Raziskovalni programi

Raziskovalni program ‘LOKACIJA IN RABA MESTNIH ZEMLJIŠČ V STARAJOČIH SE REGIJAH: OBNAŠANJE ZEMLJIŠKE RENTE V POSTINDUSTRIJSKI DRUŽBI’

Pridobljena 4-letna koncesija za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa z naslovom ‘Lokacija in raba mestnih zemljišč v starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v postindustrijski družbi’ dodeljene s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, odločba št. 631-1212014163. S strani Evropske pravne fakultete je v program vključenih 5 raziskovalnih sodelavcev.

Raziskovalni cilji programa so:

–       razvoj inovativnih rešitev za mehanizme financiranja in modele za podporo odločanju o naložbah v mestni prostor, ki temeljijo na prenovljeni teoriji mestne rente v starajoči se postindustrijski družbi;

–       razvoja novih delovnih mest v storitvah za starajočo se populacijo;

–       raziskovanje potreb po dolgoročnih naložbah v mestni prostor in spremljajočo infrastrukturo;

–       raziskovanje volatilnosti trga nepremičnin na vpliv finančnih tokov v družbi, na obstojnost oskrbovalnih sistemov in na selitve prebivalstva, tudi starajoče populacije, na premoženje gospodinjstev, nacionalne in mednarodne finančne tokove;

–       raziskovanje volatilnosti skozi vidik vrednosti nepremičnine na garancijo za hipotekarnega posojilodajalca ter posledično na pripravljenost vlaganj v urbani razvoj, vzdrževanje in sanacijo urbanih območij, še posebej pa tudi na naložbe gospodarskih javnih služb oziroma na uspešno sodelovanje v javno-zasebnem partnerstvu;

Predlagani modeli bodo izboljšali predvidljivost donosov investicij v prostor in dolgoročno preglednost denarnih tokov, ki jo zahtevajo potencialni financerji in novi predlog evropske regulative. Razviti simulacijski modeli bodo vplivali na boljše poznavanje trga nepremičnin,  njegovo odzivnost na ukrepe v urbanem prostoru in nižjo volatilnost, medtem ko bodo modeli ERS omogočili deakomulacijo premoženja starostnikom in s tem dvig njihove tekoče kupne moči, se pravi s tem tudi višjo kvaliteto bivanja v mestu, saj bodo sredstva deakumulacije bogastva v nepremičnini lahko porabili za druge storitve v mestu.