Evropsko gospodarsko pravo

Študijski program in stopnja Letnik Semester
Podiplomski magistrski program Pravo in management nepremičnin  1, 2  1, 2

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Verica Trstenjak

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v tekoči letnik.

Vsebina

 1. Splošno o pomenu, metodah in cilju poenotenju evropskega prava gospodarskih družb in pravnih oseb
 2. Pravna ureditev pravnih oseb v EU
 3. Pravo družb v EU
 4. Evropska delniška družba

4.1.1. Splošno in razvoj

4.1.2. Uredba o statutu evropske družbe (SE)

4.1.3. Pojem in bistvene značilnosti

4.1.4. Ustanovitev  in prenehanje SE

4.1.5. Organi  SE

4.1.6. Uveljavitev uredbe in ureditev drugih področij

4.2. Evropsko gospodarsko interesno združenje

4.3. Evropska zadruga

4.4. Evropsko društvo in ustanova

4.5. Evropska zasebna družba

4.6. Evropska vzajemna družba

 1. Posamezne direktive s področja prava družb (npr. publicitetna, kapitalska, direktiva o fuzijah, enoosebni kapitalski družbi, bilančna, o prevzemih)
 2. Trust in njegova morebitna harmonizacija v EU
 3. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU (npr. Centros C-217/97, Überseering C-208/00, Inspire art C-167/01, VALE C-378/10, Cartesio C-210/06, Komisija/ Španija C-338/06, Audiolux in drugi C-101/08, Idryma Typou C-81/09)

Študijska literatura in viri:

Temeljna:

 • Trstenjak, V./Brkan, M: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospdoarsko pravo EU, GV Zalozba, 2012
 • Trstenjak,V./Kocbek.M: Evropsko zasebno pravo, Evropsko pravo gospodarskih družb, GV Založba, Ljubljana, 2004;
 • Trstenjak,V.: Die Auslegung privatrechtlicher Richtlinien durch den EuGH: ein    Rechtsprechungsbericht unter Berücksichtigung des Common Frame of Reference, Zeitschrift für europäisches Privatrecht. Let. 15 (2007), št. 1, str. 145-160;
 • Trstenjak,V.: Evropska delniška družba, Pravna praksa, 39-40/2001, str. 7-10;
 • Trstenjak,V.: Pravne osebe v EU, Pravnik, 9-10/2002, str. 493-507;
 • Trstenjak,V.: Temeljno o trustu, Podjetje in delo,  št. 4/1995, str. 392 – 406;
 • Schulze,R. (ur.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier, 2008;
 • Grundmann, S., European Company Law: Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia, 2012;
 • Lenoire, N., Societas Europaea (SE) in Europe – A Promissing Start and an Option with Good Prospects, 4 Utrecht L. Review. 13 (2008);
 • Ringe, W-G., Sparking Regulatory Competition in European Company Law – The Impact of the Centros Line of Case-Law and its Concept of ‘Abuse of Law’, Oxford Legal Studies Research Paper No. 2/2009;
 • Grundmann, S., Europäisches Gesellschaftsrecht, C.F. Müller, 2011;
 • Hopt, K. / Davies, P. / Nowark. R. / Solinge, G.:  Corporate Boards in European Law, A Comparative Analysis, Oxford, 2014;
 • Trust law – gradivo iz ZeuP (materials from ZEuP), 1999, S. 745-753;
 • Sodbe Sodisca EU (Case Law of the CJEU).

Cilji in kompetence:

Študent se ob študiju in analizi primerov iz prakse, zlasti analizi sodb Sodišča EU v Luksemburgu seznani z najpomembnejšimi področji evropskega gospodarskega prava.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Pridobitev znanja s področja evropskega gospodarskega prava, ki bo študentu pomagalo pri razumevanju in reševanju vsakodnevnih problemov s tega področja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Glej literaturo.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/evrop