Ekonomika poslovanja gospodarskih subjektov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
25  20 4

Nosilec predmeta

 viš. pred. dr. Andrej Baričič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

1. Učinkovitost poslovanja podjetja:

 • nekateri problemi oblikovanja kazalnikov učinkovitosti podjetja in njihovega pojasnjevanja,
 • analiza učinkovitosti podjetja po posameznih poslovnih funkcijah (trženje, finance, razvoj, kadrovska funkcija itd.),
 • opredeljevanje ukrepov za izboljšanje učinkovitosti poslovanja podjetja itd.

2. Zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja:

 • optimalna dolgoročna zadolženost podjetja in optimalna struktura financiranja podjetja,
 • kapitalska ustreznost in investicijska sposobnost podjetja,
 • izrazna moč denarnega toka in ustreznih kazalnikov,
 • ekonomska dodana vrednost podjetja,
 • boniteta in kreditna sposobnost podjetja,
 • diagnoza ekonomsko finančnega položaja podjetja,
 • ocena tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno glede finan. položaja.

3. Modeli uspešnosti poslovanja podjetja:

 • različna sodila (vidiki) uspešnosti poslovanja podjetja,
 • sodobni modeli merjenja uspešnosti podjetja, njihove prednosti in slabosti (uravnotežen sistem kazalnikov, poslovna odličnost podjetja itd.),
 • klasifikacija različnih modelov,
 • primerjalna presoja različnih modelov uspešnosti poslovanja podjetja.

Temeljni literatura in viri:

Priporočena literatura:

 •  Bergant Živko: Osnove analize poslovanja, Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2011, Ljubljana.
 •  Bergant Živko: Denarni tok iz drugačnega zornega kota. Zbornik 10. posvetovanja o sodobnih vidikih analize poslovanja in organizacije, Zveza ekonomistov Slovenije, Portorož, 2004. Str.137-153 (v knjižnici)
 •  R. S. Kaplan, D. P. Norton: Uravoteženi sistem kazalnikov. Ljubljana: GV založniška skupina, d.d., 2000.
 •  R. S. Kaplan, D. P. Norton: Strateško usmerjena organizacija. GV Založba, 2001, Ljubljana.
 •  C.H.Gibson: Financial Reporting and Analysis, South Western , Mason, 2009.
 •  Walsh Ciaran: Key Management Ratios. Pitman Publishing, London, 2005.
 •  Gomez P.: Integrated Value Management, International Thomson Business Press, London, 1999

Obvezna literaturae:

 • Prosojnice s predavanj oziroma konzultacij.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost kritičnega pogleda na sisteme kazalnikov učinkovitosti poslovanja podjetja,
 • sposobnost pojasnjevanja kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • sposobnost pravočasnega prepoznavanja tveganj podjetja v zvezi z njegovo plačilno sposobnostjo,
 • sposobnost oblikovanja ustreznih predlogov za izboljšanje plačilne sposobnosti podjetja,
 • sposobnost oblikovanja konkretnih predlogov za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • sposobnost vživljanja v probleme poslovanja podjetja in njegovega razvoja,
 • razumevanje celovitega pristopa k povečevanju vrednosti podjetja,
 • poznavanje in uporaba finančne teorije in ekonomskih orodij pri sprejemanju poslovnih odločitev podjetja, kot so npr.: določanje optimalne strukture financiranja podjetja, upravljanje z obratnimi sredstvi podjetja (zaloge, terjatve, denarna sredstva), načrtovanje likvidnosti in solventnosti / kapitalske ustreznosti podjetja itd.,
 • poznavanje posebnosti poslovnega odločanja podjetij, v katerih prihaja do spleta notranjih in zunanjih dejavnikov,
 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih modelov merjenja učinkovitosti in uspešnosti podjetij,
 • sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v praksi podjetja,
 • komunikacijske sposobnosti z vključevanjem ekonomskih orodij pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov, problemov,
 • sposobnost razumevanja določenih ekonomskih teorij.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje sodobnih modelov in kazalnikov merjenja in spremljanja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • poznavanje uporabe sodobnih orodij in metod analize poslovanja podjetja,
 • obvladovanje analize neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosa, tehtanih povprečnih stroškov kapitala podjetja itd.,
 • obvladovanje izračuna kazalnikov učinkovitosti poslovanja podjetja,
 • obvladovanje izračuna kazalnikov uspešnosti poslovanja podjetja,
 • obvladovanje izračuna ekonomske dodane vrednosti (EVA) podjetja, prostih denarnih tokov (FCF) podjetja ter izračuna bodočih neto denarnih tokov podjetja,
 • poznavanje metod za učinkovito upravljanje z obratnimi sredstvi podjetja, kot so zaloge, terjatve do kupcev, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe,
 • razumevanje projektnega managementa in vodenja projektov v podjetju kot osnove za dolgoročno uspešnost podjetja,
 • poznavanje izdelave zagonskega elaborata določenega projekta v podjetju,
 • razumevanje, kako se izdela strateški razvojni program podjetja,
 • razumevanje sistema uravnoteženih kazalnikov podjetja itd.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo:

 • utrdil in nadgradil srednješolsko in dodiplomsko znanje osnov računovodstva, financ in mikroekonomije,
 • spoznal vrste učinkovitosti poslovanja podjetja in način njihovega merjenja,
 • razumel probleme pri oblikovanju kazalnikov in jih znal obvladovati,
 • znal pojasnjevati kazalnike poslovanja podjetja,
 • spoznal vlogo plačilne sposobnosti podjetja pri zagotavljanju razvoja podjetja,
 • razumel probleme optimiranja strukture financiranja podjetja,
 • spoznal, kako se obvladuje kapitalsko ustreznost podjetja,
 • spoznal različne modele merjenja in spremljanja uspešnosti podjetja,
 • razumel posebnosti modelov merjenja učinkovitosti podjetja,
 • spoznal načine merjenja učinkovitosti upravljanja z zalogami, terjatvami in denarnimi sredstvi podjetja,
 • razumel ustrezne pristope k uporabi teh modelov,
 • spoznal načine vodenja projektov v podjetju,
 • razumel izdelavo zagonskega elaborata posameznega projekta,
 • spoznal izdelavo strateškega razvojnega programa podjetja,
 • razumel uravnoteženi sistem kazalnikov podjetja,
 • znal izračunati kazalnike učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • znal izračunati: neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosa projekta, tehtane stroške kapitala podjetja (WACC), ekonomsko dodano vrednost (EVA), proste denarne tokove (FCF), načrtovano likvidnost in kapitalsko ustreznost podjetja itd.,
 • znal postaviti za določeno podjetje najprimernejše kazalnike s tržnega, kadrovskega, finančnega in procesnega vidika (v okviru uravnoteženega sistema kazalnikov podjetja) itd.

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • samostojno delo študentov,
 • e-izobraževanje.

Metode dela:

 • razlaga,
 • razgovor, diskusija, debata,
 • proučevanje primera,
 • reševanje nalog.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit po koncu predavanj.

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/ekono