Evidentiranje nepremičnin

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 25 5

Nosilec predmeta

doc. dr. Božena Lipej

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik.

Vsebina

 • Upravljanje z nepremičninami, registri, katastri, institucionalni in organizacijski okviri
 • Zemljiški kataster – zgodovinski razvoj, vsebina, postopki, vzpostavitev in vzdrževanje
 • Kataster stavb – zgodovinski razvoj, vsebina, postopki, vzpostavitev in vzdrževanje
 • Izvajanje geodetskih storitev za potrebe evidentiranja nepremičnin
 • Register nepremičnin – namen, vsebina, vzpostavitev in vzdrževanje
 • Množično vrednotenje nepremičnin z obdavčitvijo nepremičnin – osnove
 • Prostorske in geodetske evidence, koordinatni sistem
 • Zemljiška knjiga – zgodovinski razvoj, vsebina, načela, vzpostavitev in vzdrževanje
 • Ročna in elektronska zemljiška knjiga
 • Zemljiškoknjižni postopki
 • Vknjižba in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo – osnovni principi
 • Razvoj katastrov in zemljiških knjig oziroma združenih sistemov na izbranih primerih evropskih državah
 • Evropska prostorska direktiva (INSPIRE), nepremičninski sistemi (EULIS).

Temeljna literatura in viri:

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – Odločba US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A, 79/2012 – Odločba US in 55/2013 – ZUKD-1B);

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN ((Uradni list RS, št. 50/2006, 87/2011,  40/2012-ZUJF, 51/2013 in 22/2014 – odl. US);

Zakon o geodetski dejavnosti – ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010);

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in 84/2015);

Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011 in 14/2015-ZUUJFO);

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL (Uradni list RS, št. 45/2008 in 59/2011);

Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18 in 91/2013);

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 – ZPNačrt, 108/2009 – ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8 in 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.);

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A in 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8 in 76/2014 – odl. US in 14/2015-ZUUJFO);

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 – u.p.b., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – Odločba US, 120/2006 – Odločba US, in 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012 in 101/2013-ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015);

Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 – ZVKSES , 47/2006 – ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011 in 40/2012-ZUJF);

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35) – 9. in 28. poglavje, 32/2014 – ZVV-D, 55/2014, 85/2014, 95/2014, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15).

Prostor, Prostorski portal, Geodetska uprava Republike Slovenije,

http://www.e-prostor.gov.si/si

Uporabniška navodila na Portalu e-sodstvo (Elektronska zemljiška knjiga) in zemljiška knjiga, http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Land administration in the ECE Region, developments, trends and main principles, UN-ECE, 2005, http://www.unece.org/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-e.pdf

Cadastre 2014 and Beyond, International Federation of Surveyors (FIG), FIG Publication no. 61, 2014, http://fig.net/pub/figpub/pub61/figpub61.htm

Renato Vrenčur, Matjaž Tratnik, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Maribor, Inštitut za nepremičninsko pravo, 2008.

Ester Prajs, Nova elektronska zemljiška knjiga, 7. Slovenska nepremičninska konferenca, Planet GV, Ljubljana, 2011.

Katarina Vodopivec, Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka (pravni okvir polne informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah), 2. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (str. 1363-1370), Ljubljana, GV Založba, 2010.

United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration (workshop materials and publications),

http://www.unece.org/hlm/wpla/welcome.htm

(primer: Survey on the benchmarking of land administration systems, Dostopno na www.unece.org)

Doing Business, The World Bank Group,

http://www.doingbusiness.org/

Evropski zemljiški informacijski servis – European Land Information Service (EULIS),

http://www.eulis.org/

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security. Rim: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rim, 2012, http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

Infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE-theme page)

http://www.ec-gis.org/inspire/

Cilji in kompetence:

Upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami ter poznavanje zakonitosti prostora so temeljni elementi, na katerih gradijo razvoj uspešne ekonomije razvitih držav. Zemljiška knjiga, zemljiški kataster in kataster stavb so v Sloveniji temeljne, de iure evidence o nepremičninah. Namensko in sistematično spremljanje in evidentiranje podatkov o nepremičninah pomeni združevanje in povezovanje lokacijskih in tehničnih podatkov o nepremičninah ter podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Namen predmeta je seznaniti študente s pomembnostjo evidentiranja nepremičnin, z zakonodajo na tem področju in jim približati različne evidence in baze podatkov, ki se uporabljajo na področju urejanja prostora in evidentiranja nepremičnin.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc:

– poznavanje osnov evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– poznavanje zakonodaje na tem področju,

– sposobnost prilagodljive uporabe znanja v praksi,

– sposobnost samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu,

– organizacijske spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela,

– komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

– študent razume temeljna načela evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– študent pozna zemljiško knjigo, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin,

– študent pozna in razume postopke in procese evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– študent razvije sposobnosti aktivne spremljave in razumevanja problematike vodenja, evidentiranja in upravljanja nepremičnin ter spremljajočih postopkov.

Metode poučevanja in učenja:

– Predavanja s prikazom praktičnih primerov in dobrih praks z aktivno udeležbo študentov (predstavitve, vprašanja, razprava),
– povezava učne snovi z delovnim okoljem.

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni izpit.

Reference nosilca:

Doc. dr. Božena Lipej je aktivna na akademskem in svetovalnem področju upravljanja z nepremičninami, geodezije ter geoinformatike in ima večletne izkušnje na nepremičninskem področju v slovenskem ter mednarodnem okolju. V javnem in zasebnem sektorju je vodila raznovrstne aktivnosti, nepremičninske, prostorske in geodetske projekte ter mednarodne nepremičninske organizacije (v EuroGeographicsu, krovni evropski geodetski in nepremičninski organizaciji za državne institucije: predsedovanje »Cadastre and Land Registry Group« in v Ekonomski komisiji za Evropo Organizacije Združenih narodov predsedovanje »Working Party on Land Administration«). Bila je izvršna direktorica in vodja največjega slovenskega nepremičninskega Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki je trajal pet let in bil sofinanciran s sredstvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj (Svetovne banke): posodobitev in modernizacija katastrov, zemljiške knjige, priprava okolja za kmetijske subvencije, zasnova in pilotiranje množičnega  vrednotenja nepremičnin, priprava zakonodaje s področij stvarnega prava, hipotekarnega  bančništva, davka na nepremičnine. Bila je namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, generalna direktorica GZS, sedaj pa se pretežno ukvarja s svetovanjem na nepremičninskem področju, predvsem v sodelovanju s Svetovno banko in Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo Organizacije Združenih narodov (FAO). Je tudi predavateljica na podiplomskem študiju upravljanja z nepremičninami na zasebni fakulteti European School of Law and Governance v Prištini na Kosovem.  Je avtorica več kot 200 strokovnih in znanstvenih prispevkov ter soavtorica evropskih nepremičninskih dokumentov in smernic.

Izbrane reference:

Od maja 2011 naprej, svetovalka na področjih upravljanja z nepremičninami, zemljiškega managementa, katastrov, zemljiške knjige za Svetovno banko (tudi za FAO – Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo Organizacije Združenih narodov) :

 • Hrvaška: Integrated Land Administration System Project (izvedba projekta od 2014 naprej),
 • Bosna in Hercegovina: Land Registration Project (zaključen v 2012), Real Estate Registration Modernization Project (priprave in nato izvedba od 2013 naprej),
 • Albanija: Land Administration and Management Project (zaključen v 2014), Environmental Service Project (priprave in nato izvedba projekta od 2015 naprej),
 • Romunija: Complementing EU Support for Agricultural Restructuring, Komponenta 1: Land Administration – Upravljanje z nepremičninami (2014 – 2015),
 • Tajikistan: Real Estate Registration Project (priprava projekta od 2015 naprej).

Oktober 2013 – September 2014, Univerza v Zagrebu, sodelovanje na Kratkoročnem znanstvenem projektu: Vplivi tehnologije globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) in koncepta infrastrukture za prostorske informacije (IPI) na uporabnike prostorskih podatkov in njihov sinergijski vpliv na upravljalske procese na Hrvaškem in širše v regiji.

Oktober 2008 – November 2009, GZS d.d., Vodja projektov za GZS za naslednja dva projekta: Evropska Unija, Phare Program: Tehnična pomoč pri projektu harmonizacije procesov med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom v izbranih regijah Republike Hrvaške; in Projekt registracije nepremičnin in kataster (Posojilo Svetovne banke), Geodetsko-katastrske storitve za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov.

Marec 2006 – November 2006, Geodetska uprava Republike Slovenije, Vodja projekta, Evropska Unija, Transitional Facility Program: Real Estate Records Management Harmonization Project. Nosilna institucija: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oktober 2004 – Oktober 2008, EuroGeographics, Vodja delovnega telesa – Vodenje Cadastre and Land Registry Group EuroGeographicsa (združenje članstva evropskih nacionalnih institucij s področij kartografije, geodezije, zemljiških knjig in katastrov).

Januar 2000 – Junij 2005, Izvršna direktorica in vodja Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin v Sloveniji, sofinanciranega s posojilom Svetovne banke. Nosilne inštitucije: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava, Ministrstvo za pravosodje, Mionistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance in Vrhovno sodišče. Menegiranje in vodenje aktivnosti največjega slovenskega nepremičninskega projekta in vodenje naslednjih komponent: A. Zemljiški kataster in kataster stavb, B. Zemljiška knjiga, C. Razvoj registracije stanovanj, D. Monitoring kmetijske rabe zemljišč, E. Razvoj obdavčitve in množičnega vrednotenja  nepremičnin, F. Financiranje stanovanj in hipotekarno bančništvo, G. Pravne podlage za lastništvo nepremičnin, H. Podpora upravljanju projekta.

Februar 1996 – November 2005, Ekonomska komisija za Evropo Organizacije Združenih narodov (UN/ECE), Članica Upravnega odbora – Vodenje in usmerjanje aktivnosti na področju upravljanja z nepremičninami kot pomoč predsedujočemu v okviru takoimenovanega biroja (upravni odbor) nepremičninskega združenja UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA).

Oktober 2000 – Oktober 2008, Geodetska uprava Republike Slovenije, Namestnica Generalnega direktorja – so-vodenje slovenske državne geodezije, katastrskih in kartografskih dejavnosti. Profesionalno delo v geodeziji, pri evidentiranju nepremičnin in v kartografiji ter topografiji. Strategije in razvoj politik, vzpostavljanje in spreminjanje zakonodajnega okvira, vodenje in usmerjanje projektov.

Avgust 2000 – Junij 2001, Vodja projekta  – Evropska Unija, Phare Program 1999: Modernization of Real Estate Records Management Project, Nosilni instituciji: Geodetska uprava Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

November 1999 – November 2001, Ekonomska komisija za Evropo Organizacije Združenih narodov (UN/ECE), Predsednica združenja – Vodenje in usmerjanje aktivnosti na področju upravljanja z nepremičninami v okviru UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), sodelovanje pri pripravi UN/ECE smernic in ostalih strokovnih dokumentov na nepremičninskem področju, skrb za osveščanje, organizacija strokovnih delavnic, prenos in izmenjava primerov dobre prakse v regiji UN/ECE s posebnim poudarkom na državah v razvoju. Strokovne delavnice so bile organizirane v različnih kulturnih, socialnih in profesionalnih okoljih.

Pregled članstev v nekaterih izbranih strokovnih združenjih:

 • Inženirska zbornica Slovenije – licencirana diplomirana inženirka geodezije oziroma »odgovorna geodetinja«
 • Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev
 • Inženirska zbornica Slovenije – geodetinja – imetnica »geodetske izkaznice«
 • Članica Uredniškega odbora Geodetskega vestnika, strokovnega glasila Zveze geodetov Slovenije, področna urednica za upravljanje in evidentiranje nepremičnin. Članica Uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije “Micro Macro & Mezzo Geo Information.
 • Mednarodna zveza geodetov – FIG
 • Zveza geografskih društev Slovenije
 • Združenje Manager.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/evide