Delovno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   2 2

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30   20       4

Nosilec predmeta

doc. dr. Katarina Krapež

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. letnik.

Vsebina

1. Zgodovinski in kulturni temelji delovnega prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov.
2. Interdisciplinarni vidiki delovnih razmerij ter povezanost delovnega prava s pravom socialne varnosti in z kadrovskim managementom in industrijskimi razmerji.
3. Nastanek in razvoj delovnega prava
4. Ustavni in mednarodni temelji delovnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu.
5. Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij:
•pogodba o zaposlitvi in razmejitev od ostalih oblik dela,
•prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
•pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.
•varstvo pravic zaposlenih.
6. Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij: sindikalna svoboda, stavka in delavska participacija.
7.Digitalizacija delovnega prava: vpliv tehnologije na prihodnost delovnega prava ter nove oblike dela.

Temeljni literatura in viri:

 • Vodovnik Z., Korpič Horvat E.,  2015, Labour Law in Slovenia, Kluwer Law International
 • Vodovnik Z., 2015, Osnove delovnega in socialnega prava temelji socialnih razmerij, GV Založba, e-knjiga
 • Franca, V. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Izbrani pravni predpisi ter znanstveni in strokovni članki s področja predmeta in sodna praksa.

Cilji in kompetence:

Temeljni cilji izobraževanja so:

 • Zagotoviti študentom sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst pogodb, katerih predmet je opravljanje dela  ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega

Predmetno-specifične kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev prava zaradi pravilnega razumevanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih razmerij.
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih institutih ter usposobljenost za nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi delovnih 
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcij v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm.
 • Usposobljenost za ugotavljanje kakovosti pravnih norm z vidika družbenega razvoja.

Usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na tem področju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študentje osvojijo temeljna znanja o predpisih s področja delovnega prava. Seznanijo se z razsežnostmi področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. Usposobijo se kompleksno razumeti omenjene predpise ob uporabi pravnih načel.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študij primera
 • E-učenje

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Pisni izpit 100 %.

Reference nosilca:

KRAPEŽ, Katarina, FRANCA, Valentina, SENČUR PEČEK, Darja. Socialnopravni položaj delavcev na družinskih kmetijah. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 4, str. 553-575. [COBISS.SI-ID 4594903]

KRAPEŽ, Katarina. Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del – med avtroskopravnim monopolom in samoregulacijo v znanosti. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], dec. 2014, letn. 6, št. 2, str. 173-186. http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_2/02-Krapez-Sodobni%20izzivi%20pravnega%20varstva%20znanstvenih%20del.pdf. [COBISS.SI-ID 279734528

KRAPEŽ, Katarina. The (un)originality of scientific papers an analysis of professional quality standards. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.), ĐAKOVIĆ, Goran (ur.). Active citizenship by knowledge management & innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress. 2013, str. 945-955, tabela. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-342.pdf. [COBISS.SI-ID 4788951

KRAPEŽ, Katarina. New paradigms for fostering innovation in scientific publishing. V: SEDMAK, Suzana (ur.), et al. Managing global diversities : abstracts of the joint international conference organized by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Croatia [and] Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA, (Management International Conference, ISSN 1854-4312). Koper: University of Primorska Press. 2018, str. 311. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9/177P.pdf. [COBISS.SI-ID 1540394692

HAFNER, Ana, KRAPEŽ, Katarina. Technology transfer process : what is in it for the researcher?. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies. 2017, str. [7]. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2017/12/ITIS-2017-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 2048482323

LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2016, letn. 4, št. 1, str. 42-78. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2016/1/Slo2.0_2016_1_05.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/delov