Poslanstvo, vizija in strategija

1.1. VIZIJA, POSLANSTVO  IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV

EVRO-PF ima jasno oblikovani vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja prizadevanje po širšem priznanju in kakovosti. Za njuno uresničitev je oblikovala strategijo, ki je vsebovana v Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF.

1.1.1. VIZIJA

EVRO-PF želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo gradila tudi preko sistema transnacionalnega izobraževanja in sistema dvojnih diplom. Poleg tega želi EVRO-PF postati zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.

1.1.2. POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava ter interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in mednarodni trg dela.

1.1.3. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA

Dolgoročne cilje in strategijo njihovega doseganja je EVRO-PF oblikovala skladno s svojim poslanstvom in vizijo. Strateški načrt uresničevanja zastavljenih ciljev je vsebovan v  Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. V omenjenem dokumentu so predstavljeni tudi kratkoročni cilji in strategija njihovega doseganja.

1.1.3.1. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI

Jasno zastavljena in oblikovana organizacijska shema, katere udeleženci hitro, učinkovito in  kakovostno izvajajo svoje naloge, je ena ključnih prvin, ki pripomorejo k splošni kakovosti izvajanja dejavnosti EVRO-PF. Pristojni bodo ves čas spremljali potrebe po oblikovanju novih organizacijskih enot in delovnih teles ter potrebe po krepitvi obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot.

1.1.3.2. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

Izobraževanje je poglavitna dejavnost EVRO-PF, zato se strateške usmeritve nanašajo na zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže in osredotočenost na študente z osebnim obravnavanjem vsakega posameznika. Ključnega pomena je sledenje spremembam, tako na področju same vsebine študijskih programov kot tudi pri načinu same izvedbe.

Študenti EVRO-PF imajo možnost pridobivati znanje po tekoče posodobljenih študijskih programih. Predavanja, seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo predavatelji, ki so teoretiki in praktiki, s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. EVRO-PF si bo prizadevala tudi v prihodnosti študentom ponuditi nove študijske programe, ki bodo pokrivali bodisi specialna pravna področja, bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se bodo povezovala s pravnimi znanji.

Tehnološka evolucija je povečala odgovornost EVRO-PF, da v okviru svojih študijskih programov spodbuja študente in predavatelje k smotrni uporabi pridobitev informacijske tehnologije tudi na pravnem in interdisciplinarnem področju. Gre za razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po sodobnih tehnoloških standardih. EVRO-PF bo nadaljevala z e-študijem, s katerim je pričela v letu 2012/13.

Mednarodno sodelovanje oziroma vključevanje študentov v študij na tujih institucijah ima zaradi globalizacije vedno večji pomen. EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki je predpogoj za podpis bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami, izvajalkami programa Erasmus. Cilj EVRO-PF je podpisati čim več bilateralnih sporazumov in tako omogočiti mobilnost študentov.

EVRO-PF si prizadeva svoje delovanje razširiti tudi v mednarodni visokošolski prostor. V prihodnjih letih bo število tujih študentov poskušala pridobiti prek visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI) in sistema dvojnih diplom, ki ga bo izvajala s partnerskimi institucijami.

EVRO-PF poleg klasičnega izobraževanja skrbi tudi za vseživljenjsko izobraževanje, v okviru katerega osebam brez statusa zagotavlja opravljanje izpitov posameznih predmetov, v sodelovanju s ŠS pa organizira okrogle mize, ki se jih lahko udeleži kdorkoli. EVRO-PF je nosilka javnega pooblastila za izvajanje izpita iz splošnega upravnega postopka.

1.1.3.3. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Na raziskovalnem področju je ključnega pomena povečanje raziskovalne dejavnosti. EVRO-PF ima tri raziskovalne skupine, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS ter eno v nastajanju. Večjo pozornost bo morala nameniti krepitvi kadra na tem področju, predvsem z zaposlovanjem mladih raziskovalcev in z vključevanjem študentov v raziskovalni proces. Zagon delovanja raziskovalnih skupin, zaposlitev mladih raziskovalcev in vključitev predvsem podiplomskih študentov bodo omogočili, da bo EVRO-PF postala kakovostna in priznana raziskovalna institucija. EVRO-PF bo tudi v prihodnje spodbujala pedagoško osebje k individualnemu raziskovalnemu delu.

1.1.3.4. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV

Vodstvo EVRO-PF si prizadeva poglobiti sodelovanje s ŠS EVRO-PF in z njegovo pomočjo pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu študentov s študijem na EVRO-PF. Cilj EVRO-PF je konstruktivno sodelovanje s predstavniki študentov, ki bo dolgoročno pripomoglo k izboljšanju same kakovosti študijskega procesa. EVRO-PF si bo prizadevala za promocijo aktivnosti ŠS in za obveščanje študentov o pomembnosti njihove participacije pri zadevah, povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi. Prav tako si bo EVRO-PF prizadevala za poglobitev sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete prek aktivnega vključevanja ŠS pri sprejemanju odločitev.

Za uresničevanje svojega poslanstva, fakulteta aktivno spodbuja in usmerja raziskovalno delo študentov na vseh ravneh študija, kakor tudi njihovo vključevanje v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte, objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in konferencah.

1.1.3.5. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV

Cilj EVRO-PF je  zagotoviti kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja.

Pedagoški kader je dober, sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo tako teoretična znanja kot izkušnje iz prakse. Tudi v prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala v študijski proces privabiti ugledne strokovnjake s pravnega področja in strokovnjake s področja managementa, infrastrukture in nepremičnin, ki imajo tako teoretska znanja kot izkušnje iz prakse. V okviru zagotavljanja kakovostnih kadrov bo EVRO-PF spodbujala najboljše študente in diplomante k vključevanju v pedagoški proces fakultete. Dolgoročno se bo EVRO-PF zavzemala za zaposlovanje novih kadrov, predvsem raziskovalcev na podlagi uspešnih prijav na projekte. Sestava pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja trenutno ustreza obsegu dela. V kolikor bo v prihodnosti potrebno zaposliti dodatne kadre, bodo takšne potrebe tudi realizirane.

1.1.3.6. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTOROV IN OPREME

EVRO-PF sistematično skrbi za primerno raven prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti in opreme, zlasti za posodabljanje računalniške in snemalne opreme, upoštevajoč uvajanje e-študija. EVRO-PF si bo v prihodnosti prizadevala, da se na sedežu v Novi Gorici zagotovijo primernejše mize za študente. Poglavitna naloga EVRO PF je dokončanje opremljanja novih prostorov, vključno s knjižnico in njenim arhivom.

Pridobitev prostorov za knjižnico in zaposlitev knjižničarke pomenita napredek pri vzpostavitvi in začetku delovanja lastne strokovne knjižnice. V prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala za pridobitev zadostnih enot knjižničnega gradiva, med katerim sta predvidena tudi dva izvoda obvezne študijske literature.

Vodja knjižnice je hkrati tudi vodja založbe, zato je povečanje založniške dejavnosti razumljiv cilj EVRO-PF. Za njegovo uresničitev bo EVRO-PF spodbujala pedagoško osebje k pripravi študijske literature in drugega gradiva za študente.

1.1.3.7. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI

Zaradi zmanjšanja koncesijskih sredstev, ki ga je prinesla vladna uredba, ki ureja financiranje visokošolskih zavodov, bo EVRO-PF morala v prihodnje dati večji poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih virov financiranja, predvsem prek dobljenih javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti EVRO-PF. Prav tako bo poskušala povečati prihodke iz tržnih dejavnosti fakultete, predvsem s pripravo pravnih mnenj.

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V OKOLJE

Cilj EVRO-PF je razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami doma in v tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. Dolgoročno mora EVRO-PF skrbeti za lastno promocijo in promocijo sodelovanja s širšim družbenim okoljem. Oblikovati mora pogoje za vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi domačimi in tujimi institucijami. Ključno je krepiti aktivnosti namenjene internacionalizaciji fakultete in s tem večanje zaupanja v institucijo. Ena od ključnih dejavnosti je navezovanje stikov s tujimi fakultetami in univerzami na podlagi bilateralnih sporazumov, ki so predpogoj za izvedbo mobilnosti študentov in pedagoškega osebja.

Poleg tega je cilj EVRO-PF tudi sodelovanje na področju evropske zakonodaje s področja prava in nepremičninske problematike tako z vidika pravne regulative kot tudi enotnih investicijskih politik. Cilj bo EVRO-PF poskušala uresničiti na osnovi aktivnega vključevanja v mednarodna združenja in sodelovanja z mednarodnimi institucijami.

Tako je cilj EVRO-PF spodbuditi večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju in povečati sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru.

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST

V okviru strategije spremljanja kakovosti je EVRO-PF v študijskem letu 2011/12 sprejela “Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF“, ki vsebuje dolgoročne in kratkoročne cilje in strategijo za njihovo doseganje.  Aktivno je začela sodelovati s Študentskim svetom, na njegovo pobudo je bil ustanovljen Karierni center, pridobljeni so bili prostori za knjižnico, med študenti pa je bila izvedena tudi anketa o kakovosti študija. EVRO-PF si bo na področju skrbi za kakovost prizadevala za doseganje standardov kakovosti, ki jih predvidevajo NAKVIS ter mednarodni standardi ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).

Namen Kariernega centra je postati kakovostna in učinkovita institucija na področju kariernega razvoja in svetovanja mladim ter postati glavna stična točka med študenti, diplomanti, fakulteto in potencialnimi delodajalci. V centru si bodo s pomočjo dodatnih izobraževanj in svetovanj prizadevali, da študente in diplomante ustrezno pripravijo na pravo zaposlitev ter na ta način javnemu in zasebnemu sektorju zagotovi ustrezno usposobljene kadre.

Tabela št. 1: Cilji ter dolgoročna strategija za njihovo doseganje

PODROČJE

CILJ

DOLGOROČNA STRATEGIJA

 

1.

Organiziranost

Jasna in učinkovita   organizacijska shema. Nove organizacijske enote in delovna telesa.

 

Krepitev obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Izobraževalna dejavnost

Vrsta in obseg izvedbe študijskih   programov

Raznolika   ponudba študijskih programov. Ponuditi   nove študijske programe.

Način izvedbe študijskih programov

Omogočiti   študij tudi tistim, ki se pedagoškega procesa ne morejo udeležiti fizično na   sedežu fakultete oz. na njeni dislocirani enoti. Uvedba   e-študija za vse študijske programe.

Mobilnost študentov

 

 

Povečati   število mobilnosti domačih in tujih študentov v okviru programa Erasmus.

Sklepanje   bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami.
Izvajanje   gostujočih predavanj in mednarodnih delavnic.
Oblikovanje   transnacionalnega izobraževanja in sistema dvojnih diplom.
Sprotno   uvajanje izvedbe predavanj v angleškem jeziku oziroma podnaslavjanje   posnetkov predavanj v primeru e-študija.
Povečati   število tujih študentov. Visokošolsko   transnacionalno izobraževanje.

Vseživljenjsko izobraževanje

Povečati   dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja Izvajanje   različnih programov za namene vseživljenjskega usposabljanja.

 

 

 3.

Raziskovalna dejavnost

Pospešiti   raziskovalno dejavnost, nadgraditi individualno raziskovalno osebje in   pedagoško osebje ter vključevati študente v raziskovalno dejavnost. Začetek   delovanja raziskovalnih skupin, predvsem prek zaposlitve mladih   raziskovalcev.
Prijava   lastnih raziskovalnih projektov ter nadaljevanje s prijavljanjem  projektov    na nacionalnih in mednarodnih javnih razpisih.
Spodbujanje   pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu.
Spodbujanje   predvsem podiplomskih študentov k vključevanju v raziskovalne projekte.

 

4.

Študentje

 

 

 

Konstruktivno   sodelovanje ŠS z vodstvom fakultete

Promocija   aktivnosti ŠS in informiranje študentov o pomembnosti njihovega sodelovanja   pri zadevah, povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi.
Poglobiti   sodelovanje med ŠS in vodstvom fakultete prek aktivnega vključevanja ŠS pri   sprejemanju odločitev.

 

  

5.

Kadri

Kakovostna   kadrovska sestava tako pedagoškega kot upravno-administrativnega in   strokovno-tehničnega osebja Nenehna   skrb vodstva fakultete za krepitev AZ s priznanimi strokovnjaki s teoretskim   znanjem in izkušnjami iz prakse.

 

Spodbujanje   najboljših študentov k vključevanju v pedagoški proces fakultete.

 

Zaposlovanje   kadrov, predvsem mladih raziskovalcev na podlagi uspešnih prijav na projekte.

 

 

 

  

 

 

6.

Prostori in oprema

Prostori in oprema

Zagotavljanje   primernih prostorov ter stalna skrb za posodabljanje strojne in programske   opreme. Skrb   za posodabljanje strojne  in programske   opreme.

 

Pridobitev   primernejših miz za študente na sedežu v Novi Gorici.

Knjižnica in založba

Vzpostavitev   knjižnice, ki bi ustrezala vsem predpisanim zahtevam. Pridobitev   novih enot knjižničnega gradiva, med katerim bosta tudi po dva izvoda obvezne   študijske literature
Povečanje   založniške dejavnosti fakultete Spodbujanje   pedagoškega osebja k pripravi študijske literature in drugega gradiva za   študente.

 

 

7.

Financiranje

Zagotavljanje   ustreznih virov financiranja dejavnosti. Zagotavljanje   zunanjih virov financiranja, predvsem prek dobljenih javnih in drugih razpisov   ter tržne dejavnosti EVRO-PF.

 

 

  

8.

Vključevanje v okolje

Razvijanje sodelovanje s sorodnimi   pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami doma in v tujini , skrb za   mednarodno izmenjavo študentov in pedagoškega osebja ter sodelovanje na   področju evropske zakonodaje

 

Promocija   sodelovanja EVRO-PF s širšim družbenim okoljem.
Oblikovanje   pogojev za vzpostavitev sodelovanja z domačimi in tujimi institucijami.

 

Navezovanje   stikov s tujimi fakultetami in univerzami ter na podlagi stikov podpisovanje   bilateralne sporazume.
Vključevanje   v mednarodna združenja in sodelovanja z mednarodnimi institucijami.

 

9.

Vsesplošna skrb za kakovost

Uresničitev   poslanstva in vizije. Slediti   Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF ter letno   posodabljati kratkoročne cilje ter strategijo za njihovo doseganje.
Prizadevanje   za doseganje standardov kakovosti, ki jih predvideva NAKVIS ter z mednarodnimi   standardi ESG
Vzpostavitev   in delovanje Kariernega centra.