Civilno procesno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
60 20 8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

1. Namen pravdnega postopka
2. Razmerje med pravdnim, nepravdnim, izvršilnim postopkom
3. Procesne predpostavke
4. Temeljna načela
a. Načeli dispozitivnosti in oficialnosti
b. Razpravno in preiskovalno načelo
c. Načelo obojestranskega zaslišanja
d. Načelo proste presoje dokazov
e. Načelo prirejenosti postopkov –predhodno vprašanje
5. Temeljno o vrstah pristojnosti sodišč
6. Sposobnost biti stranka, procesna sposobnost
7. Procesna in stvarna legitimacija
8. Razlikovanje med pojmom pooblaščenca in zastopnika
9. Tožba
10. Procesna dejanja toženca
11. Vrste sosporništva
12. Stranska intervencija
13. Dokazovanje
14. Splošen oris postopka na prvi stopnji
15. Sodna poravnava
16. Vrste sodb
17. Vsebina sodbe
18. Pravnomočnost
19. Splošni pojmi o pravnih sredstvih
20. Splošni pojmi o pritožbi
21. Revizija
22. Obnova postopka

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

– Lojze Ude, Civilno procesno pravo, Ur. List RS, Ljubljana 2002.
– Zakon o pravdnem postopku (ZPP) – zadnji veljavni čistopis.

Priporočena literatura:

– V. Rijavec, Civilno izvršilno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2003;
– L. Ude, N. Betetto, A. Galič, V. Rijavec, D. Wedam Lukić, J. Zobec, Pravdni postopek zakon s komentarjem,
– Uradni list, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2005 in 2006 (1. in 2. knjiga).

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov ter pravnih oseb pred sodišči.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja civilnega procesnega, t.j. pravdnega, nepravdnega in izvršilnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja »ex cathedra«,
  • Študij predvidene literature,
  • Samostojen študij predpisovin literature.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/civil