOPUS Elsevier. The bibliographical COBISS database includes more than 170 of his publications. All of his references are listed and publically available in the SICRIS, LinkedIn, and ResearchGate systems. His research focuses on living environments for the elderly and on other demographic and housing studies, especially from the viewpoint of population aging and the accessibility of the built environment, information, and communications to the disabled and other functionally impaired persons. He takes part in Slovenian and international research projects and has been teaching at the University of the Third Age for more than a decade.

 

….

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/evrop