Civilno procesno pravo PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin I  PMN2  2  3

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Rok Lampe

Jezik

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

– Splošni pojmi civilnega pravdnega postopka.
– Temeljna načela.
– Procesni subjekti.
– Procesna dejanja.
– Sosporništvo in intervencija.
– Stroški pravdnega postopka.
– Dokazovanje.
– Potek postopka na prvi stopnji.
– Pravnomočnost.
– Pravna sredstva.
– Posebni postopki.

Temeljni literatura in viri / Readings:

  • Ude, L.: Civilni pravdni postopek, Ljubljana, 1995.
  • ŸZakon o pravdnem postopku.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razviti občutek za civilne pravdne postopke v kontekstu nepremičninskih pravd. Slušatelji pri tem predmetu teoretično in praktično spoznavajo stvarno pravo na področju nepremičnin.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:
– poznavanje stvarnega prava;
– sposobnost razumevanja pravnih procesov na področju stvarnega prava;
– sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
– sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/civil