Dedno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 2 1

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 20 4

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. letnik.

Vsebina

1. Temeljna načela dednega prava
2. Pogoji za dedovanje
3. Dedovanje na podlagi zakona
4. Dedovanje na podlagi oporoke
5. Dednopravne pogodbe
6. Sodediči
7. Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove
8. Odsvojitev dediščine
9. Prehod zapuščine na dediče
10. Sestavitev, hramba in preklic oporoke
11. Zapuščinski postopek
12. Dedovanje kmetijskih gospodarstev

Temeljni literatura in viri:

– Karel Zupančič/Viktorija Žnidaršič, Dedno pravo, 3. spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009.
– Zakon o dedovanju (ZD) – zadnji veljavni čistopis.

Priporočljiva neobvezna literatura:

– Vesna Rijavec, Dedovanje, procesna ureditev, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999;
– Dedovanje; Uvodna pojasnila K. Zupančiča, 8., spremenjena in dopolnjena izd. Uradni list RS, Ljubljana 2005;
– Karel Zupančič, Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij, v: Podjetje in delo, 6/97.

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov ter pravnih oseb pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati procesna dejanja v nepravdnih postopkih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja dednega prava. Obvladati samostojno uporabo dednopravnih predpisov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja »ex cathedra
Študij predvidene literature,
Samostojen študij predpisovin literature.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/dedno