Etika alternativnega reševanja sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Vojko Strahovnik

Predavanja

Doc. dr. Vojko Strahovnik, Gordana Ristin, mag. Maja Ovčak Kos

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Vsebina predmeta zajema naslednje teme in temeljne pojme:

 1. Osnovne antropološke in etične predpostavke pri alternativnem reševanju sporov: nestrinjanje, konflikt, spor, posredovanje, razrešitev, pomiritev, vzajemnost, empatija, dialog, vzpostavitvena pravičnost.
 2. Etično odločanje in presojanje: moralni konflikt, moralna dilema, odločitveni postopki, celostni modeli moralne presoje in odločanja.
 3. Temeljne etične dimenzije (vrednote, modeli, predpostavke) in posebnosti posameznih vrst alternativnega reševanja sporov, posebej vrst in področij mediacije (gospodarska, družinska idr.)
 4. Osnovna etična načela mediacije ter drugih vrst alternativnega reševanja sporov: strokovnost, odkritost, neodvisnost, nevtralnost oz. nepristranskost, poštenost, informiranost, zaupnost, dostojnost in sočutnost.
 5. Profesionalna etika mediatorjev in etični kodeksi mediatorja: kreposti mediatorja in njegova vloga; vsebina različnih kodeksov, najpogostejši zapleti in težave v praksi, kršitve etike mediatorjev ter posledice le-teh; združenja mediatorjev, kontinuirano usposabljanje in nadgrajevanje znanja.
 6. Pritožbeni postopek; pritožbena komisija.
  • Načelo zaupnosti v postopku mediacije i po njem; načelo zaupnosti pri delu pritožbene komisije; izločanje mediatorja na predlog strank, izločanje pooblaščencev.
  • Osnovne antropološke in etične predpostavke pri alternativnem reševanju sporov: nestrinjanje, konflikt, spor, posredovanje, razrešitev, pomiritev, vzajemnost, empatija, dialog, vzpostavitvena pravičnost.
  •    Načelo nepristranskosti med postopkom mediacije.
  •    Transfer in kontratransfer.
  •     Podlage za odškodninsko odgovornost mediatorja.

  7. Pravne podlage in drugi okviri alternativnega reševanja sporov (SLO: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov; Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah; EU: Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah; Svet Evrope: Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na civilnem področju; Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o mediaciji v družinskih in civilnih zadevah; ZN: UN Guidance for Effective Mediation.)

Temeljna literatura in viri

 • Juhant, Janez in Žalec, Bojan (ur.) Na poti k dialoški človeškosti -Ovire človeškega komuniciranja. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010.
 • Menkel-Meadow, Carrie; Porter Love, Lela in Kupfer Schneider, Andrea. Mediation: Practice, Policy, and Ethics, Second Edition.New York: Aspen Publishers – Wolters Kluwer Law & Business, 2013)
 • Waldman, Ellen. Mediation Ethics: Cases and Commentaries. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Betetto, Nina idr. Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije, 2011.
 • Slovenski kodeks mediatorjev (Društvo mediatorjev Slovenija, 2007) in  European Code of Conduct for Mediators (European Commission, 2004) (oboje dostopno na: http://www.slo-med.si/494/37201.html)

Cilji in kompetence

Glavni namen predmeta je osvetlitev temeljnih etičnih dimenzij alternativnega reševanja sporov ter pravnih okvirov teh oblik reševanja sporov, posebej mediacije. Predmet tako seznanja študenta s poglavitnimi načeli pri delu mediatorja, z njegovo vlogo v sporu in krepostmi ter dolžnostmi, izhajajočimi iz profesionalne etike. Poleg tega je cilj predmeta študenta opremiti z znanjem o širšem ozadju reševanja sporov (antropološke dimenzije sporov in modeli moralne presoje in odločanja), da bo lahko bolj celostno razumel vlogo in poslanstvo mediatorjev in drugih posredovalcev v sporih ter naravo samih sporov in konfliktov. Zato ga predmet tudi opremlja s kompetencami za prepoznavanje etičnih dimenzij, ki so vpete v to delo. Študent izve o pritožbi strank na delo mediatorja in o izločitvi mediatorja. Spoznava, da mediator lahko manipulira s strankami med postopkom in kako se izogniti tej možnosti. Spoznava podlage za odškodinsko odgovornost mediatorja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • splošne predpostavke alternativnega reševanja sporov (spor, razrešitev, pomiritev)
 • etične dimenzije alternativnega reševanja sporov (vrednote, načela, kreposti)
 • profesionalna etika mediatorjev ter drugih posredovalcev s sporih
 • pravne podlage za uporabo alternativnega reševanja sporov ter pravnih določil glede izvedbe teh postopkov
 • nauči se, kdaj mediator poišče  pomoč, ko je v osebni stiski in kaj to pomeni za postopek mediacije
 • nauči se ščititi interese obeh strank ne da bi bil pristranski (ravnovesje moči)
 • znal bo ravnati, ko stranka vloži pritožbo na njegovo delo.

Uporaba:

 • prepoznavanje etičnih dilem pri praktičnem delu ter samostojno odločanje v skladu z pravnimi okviri ter kodeksi profesionalne etike;

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 75%
Seminarsko delo 25%

Reference nosilca

 • STRAHOVNIK, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela. Velenje: IPAK, 2009.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Občutje krivde in sramu v kontekstu sprave. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? : spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011, str. 111-126.
 • STRAHOVNIK, Vojko in JUHANT, Janez. Ali je možna empatična družba dialoga?. Bogosl. vestnik, 2011, letn. 71, št. 4, str. 495-509.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Vprašanje moralnega dialoga v sodobni medkulturni družbi. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Izhodišča dialoga v sodobnem svetu, (Znanstvena knjižnica, 34). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012, str. 113-132.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Disagreement, dialogue and ethics in a world of strangers. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Humanity after selfish Prometheus: chances of dialogue and ethics in a technicized world, (Theologie Ost-West, Bd 15). Zürich; Münster: Lit Verlag, 2011, str. 105-114.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Kultura strahu in kultura (za)upanja. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Kako iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka, (Znanstvena knjižnica, 33). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012, str. 51-62.
 • STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavne vrline, integriteta in etika javne uprave. V: KEČANOVIĆ, Bećir (ur.). Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote : integriteta, odgovornost, vladavina prava. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2012, str. 127-137.

Doc. dr. Vojko Strahovnik; r. 1978 v Slovenj Gradcu; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva in Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti.

Soavtor znanstvene monografije Practical Contexts (Ontos-Verlag, Frankfurt 2004), urednik in soavtor knjige Challenging Moral Particularism (New York, 2008), ki je izšla pri ugledni britansko-ameriški založbi Routledge, avtor knjige Moralne sodbe, intuicija in moralna načela (IPAK, Velenje 2009) ter številnih izvirnih znanstvenih člankov, delov monografij ter spremnih besedil in prevodov v tujih in domačih znanstvenih revijah. Kot raziskovalec in predavatelj sodeluje z Univerzo v Ljubljani, Univerzo na Primorskem, Fakulteto za državne in Evropske študije ter Evropsko pravno fakulteto. Področja delovanja: etika, praktična etika, etika v upravi, logika in argumentacija, spoznavna teorija, politična filozofija, filozofija prava.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/etika