Družinsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   2 1

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
25   25      50  4

Nosilec predmeta

doc. dr. Sara Ahlin Doljak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

1. Temeljna načela družinskega prava
2. Zakonska zveza
3. Zunajzakonska skupnost
4. Razmerja med starši in otroci
5. Posvojitev
6. Rejništvo
7. Skrbništvo
8. Postopek v zakonskih in paternitetnih sporih
9. Pravna ureditev registrirane istospolne partnerske skupnosti.
10. Načrtovanje družine: svobodno odločanje za rojstvo otrok, oploditev z biomedicinsko pomočjo.
11. Osnove mednarodnega družinskega prava.

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

– dr. Barbara Novak, Družinsko pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list RS, Ljubljana 2017.
– Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) – zadnji veljavni čistopis.

 Priporočljiva neobvezna literatura:

–  dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič, dr. Andrej Ekart, Mednarodno zasebno pravo EU, Uradni list RS, Ljubljana 2018.

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v državnih organih socialnega skrbstva.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja družinskega prava. Obvladati samostojno uporabo družinskopravnih predpisov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja »ex cathedra,«
Študij predvidene literature,
Samostojen študij predpisovin literature

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit

Reference nosilca:

Sara Ahlin Doljak je diplomirala na Pravni fakulteti (PF) v Mariboru. l. 1999. Na isti fakulteti je v letu 2008 uspešno zagovarjala magistrsko delo pri mentorju prof. dr. Šime Ivanjku in komentorju prof. dr. Marijanu Kocbeku z naslovom Tožba manjšine delničarjev kot korekcija neaktivnosti oz. nekorektnosti organov družbe v angloameriškem in kontinentalnem sistemu.

Sara Ahlin Doljak je bila v študijskem letu 2008/09 habilitirana v naziv asistentke pri Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, v študijskem letu 2013/14 pa v naziv višje predavateljice pri isti fakulteti.  Že deseto let sodeluje pri izvajanju vaj, predavanj, izpitov in seminarskih nalog pri predmetih Gospodarsko in Mednarodno-zasebno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. V študijskem letu 2011/12 je sodelovala pri pripravi Praktikuma za študente za predmet Gospodarsko pravo. Na Evropski pravni fakulteti je bila v l. 2017 imenovana za nosilko predmetov Pravo gospodarskih družb, Civilno procesno pravo-izbrane teme ter Arbitražno pravo. Redno sodeluje na vseh strokovnih oblikah izobraževanja in relevantnih konferencah. Strokovno se je izpopolnjevala tudi v Bostonu l. 2003/04. Doslej je v strokovni pravni periodiki objavila članke v Pravni praksi in reviji Finance ter European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS). Junija 2012 je pridobila naziv mediatorja za reševanje (klasičnih civilnih, pravdnih, družinskih in gospodarskih) sporov. Leta 2016 je doktorirala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Od junija 2017 je habilitirana v naziv docentke pri Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici za področje civilnega in gospodarskega prava. Živi in dela v Logatcu, kjer ima že enajsto leto odvetniško pisarno. Odvetniška zbornica Slovenije je dr. Sari Ahlin Doljak podelila naziv specialistke za gospodarsko pravo in pravo socialne varnosti ter civilno pravo.

 

Izbrane objave / Selected bibliografical units:

1 Sara Ahlin Doljak, HEALTH INSURANCE SYSTEM IN SLOVENIA AND PREPARATIONS FOR THE REFORM, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 08, November 2016. P.P. 110 – 128, URL: http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no08november2016/ejbss-1823-16-healthinsurancesysteminslovenia.pdf

  1. Sara Ahlin Doljak, MEDIATION – A FORM OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 09, December 2016. P.P. 114 – 123, URL: http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no09december2016/ejbss-1831-16-mediation-aformofalternativedisputeresolution.pdf

Vrsta objave: članki časopis Finance, Avtor: Sara Ahlin Doljak, URL: http://www.finance on.net/onfind.php?mode=find&act=yes&wcre=Sara+Ahlin+Doljak

  1. Kako napisati oporoko, ki je ne bo mogoče spodbijati, 11. 6. 2002.
  2. Odgovornost za škodo, ki jo povzroči otrok v šoli, 11. 10. 2001.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/druzi