Diplomatsko in konzularno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnja.

Vsebina

Mednarodno pravna ureditev vseh vidikov delovanja organov držav v mednarodnih odnosih ter status organov držav za mednarodne odnose (glej priloženi pisni program predmeta). Še posebej pa tudi delovanje diplomacije v dvostranskih in multilateralnih odnosih med državami. Prav tako je posebej obravnavan problem diplomatskih imunitet in privilegijev.

Temeljni literatura in viri:

Razvidna iz priloženega programa, zlasti pa:
– Türk, Temelji mednarodnega prava, Ljubljana 2009 (ustrezna poglavja)
– Petrič, Zunanja politika, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010 (ustrezna poglavja)
– Bohte/V. Sancin, Diplomatsko in konzularno pravo, Ljubljana 2006 in
– M. Jazbec, Osnove diplomacije, Ljubljana 2009.

Cilji in kompetence:

Dati diplomantom osnovna znanja o vprašanjih diplomacije v najširšem smislu, zlasti pravno problematiko ter razumevanje zunanje politike.

Predvideni študijski rezultati:

Usposobljenost ukvarjati se s problemi diplomacije v najširšem smislu, zlasti s pravnimi vprašanji ter usposobljenost za delo na drugih področjih, kjer gre za mednarodne razsežnosti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, aktivna udeležba (ustni nastopi).

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Redni profesor Univerze v Ljubljani ter FDŠ in EPF; član komisije OZN za mednarodno pravo (ILC); sodnik in predsednik Ustavnega sodišča RS; avtor 7 knjig in preko 200 razprav in člankov o problemih mednarodnega prava in mednarodnih odnosov; 48 let pedagoških izkušenj na Univerzi v Ljubljani in univerzah v tujini.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/diplo