Etika v javnem življenju (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo  1/2  1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Vojko Strahovnik

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

– vpis v ustrezen letnik študija
– opravljene obveznosti za vpis v višji letnik.

Vsebina

 

 1. Etika – splošno

Opredelitev, namen in cilji etike, etika in druge panoge
Človek, človekovo dostojanstvo in osnovno etično izkustvo
Etična izročila, dimenzije etičnih teorij in poglavitna moralna stališča
Človek kot simbolno bitje, kot odgovorno bitje in kot skupnostno bitje
Pravičnost, oseba, svoboda, solidarnost in dialog
Personalizem, instrumentalizem in nihilizem
Vrline oz. kreposti ter etika kot umetnost oziroma smisel življenja
Poudarki in problemi moderne in postmoderne etike

 1. Etika in javno življenje

Moralni dialog in moralna razprava
Demokratični in hierarhični družbeni red
Problemi in izzivi sodobne slovenske tranzicijske družbe
Spremembe v sodobnem načinu življenja in vzpostavitev javnosti
Pravičnost in stabilna ureditev države
Problemi ekologije, trajnostnega in pravičnega razvoja sveta
Etika sodobne medijske družbe
Odnos med verskimi skupnostmi in državo, vloga verskih skupnosti

 1. Etika in pravo

Pravo, etika in pravičnost
Človekove pravice in dolžnosti (filozofske perspektive)
Uresničevanje pravičnosti, subsidiarnost in vrednote prava, suverenost
Pomen prava za uspešnost in moralnost družbe
Pravna država ter njene predpostavke

Temeljni literatura in viri:

Temeljna literatura  

 • Arendt, Hannah (2003) Izvori totalitarizma. Ljubljana: Študentska založba.
 • Galston,  W. A. (2008) Liberalni nameni: Dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi, Ljubljana: Študentska založba.
 • MacIntyre, Alasdair (2006) Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: Študentska založba.
 • Novak, Michael (2006) O gojenju svobode: Razmišljanja o moralni ekologiji. Ljubljana: Študentska založba.
 • Žalec, Bojan (2010) Človek , morala in umetnost. Ljubljana: Teološka fakulteta.

Ostala literatura (namenjena pripravi sem. del in dodatnemu ukavrjanju s temi temami)

 • Appiah, Kwame A. (2007) Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. London: Penguin Books.
 • Arendt, Hannah (2003) Izvori totalitarizma. Ljubljana: Študentska založba.
 • Aristotel (2002) Nikomahova etika. Ljubljana: Slovenska matica.
 • Bauman, Zygmund (2006) Moderna in holokavst. Ljubljana: Študentska založba.
 • Harris, John (2002) Vrednost življenja: uvod v medicinsko etiko. Ljubljana: Krtina.
 • Juhant, Janez (2003) Človek v iskanju svoje podobe. Filozofska antropologija. Ljubljana: Študentska založba.
 • Juhant,  Janez (2009) Etika I: Na poti k vzajemni človeškosti. Ljubljana: Študentska založba.
 • Juhant, J., Strahovnik, V. in Žalec, B. 2011. Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci. Ljubljana: Teološka fakulteta.
 • Juhant, J., Strahovnik, V. in Žalec, B. 2012. Kako iz kulture strahu. Tesnoba in upanje današnjega človeka. Ljubljana: Teološka fakulteta.
 • Kečanović, B. 2012.  Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije (https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Zbornik_Javna_etika_in_integriteta_odgovornost_za_skupne_vrednote.pdf(1).pdf)
 • Klampfer, Friderik (2010) Cena življenja: Razprave iz bioetike. Ljubljana: Krtina.
 • MacIntyre, Alasdair (1933) Kratka zgodovina etike. Ljubljana: ZPS.
 • MacIntyre, Alasdair (2006) Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: Študentska založba.
 • Maritain, Jacques (2002) Človek in država. Ljubljana: Študentska založba.
 • McCabe, Herbert (2008) Dobro življenje: Etika in iskanje sreče. Ljubljana: Študentska založba.
 • Mill, J. S. (2003) Utilitarizem in O svobodi. Ljubljana: Krtina.
 • Seidentop, Larry (2003) Demokracija v Evropi. Ljubljana: Študentska založba.
 • Sen, Amartya (2009) Identiteta in nasilje. Ljubljana: Sophia.
 • Weiler Joseph H. 2005. Krščanska Evropa. Ljubljana: Študentska založba.
 • Žalec, Bojan (2005) Doseganje dobrega. Ljubljana: Študentska založba.​

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi pojmi in stališči v etiki ter to splošno razpravo povezati z odprtimi vprašanji in predpostavkami etike v javnem življenju. Etika je predstavljena kot podlaga osebnemu in družbenemu delovanju, zato se predmet povezuje z mnogimi drugimi pravnimi predmeti. Posebej izpostavlja etične probleme slovenske tranzicijske družbe ter obravnava etična izročila in vprašanja kot izhodišče modernih ustavnopravnih in demokratičnih podlag, človekovih pravic in odgovornosti človeka in človeštva.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Pomen etike in etičnosti za posameznika in za družbo
Poglavitnih tokov in smeri tradicije etične misli
Poglavitnih etičnih pojmov in stališč ter ključnih avtorjev
Razumevanje razsežnosti odnosa med pravom in etiko
Razumevanje raznolikih problemov ter odprtih vprašanj etike v javnem življenju z več zornih kotov
Poglobljeno razumevanje pomena etike v družbi oz. pomena etičnosti za zdravo družbo
Razvita sposobnost (pojmovno artikulirane) presoje zapletenih moralnih vprašanjih
Razširitev in poglobitev vednosti o pomembnih etičnih temah in s tem tudi zmožnost za dialog med posamezniki ali družbenimi skupinami;

Študent osvoji sposobnosti argumentiranja, kritičnega mišljenja v kontekstu in okvirih javnega življenja/javne razprave, prepoznavanja smisla in vrednot, kritičnega obravnavanja moralnih konfliktov in moralnih dilem.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, razprava na podlagi seminarskega prebiranja tekstov (krajše razprave in primeri), samostojna analiza in raziskovalno delo študenta; seminarska naloga (kot izbirna obveznost).

V predavanja in seminarsko delo se vseskozi vključujejo izhodišča ter problemi, ki so vezani na pomembne (etične) razprave v javnem življenju, s posebnim ozirom na slovenski prostor ter tudi na vlogo in pomen prava.

Načini ocenjevanja:

ustni izpit (50%) in izdelan projekt (50%)

Reference nosilca:

STRAHOVNIK, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 2009.

STRAHOVNIK, Vojko in POTRČ, Matjaž. Practical contexts. Frankfurt: Ontos Verlag, 2004.

STRAHOVNIK, Vojko. Globalization, globalized ethics and moral theory. Synthesis Philosopica. 2009, l. 24, št. 2, str. 209-218.

STRAHOVNIK, Vojko in JUHANT, Janez. Pristno delovanje je vzajemnost in sodelovanje. Bogoslovni vestnik, 2010, letn. 70, št. 3, str. 351-364.

STRAHOVNIK, Vojko. The art of life: Kekes and Bauman on attaining the good life. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.), BECK, Ulrich. Art of life: origins, foundations and perspectives,. Wien; Zürich; Berlin: Lit, 2010, str. 91-98.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/etika