Civilno procesno pravo (izbirni) PMN3

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 3. stopnje  PMN3  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Rok Lampe

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

 • Splošni pojmi civilnega pravdnega postopka.
 • Temeljna načela.
 • Procesni subjekti.
 • Procesna dejanja.
 • Sosporništvo in intervencija.
 • Stroški pravdnega postopka.
 • Dokazovanje.
 • Potek postopka na prvi stopnji.
 • Pravnomočnost.
 • Pravna sredstva.
 • Posebni postopki.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Ude, L.: Civilni pravdni postopek, Ljubljana, 1995.
 • ŸZakon o pravdnem postopku.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razviti občutek za civilne pravdne postopke v kontekstu nepremičninskih pravd. Slušatelji pri tem predmetu teoretično in praktično spoznavajo stvarno pravo na področju nepremičnin.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje stvarnega prava;
 • sposobnost razumevanja pravnih procesov na področju stvarnega prava
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/civil