Alternativno reševanje civilno pravnih in delovnih pravnih sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Tanja Pia Metelko

Predavanja

prof. dr. Zvone Vodovnik, Gordana Ristin

Vaje

Gordana Ristin, mag. Maja Ovčak Kos

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

I. Alternativno reševanje delovnih sporov

 • Mediacija v individualnih delovnih sporih
 • Mediacija  delovnega inšpektorja
 • Sodna poravnava v individualnih delovnih sporih

II. Alternativno reševanje civilno pravnih sporov

 • Civilno pravni spori po Zakonu o pravdnem postopku
 • Posebnosti reševanja civilnih sporov v mediaciji in drugih oblikah ARS
 • Nekaj najpogostejših civilno pravnih sporov v mediaciji (dedni spori, zavarovalni spori, odškodninski spori, obligacijski spori in sosedski spori)
 • Kateri civilno pravni spori niso za ARS
 • Mediacija s strankami, ki niso zastopane z odvetnikom, ko ima ena stranka odvetnika, druga pa ne (ravnovesje moči)
 • Ozadje spora je družinski spor (stare zamere, predsodki, močna čustva)
 • Mediacija z veliko strankami (sosedski spori in spori med skupinami)

Temeljna literatura in viri

 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem, Damjan M., GV Založba, Ljubljana 2010, od strani 111 dalje.
 • ZARSS (Zakon o alternativnem načinu reševanja sodnih sporov) s komentarjem,
 • MACHTELD, Pel, Napotitev na mediacijo : kako do učinkovitega predloga za mediacijo : [praktični vodnik]. Ljubljana : GV založba, 2010,strani od 17-110.
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011.
 • VODOVNIK, Zvone, Instituti zunajsodnega preprečevanja in razreševanja delovnih sporov. V: Pravosodni bilten. – ISSN 1318-1459. – Letn. 23, [št. ]1 (2002), str. 189-199.

Cilji in kompetence

I. Alternativno reševanje delovnih sporov

Cilj študija je sistematični prikaz pravne ureditve , ki ponuja različne možnosti, ki jih imajo na voljo zaposleni pri uveljavljanju njihovih pravic, kadar nesoglasje med njimi in delodajalci preraste v spor. Študentje se s študijem te tematike usposobijo za uporabo uveljavljenih načel delovnega prava v praksi. Usposobijo se tudi kritično ocenjevati obstoječo zakonsko ureditev in iskati možne izboljšave pravne ureditve – zlasti  z oblikovanjem dodatnih pravnih pravil v kolektivnih sporazumih.

II. Alternativno reševanje civilno pravnih sporov

 • Spoznati komparativni prikaz obeh vrst reševanja sporov, ARS med sodnim postopkom, kdaj koliko časa in posebnosti
 • Spoznati posebnosti poravnalnega naroka in razlike v mediaciji
 • Spoznati razliko med pogajanji v mediaciji in pred sodnikom

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

I. Alternativno reševanje delovnih sporov

Študentje se bodo naučili, katere oblike alternativnega reševanja sporov so mogoče na področju individualnih delovnih razmerij in kako jih je mogoče uporabljati v praksi.

Razumeli bodo mesto in pomen pravnih institutov o alternativnem reševanju sporov v sistemu individualnih delovnih razmerij. Razumeli bodo tudi razlike med različnimi možnimi oblikami, ki so pri tem na voljo.

II. Alternativno reševanje civilno pravnih sporov

 • Študent (tka) bo razumel temeljne razlike med sodnim odločanjem in postopki ARS. Tako bo znan svetovati, kateri spori so za mediacijo, kdaj in kako stranke usmeriti v ARS, kdaj pa to ni dobro.
 • Razumel bo , kateri spori so gospodarski spori, posebnosti, razlike, vrste glede na stranke spora, ločil bo cross boarder spore in pravila za reševanje sporov.
 • Znal bo napisati dobre klavzule, da med strankami ne pride do spora o pogodbi o mediaciji in o pristojnostih za reševanje teh sporov, če mediacija ni uspešna.
 • Razumeli bodo, kdaj in kako svetovati strankam, ki so v sodnem sporu o mediaciji.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja

Učne metode:

 • diskusije
 • vaje z igro vlog
 • snemanje s kamero in analiza

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Seminarska naloga 25%
Ustni / pisni izpit 75%

Reference nosilca

Doc. dr. Rok Čeferin je bil rojen 05. maja 1964 v Ljubljani. Leta 1989 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni dr. Petra Čeferina v Grosupljem. Po končanem pripravništvu, ko je postal odvetnik, je skupaj z očetom in bratom ustanovil Odvetniško družbo Čeferin, kjer je kot odvetnik zaposlen še danes. V svoji več kot 25 letni odvetniški praksi se je ukvarjal predvsem z zastopanjem strank v civilnih postopkih. Pri tem svojem delu je pridobil bogate izkušnje tudi na področju mirnega reševanja sporov med strankami.

Leta 2012 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Meje svobode tiska v sodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice«, s čimer je pridobil naziv doktorja pravnih znanosti.

Dr. Rok Čeferin kot docent za področje civilnega prava predava na Evropski pravni fakulteti. Je član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, podpredsednik Upravnega odbora Evropske pravne fakultete in arbiter v stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije. Je član uredniških odborov revij Odvetnik in Pravosodni bilten ter avtor številnih člankov, ki so bili objavljeni v strokovni literaturi.

Odvetniška zbornica Slovenije je dr. Roku Čeferinu podelila naziv specialista za civilno in medijsko pravo.

Bibliografija

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. ČEFERIN, Rok, MEŽNAR, Špela. Online hate-speech and anonymous internet comments : how to fight the legal battle in Slovenia?. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 477-488. [COBISS.SI-ID 13308321], [SNIP]
 2. ČEFERIN, Rok. Poseganje senzacionalističnih medijev v osebnostne pravice pravnih subjektov : sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2013, letn. 50, št. 3/4, str. 567-583, 686-687. [COBISS.SI-ID 3741640], [SNIP, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
 3. ČEFERIN, Rok. Kolizija med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti ter drugimi osebnostnimi pravicami. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2010, letn. 46, št. 3/4, str. 49-73, 174. [COBISS.SI-ID 11704913]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

 1. ČEFERIN, Rok. Kolizija svobode izražanja in svobode vere na primeru karikatur preroka Mohameda v časopisu Jyllands-Posten. Pravnik, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2012, letn. 67, št. 11/12, str. 921-937, 957-958. [COBISS.SI-ID 12949585]

1.04 Strokovni članek

 1. ČEFERIN, Rok. Protipravnost ravnanja kot element odškodninskega delikta v postopkih zaradi razžalitve dobrega imena in časti. Odvetnik, ISSN 1408-9440, april 2014, leto 16, št. 2 (65), str. 22-26, portret. [COBISS.SI-ID 14270801]
 2. ČEFERIN, Rok. Moralno razumevanje prava – pogled odvetnika. Odvetnik, ISSN 1408-9440, zima 2014, leto 16, št. 5 (68), str. 15-17, portret. [COBISS.SI-ID 14208593]
 3. ČEFERIN, Rok. Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle. PP, ISSN 0352-0730, 10. jan. 2013, leto 32, št. 1, str. 10-11, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12986449]
 4. ČEFERIN, Rok. Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost. PP, ISSN 0352-0730, 24. jan. 2013, leto 32, št. 3, str. 15-16, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12982609]
 5. ČEFERIN, Rok. Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do pravnega sredstva?. PP, ISSN 0352-0730, 10. okt. 2013, leto 32, št. 39, str. 9-10, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 3776968]
 6. ČEFERIN, Rok. Neznosna lahkost brskanja po odvetnikovih spisih. Odvetnik, ISSN 1408-9440, jul. 2012, leto 14, št. 2, str. 22-23, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12634193]
 7. ČEFERIN, Rok. Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti : kardinal Rode in svoboda tiska. Odvetnik, ISSN 1408-9440, okt. 2012, leto 14, št. 3, str. 38-39, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12787793]
 8. ČEFERIN, Rok. Varstvo svobode tiska v globalni družbi. Odvetnik, ISSN 1408-9440, dec. 2012, leto 14, št. 4, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 3623624]
 9. ČEFERIN, Rok. Državljani v trenirkah in sovražni govor. PP, ISSN 0352-0730, 26. jan. 2012, leto 31, št. 3, str. 14-15, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12228433]
 10. ČEFERIN, Rok. Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z namenom zavlačevanja zlorabo procesnih pravic?. Odvetnik, ISSN 1408-9440, mar. 2010, letn. 12, št. 1(47), str. 4-8. [COBISS.SI-ID 2896840]
 11. ČEFERIN, Rok. Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja. PP, ISSN 0352-0730, 28. okt. 2010, letn. 29, št. 42, str. 8-9, portret. [COBISS.SI-ID 11070289]
 12. ČEFERIN, Rok. Ustavo je treba jemati resno. PP, ISSN 0352-0730, 16. dec. 2010, leto 29, št. 49/50, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 11252305]
 13. ČEFERIN, Rok. Odločanje o preživljanju otrok po uradni dolžnosti. PP, ISSN 0352-0730, 18.II.1993, 12, št. 3, str. 6. [COBISS.SI-ID 65011712]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. ČEFERIN, Rok. Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do njegovih strank in do družbene skupnosti. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2014 16. in 17. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 40, 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2014, str. 1015-1025. [COBISS.SI-ID 14016593]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 1. ČEFERIN, Rok. Meje svobode tiska : analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 313 str. ISBN 978-961-247-241-2. [COBISS.SI-ID 266721280]

2.08 Doktorska disertacija

 1. ČEFERIN, Rok. Meje svobode tiska v praksi Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Čeferin], 2012. 272 f., tabele. [COBISS.SI-ID 12865617]

NERAZPOREJENO

 1. ČEFERIN, Rok. Svoboda izražanja in varstvo ugleda ter neodvisnost sodstva. Odvetnik, ISSN 1408-9440, okt. 2013, leto 15, št. 4, str. 3. [COBISS.SI-ID 513679224]
 2. ČEFERIN, Rok. Sovražni govor v sodni praksi ESČP. Odvetnik, ISSN 1408-9440, apr. 2012, leto 14, št. 1, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 269359872]
 3. ČEFERIN, Rok. Svoboda izražanja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Odvetnik, ISSN 1408-9440, dec. 2010, leto 12, št. 4, str. 4-9. [COBISS.SI-ID 258807808]

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/alter