Aktualni

1. NADGRADNJA DEJAVNOSTI KARIERNEGA CENTRA V LETIH 2015-2020

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje projekta “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020”.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Namen projekta:  Projekt bo zagotavljal celovito in kakovostno karierno orientacijo za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve, želena dosežena znanja in spretnosti bodo prilagojene potrebam na trgu dela, zagotovljena bo podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju VKO in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni. Projekt vključuje nadgradnjo kariernega svetovanja in kariernega usmerjanja ter izkazuje krepitev sodelovanja med KC in delodajalci. Projekt omogoča izhodišča za hitrejši vstop diplomantov na trg dela in je zasnovan tako, da zasleduje cilje Strategije Evropa 2020, Strategije pametne specializacije v Slovenji ter Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020). Projekt predvideva vpetost VKO v celotno načrtovanje izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti.

Vodja projekta:
Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr.org., dipl. prav.(un)
Koordinatorka kariernega centra Evropske pravne fakultete
Kontakt: karierni.center@epf.nova-uni.si
Telefon: 05 338 44 06

Vrednost projekta: 58.141, 15 EUR
Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).

Rezultati projekta: Projekt bo prispeval  k ciljem strategije Evropa 2020 in Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020). Projekt bo prispeval h kakovostnemu oblikovanju karierne poti študentov,  k večji zaposljivosti diplomantov, k bolj učinkovitemu vstopu na trg dela, k povečanju prehodnosti in končanju študija v roku ter odpravi neskladij med ponudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem na trgu dela.

Dejavnost kariernega centra lahko spremljate prek družabnega omrežja Facebook ter neposredno preko spletne strani namenjene projektu.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi www.eu.skladi.si.

Rezultati projekta po 1. vmesnem poročanju

Rezultati projekta po 2. vmesnem poročilu

Rezultati projekta po 3. in 4. vmesnem poročilu

Rezultati projekta po 5. vmesnem poročilu  (v pripravi) 

Rezultati projekta po 6. vmesnem poročilu

Rezultati projekta po 7. vmesnem poročilu

2. KREPITEV MEDNARODNIH KOMPETENC AKADEMSKEGA OSEBJA IN ŠTUDENTOV EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE

logoEvroPFlogoMiZNSlogoEUESS

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov Evropske pravne fakultete«. Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%). Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je dostopnih na: www.eu-skladi.si

Opis projekta:
V okviru projekta bo fakulteta izvedla krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskega programa. Na fakulteti bo gostila 11 gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo v obdobju od 1 do 14 dni izvedli gostujoča predavanja pri trinajstih predmetih na dodiplomskem in podiplomskih študijskih programih. Gostujoči tuji strokovnjaki bodo izvedli od 6 do 24 ur neposredne pedagoške obveznosti. Ob zaključku projekta bo fakulteta pripravila evalvacijo izvedenih aktivnosti gostovanj, vključno z objektivnim poročilom o doseženih učinkih in rezultatih v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih pri izvajanju aktivnosti projekta ter poda predloge za izboljšave.

Namen projekta:
Z izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov bo fakulteta sledila namenu javnega razpisa in sicer spodbujanju in krepitvi vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces.

Vrednost projekta:
28.355,00€
Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).

Rezultati projekta:
Ker bodo na gostujočih predavanjih poleg gostujočih tujih strokovnjakov sodelovali tudi nosilci predmetov, v okviru katerih se bo izvedlo gostujoče predavanje, bodo izvedena krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Z gostujočimi tujimi strokovnjaki se bo na delovnih sestankih srečalo tudi (strokovno) vodstvo fakultete. Na delovnih sestankih bodo dogovorjene konkretne oblike sodelovanja, ki se bodo nato zapisale v obliki sporazumov oziroma strateških dokumentov. Podpisani sporazumi in dokumenti bodo predstavljali pravno podlago za izvedbo dogovorjenih aktivnosti (mednarodne izmenjave, prakse študentov in diplomantov na tujih institucijah, mednarodni raziskovalni in drugi projekti, strateška partnerstva in podobno). Zaradi tega se bodo hkrati okrepile tudi druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Fakulteta bo v okviru projekta sodelovala tudi s slovenskim akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini. Po zaključku projekta bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje fakultete s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Projekt bo pripomogel h krepitvi mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov ter k večji kakovosti poučevanja.

Rezultati projekta po prvem zahtevku za izplačilo

Rezultati projekta po drugem zahtevku za izplačilo

Rezultati projekta po tretjem zahtevku za izplačilo

Rezultati projekta po četrtem zahtevku za izplačilo

Vabilo dr. Igor Guardiancich

Vabilo prof. dr. Alen Uzelac

Vabilo – dr. De Capitani

Vabilo – dr. Edrey

Vabilo – dr. Trstenjak

Vabilo – dr. Weisselberg

Vabilo – Mahoney

Vabilo – dr. Ruiz

Vabilo – dr. Bruno Ćurko

Vabilo – dr. Marko Bošnjak

Vabilo – dr. Zlata Djurdević

3. IZBOLJŠANJE PROCESA INTERNACIONALIZACIJE SLOVENSKEGA VISOKEGA ŠOLSTVA

Logo brez Nova GoricalogoMiZNS

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa: »Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje omenjenega projekta.

Opis projekta:
Evropska pravna fakulteta bo v okviru projekta izvedla tako aktivnosti iz Sklopa A, kot aktivnosti iz sklopa B.

V okviru sklopa A bo izvedla sledeče aktivnosti:

AKTIVNOST 1: VZPOSTAVITEV INFO TOČKE ZA TUJE VISOKOŠOLSKE ŠTUDENTE IN UČITELJE (znotraj te aktivnosti bo potekala koordinacija projekta, izvajale se bodo aktivnosti za povečanje promocije, potekalo bo usposabljanje zaposlenih na področju dela s tujimi študenti, nudila se bo administrativna pomoč in svetovanje za tuje študente, nadgrajen bo sistem za spremljanje kakovosti).

AKTIVNOST 2: ORIENTACIJSKI DNEVI ZA TUJE VISOKOŠOLSKE ŠTUDENTE (znotraj te aktivnosti bodo izvedeni orientacijski dnevi za tuje študente).

AKTIVNOST 3: TEČAJI SLOVENSKEGA JEZIKA IN KULTURE ZA TUJE VISOKOŠOLSKE ŠTUDENTE IN UČITELJE  (znotraj te aktivnosti bo izveden tečaj slovenskega jezika in kulture za tuje visokošolske študente in učitelje).

V okviru sklopa B pa bo izvedla sledeče aktivnosti:

AKTIVNOST 3: PRILAGODITEV PREDMETA/PREDMETOV ALI DELOV PREDMETA/PREDMETOV VISOKOŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA VZPOREDNO IZVEDBO V TUJEM JEZIKU (znotraj te aktivnosti bo izvedena prilagoditev visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin).

Cilj in namen projekta:
Z izvedbo predvidenih aktivnosti bo fakulteta sledila cilju in namenu javnega razpisa in sicer izboljšanju kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.

Vrednost projekta:
36.401,00 €

Rezultati projekta:
Rezultati projekta se bodo kazali v izvedenih zastavljenih aktivnostih prek tega v izboljšanju kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.

4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA – GENERACIJA 2016

mizs_slo-300x48logoEvroPF

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa: »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA – GENERACIJA 2016«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za sofinanciranje šolnin štirinajstim (14) doktorskim študentom.

1. Predmet javnega razpisa

Sofinancira se študij po javnoveljavnih doktorskih studijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: doktorski študij) na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Šolnina se sofinancira za študente:
– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik v studijskem letu, za katerega je studijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu;
– ki se nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih studijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev se niso imeli sofinanciranega študija po studijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne;
– ki imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz četrte alineje 3. točke javnega razpisa in je član raziskovalne skupine v skladu s tretjo alinejo 3. točke javnega razpisa; kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor, ali sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; en mentor ima lahko v posameznem studijskem letu največ dva študenta, ki se jima sofinancira doktorski študij po tej uredbi.

Vzporedni študij se ne sofinancira.

2. Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev

Sofinanciranje po tem javnem razpisu se odobri visokošolskim zavodom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ustanovljeni v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
– izvajajo doktorski študij;
– na dan objave javnega razpisa sodelujejo v najmanj enem raziskovalnem programu ali raziskovalno-razvojnem projektu s študijskega področja doktorskega študija, ki ga je visokošolski zavod navedel v prijavi na javni razpis; kot raziskovalni programi ter raziskovalni in razvojni projekti iz te alineje štejejo raziskovalni programi in projekti, vpisani v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti (SICRIS) ter drugi raziskovalni in razvojni projekti evropskih programov (na primer Obzorje 2020, instrumenti ERA-NET);
– imajo zadostno število mentorjev, kar pomeni, da ima visokošolski zavod na dan objave javnega razpisa vsaj tolikšno število raziskovalcev z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, kot je tretjina razpisanih mest za vpis v 1. letnik za študijsko leto sofinanciranja doktorskega študija, prijavljenega na javni razpis; kot mentor šteje raziskovalec iz te alineje, ki ima v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa znanstvene objave, ki se v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost, uvrščajo v kazalce pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A 1/2.

3. Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentov

Študente, ki se jim sofinancira študij po tem javnem razpisu, je izbral visokošolski zavod na podlagi internega razpisa znotraj Evropske pravne fakultete.

Študent, ki se mu sofinancira študij po tem javnem razpisu, mora:
– v času študija, ne glede na začetek sofinanciranja, redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega je od visokošolskega zavoda pridobil sofinanciranje po
tem javnem razpisu; izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
– v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, pripraviti:
1. znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03), ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen,
2. znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18), ki bo sprejeta v objavo oziroma objavljena, ali
3. patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.

Če študent pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24 mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.