Zaključeni

1. JAVNI RAZPIS SOFINACIRANJE  ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TRETJE STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/2009

MZVŠZIT

Namen projekta: sofinanciranje študija po študijskih programih tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje študija za študente, državljane Republike Slovenije in držav članic EU, vpisanih:

–       v 1. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009 in jim šolnina za magisterij znanosti ali doktorat znanosti še ni bila sofinancirana;

–       v 2. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009, če jim je bila šolnina sofinancirana v preteklem letu in so v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta v 2. letnik redno napredovali;

–       v 1. ali 2. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009, ki v študijskem letu 2007/2008 zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, niso redno napredovali na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti, v študijskem letu 2008/2009 pa se ta večne izvaja;

–       v 2. letnik po merilih za prehode, če jim šolnina za magisterij znanosti ali doktorat znanosti še ni bila sofinancirana, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni večje, kot je bilo število razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2007/2008.

Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se je lahko sofinancira šolnina tudi za te študente.

Vrednost projekta: 700.000,00 EUR, posamezna šolnina je bila sofinancirana največ do 1.503,00 EUR.

Rezultat projekta: fakulteta je je izpolnjevala pogoje za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje za 1. letnik:

–       Pravo: 10 študentov

–       Pravo in management nepremičnin: 17 študentov

2. PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

Namen projekta: podelitev javnega pooblastila za izvajanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Rezultat projekta: Podeljeno pooblastilo za izvajanje strokovnega izpita iz upravnega postopka za dobo petih let.

3. JAVNI RAZPIS VKLJUČEVANJE GOSTUJOČIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV V PEDAGOŠKI PROCES V LETIH 2011-2013

NALOŽBAMZVŠZIT

Namen projekta: spodbuditev mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja. Cilj projekta je bil spodbuditi gostovanje tujih visokošolskih učiteljev ter drugih tujih strokovnjakov za prenos znanja in izkušenj ter novih oblik poučevanja.

Vrednost projekta: 870.109,00 EUR, od tega je fakulteta prejela 5.790,70 EUR .

Rezultat projekta: fakulteta je v okviru projekta gostila 2 tuja gostujoča učitelja in sicer:

 1. dr. Barneya Jordaana iz Univerze v Stellenboschu, Južna Afrika. Dr. Jordaan je kot strokovnjak za mediacijo in reševanje sporov prikazal razumevanje konflikta iz pozitivne perspektive.
 2. dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza, profesorja mednarodnega prava človekovih pravic z Univerze Deusto v Bilbau (Baskija, Španija), kjer je tudi direktor inštituta Pedro Arrupe za človekove pravice. Dr. Ruiz je izvedel dve predavanji. Prvo na temo varstva narodnostnih manjšin v evropskem manjšinskem pravu, drugo pa na temo morebitne pravice Baskije in Katalonije do samoodločbe.

 4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NADALJNJEGA RAZVOJA IN IZVAJANJA DEJAVNOSTI KARIERNIH CENTROV V VISOKEM ŠOLSTVU V LETIH 2013-2015 – NAČRTOVANJE, SVETOVANJE IN SPREMLJANJE KARIERNIH POTI MLADIH ZNOTRAJ KARIERNEGA CENTRA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2013, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih znotraj Kariernega centra Evropske pravne fakultete «. Projekt je financiran s strani Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva.
Opis projekta: Karierni center Evropske pravne fakultete predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. Ključno poslanstvo kariernega centra je omogočiti mladim enostaven in kakovosten vstop na trg dela ter izboljšati povezavo med gospodarskim in akademskim okoljem. Karierni center ponuja različne delavnice, izobraževanja, karierna svetovanja in testiranja, predstavitve poklicev, obiske v delovna in realna okolja ter druge oblike sodelovanja z delodajalci, ki služijo študentom in diplomantom kot pomembna popotnica na področju zaposlovanja.

Vrednost projekta: 79.142,09€

Rezultati projekta: Fakulteta je prejela sredstva za izvajanje predvidenega programa aktivnosti, ki so namenjene načrtovanju, svetovanju in spremljanju karierne poti mladih znotraj Kariernega centra Evropske pravne fakultete.

logoMiZNS

ess3

 

 

5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV  PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Vrednost projekta: 63.000 Eur

PROJEKT: ANALIZA OBJEKTOV V UPRAVLJANJU STANOVANJSKEGA PODJETJA

Podjetje: STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. RAVNE

Na projektu sodeluje: 10 študentov (dodiplomski, magistrski in doktorski), 6 delovnih mentorjev, 5 pedagoških mentorjev, 3 tuji strokovnjaki iz podjetja Multiconsult z Norveške.

Opis projekta:

 • Analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o
 • MulitMap – norveški model – vključuje različne kazalnike, od tehničnih lastnosti objektov, energetskih lastnosti, kazalnike prilagodljivosti in uporabnosti, potencialno vrednost obstoječe in bodoče rabe objektov, oceno življenjskega cikla objekta do stanja obstoječe infrastrukture ter lokacije.
 • Potrebna podpora pri odločanju upravljavcev in lastnikov o potrebnih investicijah v prenovo, obnovo ali vzdrževanje objektov ter lažje načrtovanje z ekonomskega, tehničnega, arhitekturnega, urbanističnega, okoljskega ali pravnega vidika.

PROJEKT: VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKO-UPRAVLJAVSKE PODPORE ZA OPTIMALNO GOSPODARJENJE

Podjetje: NLB PROPRIA d.o.o. LJUBLJANA

Na projektu sodeluje: 5 študentov (dodiplomski in magistrski), 3 delovni mentorji, 5 pedagoških mentorjev.

Opis projekta:

 • Preveriti realno vrednost nepremičninskega portfelja, ki ga je potrebno pripraviti za prodajo, in to z urbanističnega, tehničnega, pravnega, ekonomskega ter tržnega vidika.
 • Izdelati zasnovo podatkovne baze ter obdelati primere iz portfelja za poslovne prostore, ki so primarno namenjeni odprodaji.
 • Analizirati podatke, ki so potrebni za upravljanje objektov ali oceno vrednosti nepremičnine, od urbanističnih pogojev, fizičnega stanja zgradb glede na: lokacijo, rabo, tehnične karakteristike, vpetosti zgradb v oskrbovalne mreže, preveritev zemljiškoknjižnih podatkov in potencialnih možnosti bodočega razvoja na nepremičninskem trgu .

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA USTREZNA BIVALIŠČA STAROSTNIKOV IN LASTNINSKO PRESTRUKTURIRANJE

Podjetje: CONSTRUCTA d.o.o. IDRIJA

Na projektu sodeluje: 8 študentov (dodiplomski in magistrski), 4 delovni mentorji, 5 pedagoških mentorjev.

Opis projekta:

 • Bazična raziskava o nepremičninski problematiki z vidika strukture lastništva in tehničnih karakteristikah stanovanjskih zgradb.
 • Po sedanjih parametrih, po katerih so so večinski lastniki starejši od 65 let, smo, predvsem zaradi staranja prebivalstva ter gospodarske krize, priča manjši ustreznosti tehničnih karakteristik stanovanj za starejše prebivalce ter  manjšemu in poznejšemu  medgeneracijskemu prenosu lastninske pravice na nepremičninah.
 • Ključna vsebinska vprašanja so povezana s pričakovanji starostnikov glede lastne nepremičnine, bivanja v domu starejših občanov, oskrbovanih stanovanj, osnovnih in dodatnih storitev, ki jih domovi starejših občanov lahko, v skladu z veljavnim zakonom, ponujajo, ter nenazadnje glede uspešnosti stanovanjske politike na tem področju.

Povzetek končnega poročila projekt PKP NLBP

Povzetek poročila Contructa

Povzetek poročila Stanovanjsko podjetje Ravne

Analiza večstanovanjskih objektov

Po kreativni poti do praktičnega znanja konferenca januar 2015

Sustainable Refurbishment Ljubljana, januar 2015

Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje

Vzpostavitev informacijsko tehnične podpore

 MZVŠZIT

NALOŽBA

JAVNI SKLAD

 

 

 

 

 

 

 

 

6. JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA SODELOVANJA MLADIH RAZISKOVALNIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2013

Namen razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1.1. 2013 in 31. 10.2014.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa je 250.000,00EUR.

Vrednost projekta: 5.000,00€

Rezultat projekta: Fakulteta je prejela sredstva za sofinanciraje udeležbe na tekmovanju za 4 študente in 1 mentorja.

JAVNI SKLAD

 

7. JAVNO NAROČILO: STROKOVNA PODLAGA ZA OMEJITEV ALI PREPOVED PRIDELAVE GENSKO SPREMENJENIH RASTLIN

Namen projekta: Izdelava strokovne podlage za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin v Republiki Sloveniji, glede na zakonodajo Evropske unije.

Vrednost projekta: 8.637,60 EUR.

Rezultati projekta: V predmetni projektni nalogi je podan celoten pregled pravne ureditve GSO na območju Evropske unije in v Republiki Sloveniji. Prikazani so najpomembnejši razlogi, s katerimi bi Slovenija lahko utemeljila ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja GSO, ki so predvsem povezani s socio-ekonomskimi učinki, izogibanjem prisotnosti GSO v konvencionalnih in ekoloških proizvodih ter cilji kmetijske in okoljske politike. Podani so tudi podrobnejši opisi posameznih gensko spremenjenih rastlin, kot so koruza, sladka koruza in soja, ter povzeti pregledi omenjenih sort glede na ponudnika, značilne indikatorje, datum odobritve, veljavnost dovoljenja, pregled sort in vrsto vloge.

8. JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ SODELOVANJE NA TEKMOVANJU V TUJINI ZA LETO 2016 (219. JAVNI RAZPIS)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za stroške udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja ter razvojnega področja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2016 in 30. 9. 2017.

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR.

Vrednost projekta: 2.400,00 EUR.

Rezultat projekta: Fakulteta je prejela sredstva za dodelitev štipendije za stroške udeležbe sodelovanja na tekmovanju European Human Rights Moon Court Competition, ki je potekalo od 13.02.2017 do 16.02.2017 v Franciji. Tekmovanja sta se udeležila 2 študenta in 1 mentor.

JAVNI SKLAD

 

8. ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKT “SOCIALNA PRAVNA URGENCA”

 

Naziv razpisa

Evropska pravna fakulteta Nove univerze je bila v začetku leta 2018 uspešna na Javnem razpisu »Projektno delo z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« (tudi kratica ŠIPK), ki ga je v letu 2017 objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije – programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Projekt Evropske pravne fakultete Nove univerze  z naslovom »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine« je bil izbran za sofinanciranje na Javnem razpisu kot eden izmed 61 dobitnikov vseh 136 prispelih prijav. 

Opis projekta

Fakulteta je prijavila projekt z naslovom »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine«, katerega temeljna ideja je bila v sodelovanju izbranih študentov pri neposrednem nudenju prve brezplačne pravne pomoči uporabnikom socialno ranljivih skupin. Študenti so pod vodstvom pedagoškega mentorja obravnavali tipične pravne probleme, s katerimi se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih socialnih skupin na Goriškem ter izdelali prve pravne rešitve za tovrstne probleme. Stik oziroma koordinacijo s pripadniki teh skupin je zagotavljala Ustanova Fundacija BIT Planota. Na ta način bodo študenti pridobili dragoceno znanje glede reševanja praktičnih (pravnih) problemov, nekaj malega zaslužili, pa tudi potencialno navezali stike z bodočim delodajalcem. 

V projektu so sodelovali:

 • Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, zanjo                                                                                                                                       
 • prof. dr. Marko Novak kot nosilec projekta in pedagoški mentor ter Nataša Kolavčič, strokovno podporno osebje,

 

 • Ustanova Fundacija BIT Planota – kot organizacija iz negospodarskega področja (stičišče nevladnih organizacij v Novogoriški regiji), zanjo Darijan Krpan kot strokovni sodelavec projekta,

 

 • Študenti:
 • Eduard Emanuela (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Grm Kristina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Karafatska Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Stanišič Maja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Štemberger Nina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Trobec Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
 • Fabjan Ines (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
 • Miroshnikova Daria (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
 • Mirt Ana (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
 • Krope Sašo (študent Fakultete za medije)

 

Čas trajanja projekta

4 mesece (od sredine marca do sredine junija, z določenimi aktivnostmi do konca julija 2018)

Organizacija in potek projekta

Partner na projektu Ustanova Fundacija BIT Planota je vzpostavil kontakte z različnimi nevladnimi organizacijami, društvi in ustanovami, ki se ukvarjajo s socialno ranljivimi skupinami, in vseskozi skrbel za koordinacijo med izvajalci projekta in navedenimi organizacijami.

Glede na vzpostavljene kontakte z uporabniki so se študenti razdelili v tri skupine, ki so samostojno sodelovale z uporabniki na določenem področju. Organizirali smo tudi skupna srečanja, kjer smo izmenjevali razne informacije ter izkušnje glede dela na terenu z uporabniki.

 • Skupina »varstvo osebnih podatkov« (študentka Eduard, Karafatska in Trobec) je sodelovala predvsem z »Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih« v Novi Gorici, ki mu je glede na svoj interes za to strokovno področje pomagala pri usklajevanju potrebnih aktov (pravilniki, obrazci, evidence itd.) z novo uredbo EU glede varstva osebnih podatkov (tj. GDPR – General Data Protection Regulation). V ta namen je sestavila tudi določene pravne akte. Za te aktivnosti je bilo potrebnih več srečanj in usklajevanj s predstavniki društva. Študentke so tudi sodelovale na dogodku predstavitve nove ureditve na področju varstva osebnih podatkov drugim nevladnim organizacijam v okviru organizacije partnerja na projektu Centra nevladnih organizacij BIT Planota.  
 • Skupina »ustanovitev društva« (študentke Grm, Stanišič in Štemberger) se je v glavnem ukvarjala s pomočjo pri ustanavljanju novega društva pacientov s pridobljenimi možganskimi poškodbami v okviru »Varstveno delovnega centra Stara Gora«. Skupina študentk je oblikovala statut društva, ki naj bi se ustanovilo, ter pomagala pri usklajevanju drugih aktivnosti na tem področju, kot so komunikacija s potencialnimi člani vodstva društva ipd. To društvo bi bilo prvo tovrstno društvo v Sloveniji. Poleg tega je tudi nudila določeno brezplačno pravno pomoč zainteresiranim uporabnikom varstveno delovnega centra. V ta namen so tudi izdelale posebno brošuro z nekaterimi pravnimi nasveti predvsem na področju dedovanja v povezavi s socialnimi varstvenimi prejemki.
 • Skupina »socialni varstveni prejemki« (študentke Fabjan, Miroshnikova in Mirt) je najprej sodelovala z VDC Stara Gora in zainteresiranim uporabnikom pomagala pri izpolnjevanju obrazcev za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo. Nato je sodelovala z društvom ŠENT v Šempetru pri Gorici, kjer so uporabnikom neposredno nudile brezplačno pravno pomoč na področju socialno varstvenih prejemkom in jim pomagale izpolnjevati potrebne obrazce. Pomoč so jim nudile tudi pri komunikaciji s pristojnimi organi. Poleg tega so obiskovale tudi Varstveno delovni center Dom na Krasu v Dutovljah, kjer so zainteresiranim uporabnikom nudile zgoraj omenjeno pomoč. V ta namen so tudi izdelale brošuro ter sestavile seminarsko nalogo, kar je lahko v prihodnjo pomoč tudi ostalim uporabnikom tovrstnih storitev.
 • Za izvajanje medijske podpore projektu je bil predviden študent Sašo Krope.

 

Študenti so s pomočjo projekta urili svoja znanja ter pridobivali  dragocene praktične izkušnje, ki jih bodo lahko uspešno vnovčili tudi v nadaljnji poklicni in karierni poti. Projektno delo je svojevrstno, zato je to za študente dobra referenca in pripomoček za hitrejši vstop na trg dela. 

S pomočjo projekta se je okrepila tudi vez med visokošolsko institucijo in institucijami lokalnega okolja ter negospodarskim sektorjem. Na ta način se krepi prenos znanja iz akademskega v negospodarski prostor, kar še dodatno spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje.

Nadaljevane aktivnosti – »Pravna klinika«

Izkušnja s projektom ŠIPK je bila zelo dobra, tako na strani študentk kot nevladnih organizacij, socialnih ustanov in njihovih uporabnikov. Na eni strani je projekt študentom omogočil prepotrebno prakso v času študija, ki je bila usmerjena v njihove ustvarjalne potenciale pri pravnem reševanju konkretnih življenjskih primerov. Na drugi strani se je ta praksa izvajala na področju socialno ranljivih skupin, kjer je tudi pravnih problemov precej, vendar kronično premalo sredstev za njihovo reševanje. Obenem sodelovanje študentov na tem področju pomaga k dodatnem razvoju njihovega socialnega čuta, kar je še posebej pomembno za razvoj poklicnih pravnikov kot družbeno odgovornih pripadnikov tega poklica.

Zato smo se na fakulteti odločili, da uvedemo izbirni predmet – Pravna klinika, kjer bomo izvajali podoben format ukvarjanja študentov s praktičnimi primeri v sodelovanju (vsaj v začetku, in na področju Goriške) s Centrom nevladnih organizacij BIT Planota.

Ta predmet je študentom ponujen že v prihajajočem akademskem letu 2018/19.