Dedno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1/2  1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

Vsebina predmeta dedno pravo se nanaša na pravno ureditev dedovanja in obravnava zlasti pogoje za dedovanje, kdaj je dedovanje zakonito ter o oblikah in vsebini oporok. Predmet v drugem delu obravnava osnovne pojme o zapuščini, o pogojih za dedovanje, značilnostih oporoke, dedičih in zapuščinah, na koncu pa obravnava tudi varstvo in uveljavljanje pravic do zapuščine ter navaja nekaj posebnosti pri dedovanju kmetijskih gospodarstev in nacionaliziranega premoženja.
– Pravna ureditev dedovanja.
– Pogoji za dedovanje.
– Zakonitost dedovanja.
– Vrste dednih postopkov.
– Varstvo in uveljavljanje pravic v zvezi z dedovanjem.
– Praktični primeri.

Temeljni literatura in viri:

– veljavni Zakon o dedovanju
– veljavni Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– Zupančič Karel,Uvodna pojasnila v: Dedovanje, 7. spremenjena in dopolnjena izdaja, Ur.l.RS Ljubljana 2002.V tej izdaji so tudi pojasnila Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:
– poznavanje pojma dednega prava;
– poznavanje procesne zakonitosti dedovanja;
– sposobnost razumevanja pogojev dedovanja na nepremičninskem področju;
– sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj na praktičnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja dednega prava in povezanih institutov

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
–    Državni pravniški izpit
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331.
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/dedno