Družinski spori in spori na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Zvone VODOVNIK

Predavanja

prof. dr. Zvone VODOVNIK, dr. Tanja Pia METELKO

Vaje

dr. Tanja Pia METELKO

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

 • Opredelitev, načela in posebnosti družinske mediacije
 • Psihološki vidiki v družinski mediaciji
 • Akti EU o družinski mediaciji
 • Pravna ureditev razmerij: posledice razveze ZZ ali razpada IZS, skrbništvo nad mladoletnimi otroki, izvrševanje stikov, preživnina, razdelitev skupnega premoženja
 • Temeljni pristopi in temeljne vrste družinske mediacije
 • Posebne tehnike v družinski mediaciji
 • Delo z močnimi čustvi pri strankah v družinski mediaciji
 • Delo z več strankami
 • Delo z otroci v družinski mediaciji
 • Teoretična izhodišča mediacije v socialnem delu in zdravstvenem varstvu
 • Mediaciji sorodne oblike nudenja pomoči uporabnikom
 • Posebne tehnike v mediaciji znotraj socialnega varstva in zdravstvenih storitev
 • Mediacijski proces in faze – poglobljeno učenje
 • Področja mediacija v socialnem delu: družinska mediacija, mediacija z otroki in mladostniki, medkulturna mediacija, medgeneracijska mediacija, mediacija s starejšimi, mediacija s posebnimi skupinami, skupinska mediacija
 • Področja mediacije v zdravstvu: odnos zdravnik – zdravstveno osebje, odnos zdravstveno osebje – pacient, odnos zdravstveno osebje – svojci, in ostale relacije
 • Študije primerov
 • Treningi, analize in igre vlog.

Temeljna literatura in viri

 • Betetto, N., in drugi. (2011). Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije. (izbrana poglavja)
 • Metelko, T.P. (2013). Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov vdružini. Ljubljana: doktorska disretacija.
 • Metelko Lisec, T., (ur.). (2012). Usposabljanje za družinske mediatorje. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Hrovatič, D., Metelko Lisec T. : Mediacija v socialnem varstvu. V Betteto, N., Iršič, M., Kečanović, B., Končina Peternel, M., Konjević, B., Korenjak Kramar,
 • K., Kukec B., Lisec, M., Metelko Lisec, T., idr. (2008). Predlog bele knjige o mediaciji. Elektronski vir. Str. 66 – 71. (COBISS.SI-ID 37012834).
 • Parkinson, L. (2011). Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (izbrana poglavja)
 • Recommendation no. R (98) 1 of the Commitee of Ministers to Member States on Family Mediation
  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=461277&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, UL RS št. 69/2004 z dopolnitvami
 • Zakon o socialnem varstvu, UL RS, št. 3/2007 s spremembami in dopolnitvami
 • Zakon o pacientovih pravicah, UL 15/2008

Cilji in kompetence

Cilji:

 • razumevanje teoretičnega koncepta družinske mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med družinskimi člani
 • poznavanje in razumevanje temeljnih predpisov in aktov s področja družinskopravnih razmerij
 • poglobljeno poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa
 • prepoznavanje in posledično razvijanje novih veščin konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v lastnem življenju.
 • razumevanje teoretičnega koncepta mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki v socialnih in zdravstvenih mrežah
 • prepoznavanje uporabnosti različnih zvrsti mediacije v konkretnih primerih socialnega dela in zdravstvenih storitev
 • poznavanje in razumevanje specifičnih mediacijskih tehnik
 • poglobljeno poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa
 • prepoznavanje temeljnih veščin mediatorja in uporaba teh veščin pri upravljanju konfliktov uporabnikov.

 Predmetno specifične kompetence:

 1. Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD in ZV
 2. Znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju SD in ZV
 3. Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD in ZV

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent-ka pridobi poglobljeno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih družinske mediacije
 • spozna in razume ter zna uporabljati proces mediacije v družinskih sporih
 • spozna in zna uporabljati tehnike in veščine v procesu družinske mediacije
 • študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki
 • pozna, razume in uporablja temeljne pravne predpise v zvezi z urejanjem pravnih razmerij med zakonci, izvenzakonskimi partnerji ter otroki
 • študent-ka pridobi poglobljeno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih mediacije v SD in ZV
 • spozna in razume ter zna uporabljati proces mediacije v SD in ZV
 • spozna in zna uporabljati tehnike in veščine v procesu mediacije znotraj SD in ZV
 • študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki
 • sposoben, sposobna je voditi proces ustvarjanja skupne zadovoljive rešitve v konkretnih sporih med različnimi uporabniki raznih skupin ljudi, od mladih, starih, družin, z namenom dogovornega, soglasnega sprejemanja rešitev v sporih, s katerimi bodo zadovoljni vsi vpleteni
 • obvlada veščino ohranjanja profesionalne in osebne avtonomije v medsebojnih odnosih.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja

Učne metode:

 • diskusije
 • vaje z igro vlog – vodenje procesa pogajanj
 • vaje z igro vlog – biti pogajalec
 • snemanje s kamero in analiza

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
 Pisni izpit 50%
 Ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije  50%

Reference nosilca

 • VODOVNIK, Zvone. Labour law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law & Business: Kluwer Law International, cop. 2012. 296 str., ilustr. ISBN 978-90-411-3860-6. [COBISS.SI-ID 3716270],
 • VODOVNIK, Zvone. Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij. Ljubljana: GV založba, 2013. 2 zv. (201; 185 str.). ISBN 978-961-247-267-2. ISBN 978-961-247-260-3. [COBISS.SI-ID 268942848]
 • VODOVNIK, Zvone. Ustavni okviri razvoja delovnega in socialnega prava. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 2/3, str. 263-298. [COBISS.SI-ID 245586]
 • VODOVNIK, Zvone. Instituti zunajsodnega preprečevanja in razreševanja delovnih sporov. PP, ISSN 0352-0730, 29. nov. 2001, leto 20, 36, str. 19-23 = pril. str. I-V. [COBISS.SI-ID 1265326]
 • VODOVNIK, Zvone. Ustava in kolektivni delovni spori. Pravosodni bilten, ISSN 1318-1459, 2001, letn. 22, [št. ]1, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 121468672]
 •  VODOVNIK, Zvone. Arbitraža v delovnem pravu – izbrana razvojna vprašanja. V: KRESAL, Barbara (ur.). II. dnevi delovnega prava in socialne varnosti : strokovno srečanje, Portorož, 3. in 4. junij 2003, (Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, Letn. 3, 2003, št. 2). Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2003, str. 487-500. [COBISS.SI-ID 216914]
 • VODOVNIK, Zvone, BREZOVAR, Nejc. Omejevanje kolektivnih interesnih sporov v javnem sektorju = Restraining labour disputes of interest in the public sector. V: SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), XX. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, 26.-27. september 2013. Ustvarjalnost, odprtost in strokovnost – uresničljivi cilji delovanja javnega sektorja? : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov. V Ljubljani: Fakulteta za upravo, 2013. [COBISS.SI-ID 4204974]

Biografija

Dr. Z. Vodovnik se je leta 1979 zaposlil se  na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot raziskovalec, kjer je bil od leta 1986 do 1999 direktor. Od leta 1980 do 1989 je opravljal funkcijo nepoklicnega predsednika senata na delovnem sodišču v Ljubljani.  Leta 1999 ga je Državni zbor Republike Slovenije izvolil v funkcijo sodnika vrhovnega sodišča, ki jo je opravljal  do leta 2001, ko se je redno zaposlil na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem.   Od leta 1997 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih predaval  predmete s pravnega področja delovnega prava, socialne varnosti in industrijskih razmerij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani , Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za management v Kopru Univerze na Primorskem  ter na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 do 2004 je bil prodekan za znanstveno in raziskovalno delo Fakultete za management  ter član Komisije za znanstveno raziskovalno delo Univerze na Primorskem. Od leta 2004 dalje je bil član senata Fakultete za mangement v Kopru in predsednik habilitacijske komisije fakultete ter član habilitacijske komisije Univerze na Primorskem. Kot predavatelj  in raziskovalec je občasno  sodeloval z različnimi fakultetami v tujini. Od leta 1992 do 2000 je bil predsednik Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije (ZDKDS). Od leta 2008 dalje je predsednik Akademskega odbora strokovnega sveta Kadrovske zveze  Slovenije.  Od leta 1985 je aktiven v Mednarodni zvezi za delovno pravo in socialno varnost ter v  Mednarodni zvezi za industrijska razmerja (International Industrial Relations Association, IIRA).  Leta 2000 in ponovno leta 2003 je bil izvoljen za člana Izvršnega odbora International Industrial Relations Association –  kot predstavnik znanstvenikov Vzhodne in Osrednje Evrope.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/druzi