Energetska infrastruktura

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

• Energetska infrastruktura: področje oskrbe in področje rabe energije
• Energetska politika in zakonodaja EU na področju oskrbe z energijo in učinkovite rabe energije (URE) ter obnovljivih virov (OVE)
• Podnebno energijski paket 20-20-20 do 2020
• Struktura rabe energije v Sloveniji in EU
• Direktive s področja energijske učinkovitosti in energijsko učinkovitih stavb
• Učinkovita raba energije pri novogradnjah in prenovah obstoječih stavb
• Potenciali za energijsko sanacijo stavb in spodbude
• Skoraj nič energijska gradnja
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010
• Trajnostna gradnja, LCC, LCA
• Zeleno javno naročanje na področju stavb
• Energetska izkaznica stavbe in energetski pregledi
• Konvencija županov in načrt trajnostne energije v občini, lokalni energetski koncepti

Temeljni literatura in viri:

• M. Šijanec Zavrl, Izročki konzultacij iz predmeta Energetska infrastruktura 1-6, (marec 2013)
• Spletne strani EC Generalni direktorat za energijo
• Direktive in strateški dokumenti EU na področju energetike s poudarkom na področju energijske učinkovitosti in na podnebno energijskem svežnju
• Direktiva EU – EPBD Recast (2010/31/EU) – prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti stavb
• Direktiva EU – EED (2012/27/EU) o energetski učinkovitosti
• Direktiva EU – RES (2009/28/EC) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
• Spletne strani ministrstva pristojnega za energijo in energijsko učinkovitost (MZIP)
• Akcijska načrta: AN URE in AN OVE
• Energetski zakon s poudarkom na razdelku učinkovita raba energije
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010
• Uredba o zelenem javnem naročanju (s poudarkom na Prilogi 7)
• Spletne strani ministrstva pristojnega za zeleno javno naročanje (MF)

Seznam spletnih povezav
• Podroben izbor ter spletne povezave do obveznih vsebin so navedene v izročkih predavanj oz. konzultacij
Izbrani strokovni članki
• Izbor več aktualnih strokovnih člankov (revija EGES, revija Gradbenik), dostopno preko skupnega spletnega mesta, na Dropbox-u, kot na primer:
• ŠIJANEC‐ZAVRL, Marjana. Skoraj nič energijske stavbe za leto 2020. Gradbenik, mar. 2012, letn. 16, št. 3, str. 38‐39, ilustr. [COBISS.SI‐ID 518625049]
• ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, GJERKEŠ, Henrik, TOMŠIČ, Miha. Integration of nearly zero energy buildings : a challenge for sustainable building stock. V: World Engineering Forum, 17-21 September 2012, Ljubljana, Slovenia. Sustainable construction for people. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2012, str. 161-166. http://www.wef2012.si/fileadmin/dokumenti/WEF_2012_final-version.pdf. [COBISS.SI-ID 2549755]

Cilji in kompetence:

• razumevanje načel oskrbe z energijo in pomena energetske učinkovitosti (URE) in izrabe obnovljivih virov (OVE) v EU in Sloveniji,
• pregledno poznavanje EU zakonodaje in trendov na energetskem področju,
• poznavanje ukrepov podnebno energetskega paketa,
• poznavanje slovenskih načrtov na področju energijske učinkovitosti (URE) in rabe obnovljivih virov (OVE),
• poznavanje kazalnikov rabe energije v Sloveniji in s tem povezanih podnebnih kazalnikov,
• razumevanje načel nizkoenergijske in skoraj nič energijske gradnje in prenove stavb,
• poznavanje zakonodaje s področja učinkovite rabe energije in graditve,
• razumevanje energijskih kazalnikov stavb (pravilnik PURES in energetska izkaznica),
• poznavanje potencialov energijske prenove obstoječih stavb,
• poznavanje virov finančnih spodbud za naložbe v URE in OVE,
• poznavanje svetovalnih storitev za stavbe: energetska izkaznica, energetski pregled, poznavanje svetovalnih storitev za občine: lokalni energetski koncept, akcijski načrt za trajnostno energijo v občini (SEAP, Konvencija županov),
• razumevanje zelenega in trajnostnega javnega naročanja,
• poznavanje zahtev za zeleno javno naročanje (za področje stavbe, energija),
• razumevanje procesnih in organizacijskih aktivnosti pri izvedbi investicij s področja URE in OVE,
• samostojna izdelava seminarske naloge s področja, predstavitev in razprava,sposobnost analiziranja in predvidevanja rešitev v praksi,
• sposobnost prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

• sposobnost razumevanja aktualnih načel oskrbe z energijo ter pomena učinkovite rabe energije in obnovljivih virov,
• poznavanje temeljnih načel trajnostne oskrbe z energijo na evropski, nacionalni in lokalni ravni
• poznavanje svetovalnih metod za energijsko učinkovitost za stavbe in občine,
• razumevanje organizacijskih, tehničnih in finančnih vidikov energijske obnove stavbe in skoraj nič energijske gradnje.

Metode poučevanja in učenja:

• Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
• Seminarske vaje; (izdelava seminarske naloge na teme po dogovoru s predavateljem, e-predstavitev seminarske naloge, obvezna vprašanja študentov – odgovori)
• Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se  seminarska naloga, zastavljena vprašanja na druge seminarske naloge in odgovori, (40%), pisni izpit (40%) in ustni izpit (20%).

Reference nosilca:

Dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), na oddelku za gradbeništvo, konstrukcijska smer. V letih od 1984 do 1993 je bila na UL FGG zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju Stavbarstvo (1990, 1992). Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala na področju toplotnega odziva stavb s temo računalniške simulacije delovanja fazno spremenljivih materialov v pasivnih solarnih stavbah. Od leta 1994 naprej je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, zdaj kot pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje razvojno področje je trajnostna gradnja. Od leta 1997 do 2012 je bila tudi znanstvena sodelavka na UL FGG, Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij, ter članica programske skupine Potresno inženirstvo na UL FGG. Somentorica pri 11 diplomah in 1 magistrskem delu s področja URE in trajnostne gradnje. Leta 2003 je bila imenovana v naziv predavatelj višje šole, program Gradbeništvo. Od leta 1994 je predavateljica na usposabljanjih v okviru programa Energetsko svetovanje za občane (ENSVET). Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelovanje energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu Ministrstva za gospodarstvo GI ZRMK za obdobje 3 let (2011-2014).

Deluje na področju energijsko učinkovite gradnje in prenove stavb, uvajanja načel LCC, LCA pri novogradnjah in prenovah, razvoja energetske izkaznice stavbe, kazalnikov trajnostne gradnje, zelenega naročanja, priprave strokovnih podlag za nacionalne strateške dokumente in pravilnike s področja gradbene fizike in URE. V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov (v okviru programov: FP7, IEE, COST, Central Europe). O svojem delu redno poroča na mednarodnih in domačih konferencah. Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih člankov v publikacijah z omenjenega področja.

 

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/energ