Državno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo  1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 20  15

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Jezik

Slovenščina, angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

Vsebina

Predmet pomeni nadaljevanje študija temeljnih in obveznih državnopravnih predmetov magistrskega študijskega programa »Pravo« fakultete. Gre za teoretično, ustavnosodno in mednarodnopravno raziskovanje fenomena pravne, socialne in demokratične države.

Izhodišče doktorskega študija predstavljajo spoznanja in razlage slovenske, mednarodne in primerjalne ustavnosodne prakse, predvsem argumenti, ki se osredotočajo na temeljne metode, načela in teste te prakse.

Nadaljevanje študija sledi posebni problematiki kandidatove doktorske dizertacije na podlagi relevantne slovenske, mednarodne in primerjalne ustavnosodne prakse.

Temeljni literatura in viri:

Študijsko gradivo predstavljajo odločbe in sklepi Ustavnega sodišča Republike Slovenije (knjige I – XVI, letniki 1922-2007, Založba Nova revija), sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in dokumenti (mnenja, poročila, znanstveni zborniki, študije in drugi) Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije: Zbirka »Science and Technique of Democracy, Strasbourg: Council of Europe Publishing).

Obvezna literatura, leto izdaje 2014, izdajateljici Evro-PF in FDŠ:

– Peter Jambrek in collaboration and with a chapter by Jernej Letnar Černič

THEORY OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS – BEHAVIORAL, SOCIAL AND NORMATIVE APPROACHES

– Peter Jambrek with a chapter by  Matej Avbelj

SOCIAL AND LEGAL ISSUES OF SLOVENIA’S TRANSITIONS 1945 – 2015

– Peter Jambrek urednik; avtorji Jože Dežman, Peter Jambrek, Alenka Puhar in Lovro Šturm

ŽENSKA KAZENSKA TABORIŠČA ZA PRISILNO DELO V SLOVENIJI  1949-50

– Peter Jambrek v sodelovanju z Jernejem Letnarjem Černičem

USTAVNA UREDITEV SLOVENIJE – IZVORI, TEMELJI IN RAZVOJ

– Peter Jambrek s poglavjem Albina Igličarja

DEMOKRACIJA IN DRŽAVA

SLOVENSKA DEMOKRACIJA IN DRŽAVA –USTANOVITEV, KRIZE, IN VIZIJE

Cilji in kompetence:

Pridobitev teoretičnih in metodoloških znanj za raziskovalno delo na podlagi sintetičnega in kompleksnega pristopa k reševanju pravnih problemov na stičiščih več temeljnih pravnih disciplin; kompetence-usposobljenost teoretična znanja aplicirati-uporabiti za reševanje problemov, ki nastajajo v pravni praksi nas najvišjih ravneh državnega sistema.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost razumeti najbolj zapletene pravne in politične procese delovanja pravne in demokratične države na vsaki od treh vej oblasti (zakonodajni, sodni in izvršilni).

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje primerov).

Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Študija, elaborat, raziskava v obsegu 20-30 strani in pisni izpit, kjer študent doseže oceno: uspešno/neuspešno.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Redni univerzitetni profesor; avtor več knjig, raziskav in monografij s področja državnega prava; praksa: minister za notranje zadeve, sodnik ESČP, ustavni sodnik, član Beneške komisije.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/drzav