Davčno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1/2  1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev

Vsebina

– Viri davčnega prava
– Osnove davčnega prava ES
– Načela davčnega prava in davčnega postopka
– Davčno pravo kot del finančnega prava v našem pravnem redu
– Pravni vidiki davkov in davščin
– Pomen razločevanja med neposrednimi in posrednimi davki
– Zasnova in oris bistvenih sestavin davčnega postopka
– Korporacijski davki
– Obdavčenje podjetij oz. gospodarskih družb
– Pravna ureditev preprečevanja »dvojnega« obdavčevanja
– Zavezujoča informacija
– Samoprijava
– Davčna odločba in pravna sredstva
– Davčna preiskava

Temeljni literatura in viri:

  • Jerovšek, T., et. al.: Zakon o davčnem postopku s komentarjem, DIZI, Ljubljana, 2008.
  • Kovač, M.: Davki od A do Ž, Založniška hiša Primath, Ljubljana, 2007.
  • Škof, B., et. al.: Davčno pravo, UM, PF in DFRI, MB 2007.
  • Šoltes, I., et. al.: Pojmovnik javnih financ, Nebra, Ljubljana, 2010.
  • Tratar, B., et. Al.: Novi davčni postopek, Založba Legat, 2008.

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:
– Razumeti pomen in vlogo davčnega prava z vidika davčnega načrtovanja gospodarskih subjektov
– Pridobiti sposobnost razumevanja načel v zvezi s pobiranjem davkov
– Sposobnost zagotavljanja korektnega izpolnjevanja davčnih obveznosti

Predmetno specifične kompetence:
– Razumeti pomen prepovedi diskriminatornih davkov v članicah EU, tkim. fiskalnih over
– Sposobnost razumeti pomen uporabe zavezujočih informacij ter odločitev glede morebitne samoprijave
– Razumeti vsebino vseh različic morebitne davčne izvršbe

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
– Razumeti pojmovnost ključnih institutov davčnega prava in postopka
– Razumeti pomen načel davčnega postopka ter pomen pravice do informiranja in zavezujoče informacije
– Poznati ureditev davčnega postopka ter določitev stvarne in krajevne pristojnosti, inšpekcijskega nadzora ter davčne preiskave
– Razumeti pomen pravočasnega in korektnega izpolnjevanja davčnih obveznosti
– Poznati bistvo obračunavanja davkov od dohodka: fizičnih in pravnih oseb ter DDV.

Metode poučevanja in učenja:

– Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
– Pisni izpit (case study + esejska vprašanja).                                           75 %
– Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te.    25%

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/davcn