Arbitraža, mediacija in alternativno reševanje sporov v gospodarskih sporih

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Predavanja

Em. prof. dr. Krešimir Puharič, prof. dr. Alan Uzelac, Gordana Ristin, dr. Srdjan Šimac, Giulio Zanolla, mag. Zoran Hajtnik

Vaje

Gordana Ristin, Zoran Hajtnik, dr. Srdjan Šimac, Giulio Zanolla, Eneja Drobež

Jezik

Slovenščina / angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Posebnosti gospodarskih sporov po vrsti, strankah, spori z mednarodnim elementom, spori znotraj EU.
 • Institucionalne in specializirane arbitražne institucije. Ad hoc  arbitraža.
 • Arbitraža, mediacija, med-arb, zgodnja nevtralna ocena spora.
 • Mednarodni gospodarski spori.
 • Formalni pravni viri :
 • Vzorčni zakoni UNCITRAL-a o arbitraži in konciliaciji.
 • ZArbit, ZMCGZ in ZARSS.
 • Razlika med ADR civilnih in ADR v gospodarskih sporih.
 • Vzorčne arbitražne, kombinirane in mediacijske klavzule.
 • Pogodba o mediaciji v gospodarskem sporu
 • Mediacija z več strankami v gospodarskem sporu
 • Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih.
 • Arbitraža in mediacija, ko je ena izmed strank država.
 • Posebnosti reševanja domenskih sporov.
 • Conflict menagement.

Temeljna literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA:

 • Krešo Puharič : v Zborniku : Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, Release 02/2011. Juris Publishing, New York
 • PUHARIČ, Krešimir, Arbitration law and practice in Central and Eastern Europe V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 62, št. 6/8 (2007), str. 463-466.
 • Jacquelline M. Nolan- Haley, Alternative Dispute Resolution, Thomson West, St. Paul, 2008
 • Mauro Rubino-Sammartano : International Arbitration Law and Practice, Kluwer Law International, The Hague, 2001, str. 163-268
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: (Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011

PRIPOROČENA LITERATURA:

 • Erik Shafer et al : ICC Arbitration in Practice, Kluwer Law, The Hague, 2005, str. 1-20, 163-192
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem, Damjan M., UR, Ljubljana 2010, od strani 111 dalje)
 • Direktiva o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Joachim G. Frick : “Arbitration and Complex International Contracts”, Kluwer    Law  International, ISBN Schulthess 3 7255 4271 6, 2001, str. 1-42 ted 263- 285.

Cilji in kompetence

Študentje bodo:

 • spoznali, kateri so gospodarski spori, posebnosti in vrste
 • spoznali različne vrste ARS za to vrsto sporov,Vzorčni zakoni UNCITRAL, znanje o upravljanju s konfliki
 • spoznali posebnosti arbitraže, kombiniranega reševanja sporov in mediacije v gospodarskih sporih

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent bo razumel, kateri spori so gospodarski spori,
 • posebnosti, razlike, vrste glede na stranke spora, razlikoval bo cross boarder spore in pravila za reševanje sporov.
 • poznal bo  korektne klavzule za reševanje sporov z metodami ARS.
 • poznal bo večino najpomembnejših institucionalnih arbitraž.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • preučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Seminarska naloga 25%
Ustni / pisni izpit 75%

Reference nosilca

 • Krešimir Puharič je bil v letih 1992 do 2011 predsednik Stalne arbitraže pri GZS, akter na listah številnih institucionalnih arbitraž ter član ali predsedujoči v senatih, ki so reševali arbitražne spore.
 • PUHARIČ, Krešimir. The newly adopted law on arbitration of Slovenia and law of mediation in civil and commercial matters of Slovenia = Recenta reglementare a arbitrajulai ş a medierii în materie civilǎ şi comercialǎ din Slovenia. Revista româna de arbitraj, ian./mar. 2009, an. 3, nr. 1, str. 39-58. [COBISS.SI-ID 18266854] –
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitration and mediation in Slovenia – de lege lata and de lege ferenda. arbitr. yearb., 2008, vol. 15, str. 193-204. [COBISS.SI-ID 18310630]
 • PUHARIČ, Krešimir. Novosti u arbitražnom pravu i mirenju u Sloveniji. Pravo gospod., prosinac 2008, god. 47, sv. 6, str. 1298-1308. [COBISS.SI-ID 18311142]
 • PUHARIČ, Krešimir. Commercial arbitration and public order in private international law in Slovenia. Revista româna de arbitraj, ian./mar. 2007, an. 1, nr. 1, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 16950246]
 • PUHARIČ, Krešimir. Interim and partial arbitral award. arbitr. yearb., 2006, vol. 13, str. 167-177. [COBISS.SI-ID 16753126]
 • PUHARIČ, Krešimir. Neke dileme vezane uz moguć razvoj SECI arbitraže i položaj institucionalnih arbitraža. Pravo gospod., travanj 2002, vol. 41, no. 2, str. 100-104. [COBISS.SI-ID 1818066]
 • PUHARIČ, Krešimir. International dispute resolution in the age of electronic business : the Slovenian perspective. arbitr. yearb., Year 2001, vol. 8, no. , str. 57-63. [COBISS.SI-ID 1617362]
 • PUHARIČ, Krešimir. Razvoj reševanja sporov na elektronski način. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2001, str. 1329-1334. [COBISS.SI-ID 12088550]
 • PUHARIČ, Krešimir. Croatian draft law on arbitration and new Slovenian code on civil procedure compared. arbitr. yearb., year 2000, vol. 7, no. , str. 175- 182. [COBISS.SI-ID 1410514]
 • PUHARIČ, Krešimir. Speeding-up dispute resolution in the Republic of Slovenia. arbitr. yearb., 1999, let. 6, št. , str. 47-54. [COBISS.SI-ID 1106898]
 • PUHARIČ, Krešimir. Trade secret in arbitration proceedings. arbitr. yearb., 1998, let. 5, št. , str. 139-148. [COBISS.SI-ID 667858]
 • PUHARIČ, Krešimir. Poslovna tajna u arbitražnom postupku. Pravo gospod., 1998, let. 37, št. 1, str. 66-77. [COBISS.SI-ID 414930]
 • PUHARIČ, Krešimir. Conciliation as a method of settlement of international commercial disputes. arbitr. yearb., 1997, let. 4, str. 155-165. [COBISS.SI-ID 414674]
 • PUHARIČ, Krešimir. Mirenje – postupek rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova. Pravo gospod., 1997, let. 36, št. 1, str. 128-139. [COBISS.SI-ID 210386]
 • PUHARIČ, Krešimir. Uporednopravni osvrt na bit odredbi pravilnika o rješavanju sporova s međunarodnim elementom stalnog izbranog sudišta u Zagrebu i pravilnika o postupku pred stalnom arbitražom kod Privredne komore Slovenije. Privreda & pravo, 1994, let. 33, št. 3-4, str. 173-186. [COBISS.SI-ID 211410]
 • PUHARIČ, Krešimir. Report on the activities of the permanent court of arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. ICC Int. Court Arbitr. bull., 2006, vol. 17, no. 1, 7 str. [COBISS.SI-ID 16638694]
 • PUHARIČ, Krešimir. The experience from the co-operation agreements between the arbitral institutions in the Czech Republic, Croatia, Hungary, Slovenia and Austria. V: Partners in Europe : joint conference, Vienna 1 and 2 April 2004. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law: International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economoc Chamber, 2004, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 2203090]
 • PUHARIČ, Krešimir. Recent development of arbitration regulation in Slovenia. V: International conference : zbornik : 12 September 2003, Sofia. Sofia: BCCI, 2003, str. 55-66. [COBISS.SI-ID 2141138]
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitraža in pomirjevalni postopek v gospodarskih sporih v RS. V: Reševanje gospodarskih sporov v Republiki Sloveniji in v Evropski Uniji : pravna ureditev, gospodarska praksa, prikazi primerov. Ljubljana: Inštitut za evropsko pravo, 2003, 8 str. [COBISS.SI-ID 2018770]
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitraža in posredovalni (pomirjevalni) postopek. V: WEDAM-LUKIĆ, Dragica (ur.). Arbitražno reševanje sporov : strokovni posvet. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1997, 7 str. [COBISS.SI-ID 415698]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/arbit