Alternativno in sodno reševanje sporov v javnem sektorju

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij  Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Obvezen

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • poznavanje kompleksnih pravnih pojmov oziroma konceptov (viri sporov  v javnem sektorju, oblike internih, sodnih in izven-sodnih postopkov za  reševanje sporov, itd.);
 • visoka stopnja splošne razgledanosti in sposobnosti razumevanja kompleksnih družbenih pojavov in konceptov;

Vsebina

UVOD

Izhodišča sobivanja in konflikta v človeški družbi: diferenciacija na podlagi delitve dela v t.i. pred-državnem (»naravnem«) stanju; diferenciacija organizacijskih vlog po prehodu v »državno stanje«; delitev dela in prehod s personalnih razmerij na organizacijske vloge; birokratska organizacija in neosebna (funkcionalna) razmerja v organizaciji; post-absolutistična država in razvoj ideje demokracije in človekovih pravic; prehod na sodobne uslužbenske sisteme; sistemi ureditve delovnih razmerij v javnem sektorju (primerjalni aspekti); socialno partnerstvo v javnem sektorju; potencialni viri konflikov v javnem sektorju; oblike in nivoji institucionalnega reševanja sporov v javnem sektorju (Slovenija in primerjalno).

USTAVNA IZHODIŠČA PRAVEGA UREJANJA RAZMERIJ MED DELAVCI IN DELODAJALCI V JAVNEM SEKTORJU

Ustavna izhodišča socialnega dialoga in socialne varnosti; ustavna izhodišča potencialnih konfliktov med delavci in delodajalci (na splošno in v javnem sektorju); neodtujljive ustavne pravice: pravica do socialne varnosti, pravica do združevanja, pravica do stavke, druge ustavne pravice.

ZAKONSKA UREDITEV RAZMERIJ MED DELAVCI IN DELODAJALCI V JAVNEM SEKTORJU

Zakonska izhodišča urejanja razmerij med javnimi uslužbenci in delodajalci; različni evropski modeli urejanja delovnih razmerij v javnem sektorju (primerjalni aspekt); Posebnosti pravnega položaja zaposlenih v javnem sektorju v nekaterih primerjalnih sistemih; komplementarnost in subsidiarnost med splošno delovno in uslužbensko zakonodajo v Sloveniji; resorni predpisi, ki urejajo posebnosti posameznih poklicnih skupin v javnem sektorju (npr. policija, vojska, carina, itd.); kolektivni in individualni delovni spori v javnem sektorju; zakonsko predvideni postopki reševanja sporov med javnimi uslužbenci in delodajalci (interni nivo, pritožbene komisije, sodni postopki, izhodišča za mediacijo in arbitražno reševanje sporov); razlika med institucionalnim reševanjem delovnih sporov v javnem in zasebnem sektorju; pravni postopek do dokončnosti odločitve o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev (interni nivo – postopek pri delodajalcu); Komisije za pritožbe; pravna sredstva po dokončnosti odločbe o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca – sodni postopki (varstvo pravic pred Delovnim in socialnim sodiščem in varstvo pravic pred Upravnim sodiščem – upravni spor); potencialni viri konflikta med javnimi uslužbenci in delodajalci v javnem sekorju: plače, ocenjevanje in napredovanje, premeščanje in prerazporejanje, izobraževanje in usposabljanje, prenehanje delovnega razmerja; disciplinska in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev; pravica do sindikalnega združevanja; Stavka in omejevanje stavke v javnem sektorju; posebnosti sodnih sporov zaposlenih v javnem sektorju; alternatvno reševanje sporov v javnem sektorju v Sloveniiji in primerjalno; mediacija; arbitraža; razkorak med normativnimi možnostmi in prakso.

SOCIALNI DIALOG IN KOLEKTIVNO POGAJANJE V JAVNEM SEKTORJU

Izhodišča socialnega dialoga v javnem sektorju; pravica do sindikalnega združevanja v javnem sektorju; pravica do stavke in omejevanje te pravice v javnem sektorju; socialni partnerji in obseg urejanja s kolektivnimi pogajanji; posebnosti socialnega partnerstva v javnem sektorju: možnost suspenza kolektivnih pogodb in možnost enostranskih posegov s strani delodajalca (država kot zakonodajalec in delodajalec).

ARS: MEDIACIJA IN ARBITRAŽA ZA ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU

Izhodiščna razmišljanja o terminoloških vprašanjih: spori, konflikti, preventivnost, alternativnost, arbitraža, mediacija, pogajanja itd. (tudi v literaturi anglo-saške pravne tradicije: dispute prevention; alternative dispute resolution – settlement, arbitration, conflict resolution, court-administered arbitration, dispute settlement, mediation, negotiation, litigation versus arbitration); pravni temelji za mediacijo in arbitražno reševanje sporov v javnem sektorju; osnovne rešitve (koncept) alternativnega reševanja sporov v javnem sektorju v Sloveniji; primerjalni modeli alternativnega reševanja sporov v javnem sektorju (druge države – npr. Avstrija, Nemčija, Francija, VB); prihodnost alternativnega reševanja sporov na splošno in v javnem sektorju: razmerje med relevantnostjo institucionalnega in alternativnega reševanja sporov.

Temeljna literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA:

–  Prof. dr. Slobodan Dujić, prosojnice in drugi materiali s predavanj;

– Prof. dr. Slobodan Dujić, Civil Service System of the Republic of Slovenia, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana), 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., ISBN 978-961-262-004-2;

– Sourdin, T.; Alternative Dispute Resolution, Lawbook Company, 2002; 295 pages, ISBN 0 455 21820 X;

– Prof. dr. Rado Bohinc, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004;

– Betteto Nina, Alternativno reševanje sporov, Društvo mediatorjev Slovenije, izobraževanje za mediatorje, Ljubljana 2009;

– Ristin, Gordana; Temeljna načela mediacijskega postopka, Društvo mediatorjev Slovenije – izobraževanje za mediatorja, 2008;

– prof. dr. Zvone Vodovnik, Luka Tičar, Pravni položaj javnih uslužbencev in monizem delovnih razmerij, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2014; ISBN 978-961-262-072-1;

PRIPOROČENA LITERATURA:

– Bartel, Barry; Med-arb as a distinct method of dispute resolution: History, analysis, and potential, Willamette Law Review, 1991;

– Bergant Rakočević, Vesna; Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva?, Pravna praksa, GV Založba, 31-32/2009, str: 6 – 7;

– Berdajs, Ana; Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani, Pravna praksa, št. 28/39, 2009, str. 8-10;

– Betetto Nina, Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji, Pravna praksa, št. 34/2009;

– Betteto Nina, Pravdnemu postopku pridružena mediacija, Podjetje in delo 6-7/2001, stran 1264;

– Bohinc, Rado; Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004;

– Cerar Miro, Konfliktne in spravne razsežnosti pravne kulture, Podjetje in delo, GV Založba, 7/2009, str. 1598;

– izr. prof. dr. Slobodan Dujić, Pravni položaj javnih službenika u Republici Sloveniji, Moderna uprava, Republika Srpska, 2009, št. 2, april 2009, ISSN 1840-2283, http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadu.vladars.net%2F%3Fid%3D101&ei=fd0-Us_qGs-KswaTh4GYDg&usg=AFQjCNHkAWHh5JJ6xdL3P8soaleRzQybwA&bvm=bv.52434380,d.Yms;

– izr. prof. dr. Slobodan Dujić, prof. dr. Milan Marković, Službenički sistem Republike Slovenije i Republike Crne Gore, mednarodni simpozij »XX jubilejno srečanje Kopaoniške šole naravnega prava – Pravo in svoboda«, Srbija, Kopaonik 2007 (objavljeno tudi v pravni reviji »Pravni život«, št. 12/2007, str. 741-777);

– Edwards, Harry T., Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema ?, Harvard Law Review, No. 668 (1985-1986);

– Erzar Žepič Alenka, Arbitraža in druge oblike alternativnega reševanja sporov, Zbornik Odvetniške zbornice Slovenije, leto 5, št. 3, 2003, str. 26-28.

– Flake, Richard; The med/arb  process: a view from the neutrals perspective, THE Newsletter of Dispute Resolution Law and Practice, Huston, 1998;

– Galič Aleš, Sodiščem pridružene oblike alternativnega reševanja sporov v ZDA, Odvetnik 8/10, 2000, str. 8;

– Gottwald, Walther; Alternative Streitbeilegung in Deutschland, Luneburg, 2004;

– Hilg, Guenther, Beamtenrecht, Jehle Verlag, Muenchen, 1990;

– Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana, 2004, str. 103;

– Ilešič, Arbitražno reševanje sporov, Visoka pravna šola, Maribor, 1993, str. 5;

– Jelen -Kosi, Osupljivo dobri rezultati ARS na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Pravna praksa št. 3/2003, str. I-VIII;

– Jovin Hrastnik, Bojana; Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, Predlog bele knjige o mediaciji, Ljubljana, 2008;

– Kocmur, Marga; Konflikti in funkcionalno razreševanje konfliktov: pogajanja in posredovanja, revija Anthropos, 1992, letnik 24, št. III-IV, str. 119;

– Komar-Jadek, Alternativno reševanje sporov, Bančni vestnik, Ljubljana, str. 69;

– Kukec, Bojan; Mediacija v naši sodni praksi, Podjetje in delo, GV Založba, 2005, str. 15;

– Mnookin, Robert, Alternative Dispute Resolution (1998), Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, Paper 232, http://lrs.nelico.org/harvard_olin/232;

– Novak, Janez; Delovni spori. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2004;

– Novak, Janez; Kolektivne pogodbe in kolektivni delovni spori, Pravosodni bilten, letnik 30, št. 3, 2009, str. 5-71;

– Novak, Janez; Mediacije pred delovnimi sodišči, Pravna praksa, GV Založba, 13/2011, priloga str. VI.;

– Ozimek, Bojana; Harvard pravila in faze postopka mediacije, Društvo mediatorjev Slovenije – izobraževanje za mediatorje, Ljubljana, 2008;

– Pel, Machteld, Napotitev na mediacijo: kako do učinkovitega predloga za mediacijo, GV Založba, 2010;

– Posner, Richard A., The Summary Jury Trail and Other Methods of Alternative Dispute Resolution: Some Cautinary Observations; The University of Chicago Law Review, Vol. 53., No.2 (Spring 1986), pp. 366-393;

– Puharič, Krešo; Alternativne oblike reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6, stran 1410, 2000;

– Puharič, Krešimir; Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS: Reševanje sporov tujih investicij, Podjetje in delo, št. 6/7, 2005, str. 1567-1578;

– Puharič Krešo, Institucionalna arbitraža v Sloveniji, Zbornik društva za mednarodno gospodarsko pravo, Ljubljana, 2004, št. 1, str. 5;

– Ristin, Gordana; Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem poklicu, Pravna praksa, GV Založba, 13/2011, str. 22;

– Sekirnik Tanja, Bo mediacija tudi v Sloveniji zaživela in kaj vpliva na njeno uspešnost, Pravna praksa, št.17/2008, str. 17;

– Skubic Nataša, Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah, Pravna praksa, 7/8-2009, str. 40;

– Sourdin, T.; Alternative Dispute Resolution, Lawbook Company, 2002; 295 pages, ISBN 0 455 21820 X;

– Šporar, Primož; Metode mirnega reševanja sporov, Pravna praksa, št. 4/2000, Priloga, str.XII;

– Tomažin, Irena; Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v okviru posebnega centra, Pravna praksa, št. 21, 2011, str. 21;

– Trajković M., Međunarodno arbitražno pravo, Pravni fakultet Univrziteta u Beogradu, Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, 2000, str. 37;

– Tratar, Boštjan, Evelin, Pristavec; Alternativno reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6-7/2001, str. 1250- 1263;

– Tratar, Boštjan, Evelin, Pristavec; Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva, Podjetje in delo, št. 6/2001, str. 1250;

– Trpin, Gorazd; Sistem javnih uslužbencev in institucij za razvoj javne uprave, Javna uprava. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1996;

– Ude Lojze, Arbitražno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2004, str. 24;

– Udovič, F.; Mediacija v primerjavi s sorodnimi prijemi, Socialno delo št. 1/1999, str. 41-47;

– Vodovnik, Zvone; Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003;

– Vodovnik, Zvone; Globalizacija in razvoj delovnega prava: vloga države v razmerjih socialnega partnerstva, 4. dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Ljubljana, 2005;

– prof. dr. Zvone Vodovnik, Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij, IUS Software, GV založba, Ljubljana, 2014; ISBN 978-961-247-290-0;

– ZalarAleš, Pravda in mediacija, Pravna Praksa, št. 38-39, str. 10;

– Zalar Aleš, Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov, Podjetje in delo, št. 6-7/2001, str. 1228;

– Zalar Aleš, Alternativno primarno reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6-7, Ljubljana, 2007, str. 1291;

– Zupančič, Poravnave mednarodnih sporov, Pravna Praksa, GV Založba, str. 27.

Ostale publikacije:

– Preparing Public Administrations for the European Administrative Space, Sigma Papers No. 23, SIGMA, OECD, Paris 1998;

– The status of public officials in Europe, Council of Europe, 2000;

Pravni viri:

 • Ustava Republike Slovenije; Ul. RS, št. 33/1991-I (in spremembe oz. dopolnitve);
 • Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, Uradni list Republike
 • Slovenije, št. 32/2006);
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 45/2008 in 83/2009);
 • Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008;
 • Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS, št. 43/2006, 45/2008-ZArbit; 18. člen;
 • Zakon o pacientovih pravicah, Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11.2.2008; 71. in 72. člen;
 • Zakon o gospodarski zbornici Slovenije , Uradni list RS 14/90 in 19/2000;
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, Uradni list RS 56/2008;
 • Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, Uradni list EU št. L 136, 24.5.2008, str. 3-8;
 • Zakon o notariatu (ZN), uradno prečiščeno besedilo, ZN-UPB3, Uradni list RS, 2/2007;
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS 97/2009;
 • Zakon o stavki, Uradni list SFRJ, št. 23/1991;
 • Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Uradni list RS 22/2010;
 • Pravilnik o mediaciji v zdravstvu, Uradni list RS, št. 77/2008;
 • Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Uradni list RS št. 66/2003;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list Republike Slovenije, št.  57/2008).

Spletni viri:

– ADR in Germany: http://www.mediationworld.net/germany/articles/full/77.html;

– The Difference Between Arbitration & Med-Arb: http://www.ehow.com/info_8487186_difference-between-arbitration-medarb.html;

– Alternativne rešitve sporov Anglija&Wales: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_eng_sl.htm#105;

http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/dispute-resolution-med-arb.jsp;

http://www.slo-med.si;

http://www.medios.si;

http://www.mp.gov.si;

http://www.sloarbitration.org/uvod/arbitraza.html;

http://www.resolutionremedies.com/adr_process/med-arb.asp.

Cilji in kompetence

Predmet obravnava razmerja med javnimi uslužbenci in delodajalci z aspekta potencialnega konflikta in načinov reševanja konfliktov; v ospredju je obdelava ustavnih, zakonskih in drugih formalnih vidikov reševanja sporov v javnem sektorju (predvsem glede na določbe Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pa tudi splošne delovno-pravne zakonodaje). Cilj predmeta je torej obdelava slovenskega sistema javnih uslužbencev z vidika sodnega in alternativnega reševanja sporov, pa tudi obdelava nekaterih najzanimivejših primerjalnih modelov s tega področja;

Po opravljenem izpitu bodo študentje sposobni razumeti potencialne vire delovnih sporov v javnem sektorju, kakor tudi načine in modalitete reševanja teh sporov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo pridobili:

 • celovito, kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev s področja uslužbenskih sistemov, javne uprave ter drugih družbenih ved (interdisciplinarnost);
 • sposobnost kreativne uporabe znanja v pravnem in poslovnem okolju;
 •  poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja sistema javnih uslužbencev ter procesov modernizacije teh sistemov in načinov reševanja sporov;
 •  sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja javnih uslužbencev;
 •  sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst sistema javne uprave ter uslužbenskih sistemov.

Študentje bodo razvili nekatera predmetno specifična znanja in razumevanja:

 • razumevanje uslužbenskega sistema in njegovih glavnih problemov ter virov sporov in reševanja sporov na tem področju (interni mehanizmi, posebni organi, sodišča, mediacija in arbitraža);
 • sposobnost reševanja kompleksnih strokovnih problemov s področja uslužbenskih sistemov (s poudarkom na alternativnem reševanju sporov);
 • razumevanje slovenskega in primerjalnih uslužbenskih sistemov kakor tudi najnovejših procesov na področju sodnega in alterantivnih reševanj sporov v javnem sektorju (de lege lata in de lege refernda).

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike: 

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 80%
Seminarska naloga 20%

Reference nosilca

 1. DUJIĆ, Slobodan, »Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) – začasna publikacija – zbornik – na CD-ROMU z mednarodnega simpozija ¨2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi¨, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)(086.034.4)(063)(082), ISBN 978-961-262-004-2(publikacija je v pripravi);
 2. DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej – stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 %, Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str. 1555-1580, ISSN 0004-1270, COBISS.SR-ID: 512576700;
 3. DUJIĆ, Slobodan, Pravni položaj javnih službenika u Republici Sloveniji, samostojni strokovni prispevek v publikaciji »Moderna uprava«, Časopisu za upravno-pravno teorijo in prakso; Republika Srpska, Godina 2009, Br. 2, april 2009; Agencija za državnu upravu Republike Srpske; str. 21-41; ISSN 1840-2283;
 4. DUJIĆ, Slobodan, System služby cywilnej w Republice Slowenii, samostojni strokovni prispevek v publikaciji »Prawne i aksjologiczne aspekty služby publicznej«, Zbornik; Lublin . Warszawa 2010, založba Idealit, recezenti Dr. hab. Artur Kus, prof. nadzw. KUL and Dr. hab. Bogumil Szmulik, prof. nadzw. UKSW, str. 363-387; ISBN 987-83-62475-00-1;
 5. DUJIĆ, Slobodan, et. al., Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika, monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica – novembar 2005, 235 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 250 strani,  21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja – Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje,35.087.41(497.16)(094.5), ISBN 86-907243-2-X, COBISS.CG-ID: 9789968;
 6. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2005 profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, Kranj, predmet »Pravo javnih uslužbencev«;
 7. DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, »Službenički sistem Republike Slovenije i Republike Crne Gore«, mednarodni simpozij ¨XX. jubilejni susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Pravo i sloboda¨, vodilni avtor: delež: 80 %), Srbija, Kopaonik, 2007, objavljeno v pravni reviji ‘Pravni život’, št. 12/2007, str. 741-777;
 8. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2005 profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, Kranj, predmet »Pravo javnih uslužbencev«;
 9. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2006 gostujoči profesor na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, podiplomski predmet »Uslužbensko pravo«;
 10. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2009 gostujoči profesor na Pravni fakulteti Univerze iz Graza (Avstrija), predmet »Comparative Administrative Law« (Primerjalno upravno pravo).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/alter