Evropsko civilno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo  1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

prof. dr. Trstenjak Verica

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v tekoči letnik.

Vsebina

Predmet obravnava procesno in materialno civilno in druga področja zasebnega prava v EU. Zajema najpomembnejša področja unifikacije in harmonizacije zasebnega prava. Predmet seznanja s pravno urejenostjo evropskega pogodbenega in odškodninskega prava, kjer so v zadnjem času veliki napredki, harmonizacijo pravnih oseb, posebej gospodarskih družb (npr. evropska delniška družba), delno tudi s harmonizacijo delovnega prava, zlasti glede problemov soupravljanja delavcev, primerov insolventnosti delodajalca ipd. Seznanja tudi z evropskim civilnim procesnim pravom, ki je bilo v zadnjih letih deležno velike harmonizacije. Predstavlja tudi harmonizacijo drugih področij zasebnega prava (tort law, trust law, …). S tem omogoča seznanitev z že veljavno ureditvijo in s predlogi, ki so še v postopku sprejemanja na evropski ravni

I.          Uvod

1.         Splošno o pravnih virih EU, harmonizaciji in unifikaciji v EU
2.         Pomen sodb Sodišča EU
3.         Razlikovanje med poenotenjem materialnega prava in poenotenjem procesnega in kolizijskega prava

II. Evropsko pogodbeno pravo

1. Cilji, metode in pomen poenotenja evropskega pogodbenega prava
2. Področja poenotenja evropskega pogodbenega prava
3. Primeri neformalnih predlogov poenotenja
–          PECL (Principles of European Contract Law)
–          Gradiva Study Group on a European Civil Code
–          CFR (Common Frame of Reference)
4. Predlog Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (COM (2011) 635 konč.)
5. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU

III. Evropsko odškodninsko pravo

1. Splošno o pomenu, metodah in cilju poenotenju evropskega odškodninskega prava
2. Aktivnosti Evropske Komisije in strokovnih komisij glede poenotenja
3. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU

IV.       Evropsko potrošniško pravo

1. Splošno o pomenu, metodah in cilju poenotenju evropskega potrošniškega prava
2. Direktive na področju varstva potrošnikov
2.1.      Splošni sistem varstva potrošnikov – Splošne direktive o varstvu potrošnikov
2.2.      Posebna ureditev varstva potrošnikov
2.3.      Posebna ureditev elektronskega poslovanja
2.4.      Posebna ureditev turističnih potovanj in počitnic
2.5   Posebej o pravicah letalskih potnikov
2.6   Novosti v razvoju: Direktiva 2011/83 o pravicah potrošnikov
3. Minimalna in popolna harmonizacija
4. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU

V.        Evropsko pravo gospodarskih družb in drugih pravnih oseb

1. Splošno o pomenu, metodah in cilju poenotenju evropskega prava gospodarskih družb in pravnih oseb
2. Pravna ureditev pravnih oseb v EU
3. Pravo družb v EU
4. Evropska delniška družba
5. Posamezne direktive s področja prava družb (npr. publicitetna, kapitalska, direktiva o fuzijah, enoosebni kapitalski družbi, bilančna, o prevzemih)
6. Trust in njegova morebitna harmonizacija v EU
7. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU

VI. Evropsko civilno procesno pravo

1. Splošno o pomenu, metodah in cilju poenotenju evropskega civilnega procesnega prava
2. Področje pristojnosti, priznavanja in izvrševanja sodnih odločb civilnem in gospodarskem področju,
3. Čezmejno vročanje v EU,
4. Čezmejno izvajanje dokazov,
5. Evropski nalog za izvršbo nespornih sodnih zahtevkov
6. Pravna pomoč v sporih s čezmejnimi naveznimi okoliščinami,
7. Unifikacija družinskega procesnega prava,
8. Dedovanje in oporoke de lege ferenda
9. Analiza najpomembnejših sodb Sodišča EU

VII. Harmonizacija evropskega civilnega prava

1. Splošno o harmonizaciji evropskega civilnega prava
2. Splošno o komisiji za evropski civilni zakonik (Study Group on a European Civil Code, http://www.sgecc.net/)
3.  Vsebina in obseg evropskega civilnega zakonika
4. Pravne možnosti sprejema evropskega civilnega zakonika
5. Common Frame of Reference
6. Predlog Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (COM (2011) 635 konč.)
7. Drugi predlogi glede harmonizacije evropskega civilnega prava (npr. kolektivne tožbe)

VIII. Druga pomembna področja

1. Evropsko delovno pravo
2. Pravo intelektualne lastnine – izbrana poglavja
2.1. Blagovne znamke
2.2. Avtorsko pravo
2.3. Drugo (npr. zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost)
2.4. Intelektualna lastnina in internet

IX. Drugi pomembni instituti

1. Odgovornost države za škodo nastalo posamezniku zaradi kršitev prava EU

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

Trstenjak, V./Brkan, M: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, 2012

Trstenjak,V./Kocbek.M: Evropsko zasebno pravo, Evropsko pravo gospodarskih družb, GV Založba, Ljubljana, 2004;

Trstenjak,V./Knez,R./Možina,D.: Evropsko zasebno pravo, Evropsko pravo varstva potrošnikov, GV Založba, Ljubljana, 2005;

Trstenjak, V./Beysen, E.: European consumer protection law: curia semper dabit remedium?,v: Common market law review, 2011, vol. 48, št. 1, str. 95-124

Trstenjak,V.: Pravice letalskih potnikov v EU, Pravna praksa, 2010, št. 12, str. 9.

Trstenjak,V.: Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? Pravna praksa, 2009, št. 11, str. 7.

Trstenjak,V.: Poenotenje evropskega pogodbenega prava in aktivnosti EU: a more coherent European contract law, Podjetje in delo, št 3-4/2004, str. 711-715;

Trstenjak,V.: Die Auslegung privatrechtlicher Richtlinien durch den EuGH: ein    Rechtsprechungsbericht unter Berücksichtigung des Common Frame of Reference, Zeitschrift für europäisches Privatrecht. Let. 15 (2007), št. 1, str. 145-160;

Trstenjak,V.: Pomen, razlogi in področja poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Podjetje in delo (2005), št. 6-7, str. 1109-1117;

Trstenjak,V.: Les difficultés d’une interprétation et d’une application unitaires du droit communautaire, v: Le contrat en Europe aujourd’hui et demain. 2008, p. 147-175;

Trstenjak,V.: Poenotenje civilnega prava v Evropski uniji in evropski civilni zakonik, Podjetje in delo, št 6-7/2002, str. 1005-1016;

Trstenjak,V.:  Evropski civilni zakonik – možnost, nujnost ali utopija, Pravnik 2001, str. 675-700;

Trstenjak,V.: Evropska delniška družba, Pravna praksa, 39-40/2001, str. 7-10;

Trstenjak,V.:  Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU, Podjetje in delo,

št. 6-7/2003, str. 1076-1092;

Trstenjak,V.: Pravne osebe v EU, Pravnik, 9-10/2002, str. 493-507;

Trstenjak,V.: Pomen, razlogi in področja  poenotenja evropskega civilnega procesnega prava, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1109 – 1117;

Trstenjak,V.: Temeljno o trustu, Podjetje in delo,  št. 4/1995, str. 392 – 406;

Schulze,R. (ur.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier, 2008;

Trust law – gradivo iz ZEuP, 1999, S. 745-753

Tort law- gradivo dostopno na spletni strani http://civil.udg.es/tort/principles/

Možina,D.: Kršitev pogodbe, GV Založba, 2006;

Lando,O./Beale,H.: Principles of European Contract Law, I, II, Kluwer, Haag, 2000;

Galič,A.: Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb  v civilnih in gospodarskih zadevah, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1118 – 1130;

Sladič.J.: Vročanje v civilnih in gospodarskih zadevah, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1131 – 1150;

Betetto, N.: Uredba sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1151 – 1161;

Keresteš,T.: Evropski izvršilni naslov, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1162 – 1174;

Knez,R.: Pravna pomoč v čezmejnih sporih, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 1175 – 1189;

Repas, M.: Pravice intelektualne lastnine in enotnost notranjega trga. Del 1, Evro PP 4/2003, str. 45-48;

Repas, M.:  Pravice intelektualne lastnine in enotnost notranjega trga. Del 2, Evro PP 1/2004, str. 40-45;

Repas, M.: Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe, Podjetje in delo, 6-7/2004, Str. 1022-1031;

Brownsword, R., Micklitz, H-W, Niglia, L., Weatherill, S.: The Foundations of European Private Law, Hart Publishing, 2011;

Micklitz, H-W (ur.): Constitutionalization of European private law, OUP, 2014;

Vogenauer, S., Weatherill, S. (ur.): The Harmonisation of European Contract Law, Hart Publishing, 2006;

Van Dam, C.: European Tort Law, OUP 2013;

Weatherill, S.: EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar, 2014;

Moccia, L. (ur.): The Making of European Private Law: Why, How, What, Who, Sellier, 2013.

Dopolnilna:

TRSTENJAK Verica/ Beysen Erwin: The Growing Overlap of Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case-law of the CJEU,European Law Review(2013) 38,S. 293-315

TRSTENJAK, V.: Common European Sales Law (CESL): The Challenge Faced by the

Court of Justice of the European Union and PossibleResponses, veröffentlicht in Common

European Sales Law Meets Reality, Sellier, 2015

TRSTENJAK, V.: The “Instruments” for implementing European Private Law-The influence of the ECJ Case Law on the Development and Formation of EuropeanPrivate Law, The Making of Europe Private Law: Why,How, What, Who (Sellier, 2013),S.77-92

TRSTENJAK,V: Das Urheberrecht im Spiegel der europäischen Rechtsprechung,Berka, Grabenwarter, Holoubek, (ed.), Das Immaterialgüterrecht in elektronischen Medien, Schriftenreihe der elektronischen Massenmedien Band 11, Manz 2013, S. 21-43

Trstenjak,V.: La Slovenia e l’armonizzazione del diritto sloveno con quello dell’Unione europea: il diritto civile sloveno e il nuovo diritto delle obbligazioni. Contratto impresa/Eur. (Testo stamp.), 2004, let. 9, št. 1, str. 265-292;

Sladič,J.: Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje SES po 234. čl. PES, Podjetje in delo, 6-7/2003, str. 1052-1075;

Knez,R.: Kako do pravice v Evropi- pravno varstvo posameznika v EU, Podjetje in delo, 6-7/2003, str. 1039-1051;

Hartkamp,Aet al.: Towards a european civil code, Kluwer, Haag, 1998

M. W. Hesselink, J. W. Rutgers, O. B. Diaz, M. Scotton in M. Veldman: Principles of European Law: Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts, Selier 2006;

K. J. Hopt, W. R. Walz, T. von Hippel in V. Then: The European Foundation: A New Legal Approach, Verlag Bertelsmann  Stiftung 2005;

Riesenhuber, K.: System und Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts, De Gruyter Recht, 2003;

Schulze, R., Ebers, M., Grigoleit, H.C.: Informationspflichten und Vertragsschluss im Acquis communautaire, Mohr Siebeck, 2003;

Schulze, R.: New Features in Contract Law, Sellier. European Law Publishers, 2007;

Van Erp, J.H.M., v Hartkamp, A. et al. (ur.): Towards a European Civil code, Kluwer Law International, Ars Aequi Libri, 2004;

von Bar,C., Clive,E. in Swann,S.: Principles of European Law: Benevolent Intervention in Another’s Affairs, Sellier, 2006;

Principles of existing EC Contract Law (Acquis Principles), Contract I, Pre-contractual Obligations, Conclusion of contract, Unfair Terms, Sellier, 2007;

Von Bar, C. et al. (ur.): Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Interim Outline Edition, Sellier, 2008;

Mankowski, P. v Magnus, U., Mankowski, P. (ur.): Brussels I Regulation, Sellier. European Law Publishers, München 2007.

Leczykiewicz, D., Weatherill, S. (ur.): The Involvement of EU Law in Private Law Relationships, Hart Publishing, 2013;

Cafaggi, F.: The institutional framework of European private law, OUP, 2006;

Niglia, L.: Pluralism and European private law, Hart Publishing, 2013;

Basedow, J., Hopt, K.-J., Zimmermann, R., Stier, A.: The Max Planck encyclopedia of European private law, OUP, 2012;

Niglia, L.: The struggle for European private law : a critique of codification, Hart Publishing, 2015;

Comparato, G.: Nationalism and private law in Europe, Hart Publishing 2014.

AKTI EU/ES (Documents and acts of the EU/EC)

–          POGODBE (Pogodba o delovanju EU, Pogodba o EU, …) (TREATIES)
–          Uredbe, direktive, drugi akti, ki se urejajo obravnavana področja (Regulations, directives, other relevant acts)

SODNA PRAKSA / CASE LAW

      –     Sodišča EU (CJEU)

Uradni list EU (Official Journal of the EU): http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

Sodbe SEU (Judgments of the CJEU): www.curia.europa.eu

Cilji in kompetence:

Študent se ob študiju in analizi primerov iz prakse, zlasti analizi sodb Sodišča EU v Luksemburgu seznani z najpomembnejšimi področji evropskega prava. Glede na to, da to področje zajema razmerja v katera vstopamo fizične osebe in pravne osebe dnevno, je poznavanje tega področja toliko pomembnejše.

Splošne kompetence :

 • sposobnost razumevanja temeljnih institutov mednarodnih in diplomatskih študij na ravni magistrskega strokovnega študija,
 • poznavanje in razumevanje diplomatskih in mednarodnopravnih pojmov, pravnih pravil, pravnih načel,
 • sposobnost in razvoj kritičnega mišljenja pri obravnavi temeljnih vprašanj, procesov in problemov,
 • sposobnost poznavanja in izvirnega reševanja konkretnih sodnih, pravnih in drugih družbenih problemov,
 • sposobnost prehoda od opisnega načina učenja do analitičnega učenja s poudarkom na samokritičnem mišljenju,
 • sposobnost izboljšanja izbire in uporabe raziskovalnih metod glede na specifični problem,
 • razumevanje nujnosti nevtralnega svetovnonazorskega pristopa pri reševanju problemov v mednarodni skupnosti,
 • izboljšanje učinkovitosti in nediskriminatornosti uporabe pridobljenega znanja,
 • izboljšanje sposobnosti odločanja o temeljnih dilemah slovenske, evropske in mednarodne družbe v konkretnih primerih,
 • vključevanje pridobljenega znanja v delovni proces in reševanje delovnih nalog,
 • sposobnost iskanja utemeljenih alternativnih rešitev in njihovo uporabo pri konkretnih problemih,
 • sposobnost pridobljenega znanja in veščin v prostovoljno delo,
 • sposobnost interdisciplinarnega učenja in uporabe znanj iz različnih strokovnih področij,
 • sposobnost predanega samostojnega dela in njegove samorefleksije,
 • sposobnost skupinskega dela in odločanje ter mreženja na strokovnem področju,
 • sposobnost iskanja rešitev in njihove uporabe v praksi,
 • izboljšanje in razvoj govorniških sposobnosti v akademskem svetu in v praksi,
 • razvoj sposobnosti pisanja strokovnih prispevkov na visoki strokovni ravni,
 • sposobnost pravilnega citiranja v besedilu in na njegovem koncu.

Predvideni študijski rezultati:

Pridobitev znanja s področja evropskega civilnega prava, ki bo študentu pomagalo pri razumevanju in reševanju vsakodnevnih problemov s področja civilnega prava v EU.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit

Reference nosilca:

Glej temeljno in dopolnilno literaturo.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/evrop