Norveški finančni mehanizem

Namen projekta je bil spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.

1. Mobilnost študentov za študij:
Ta akcija je študentom do vključno doktorskega študija omogočala, da preživijo del študijskega obdobja, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji tovrstne mobilnosti so bili:

– omogočiti študentom, da so pridobili izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,
– spodbujati sodelovanje med institucijami in bogatitev izobraževalnega okolja institucij gostiteljic,
– prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

Trajanje: 1 – 12 mesecev

2. Mobilnost študentov za usposabljanje (praksa):
Ta akcija je študentom do vključno doktorskega študija na visokošolskih zavodih omogočala, da opravijo vsaj del prakse v podjetju ali organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji tovrstne mobilnosti so bili:

– pomagati študentom, da so se prilagodili zahtevam na evropskem trgu dela,
– pomagati študentom, da so razvili določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in izboljšali razumevanje ekonomske in socialne kulture države, kjer pridobivajo delovne izkušnje,
– spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji,
– prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

Trajanje: 2 tedna – 5 mesecev

3. Mobilnost osebja za poučevanje:
Ta akcija je omogočala visokošolskim predavateljem, da so preživeli obdobje za poučevanje, na visokošolski instituciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn). Mobilnost mora vključevati vsaj 5 ur poučevanja tedensko.

Cilji tovrstne mobilnosti za poučevanje so bili:

– spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo,
– omogočiti študentom, ki ne mogli sodelovati v načrtu mobilnosti, da so uporabili znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav,
– spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah,
– ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji.

Trajanje: 1 – 4 tednov

4. Mobilnost osebja za usposabljanje:
Ta akcija je omogočala zaposlenim na visokošolskih zavodih, da so preživeli obdobje usposabljanja, v podjetju ali organizaciji, v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji tovrstne mobilnosti osebja za usposabljanje so bili:

– omogočiti osebju z visokošolskih zavodov, da so pridobili znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njegovo trenutno delo in njegov strokovni razvoj,
– pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi institucijami in podjetji,
– pomagati pri vzpostavitvi povezav med visokošolskimi zavodi.

Trajanje: 1 – 6 mesecev

5. Mobilnost osebja za raziskovanje:
Ta akcija je omogočala raziskovalcem, zaposlenim v slovenskih raziskovalnih organizacijah, da preživijo obdobje raziskovanja, v raziskovalni organizaciji v drugi državi (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn) in tudi, da slovenske raziskovalne organizacije gostijo raziskovalca iz druge države (Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).

Cilji tovrstne mobilnosti osebja za raziskovanje so bili:

– spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o raziskovalnih metodah,
– omogočiti raziskovalnemu osebju, da pridobi znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini,
– pomagati pri vzpostavitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami,
– pomagati pri vzpostavitvi povezav med raziskovalnimi organizacijami.

Trajanje: 1 do 6 mesecev

6. Pripravljalni obiski:
Glavni cilj akcije je bil visokošolskim zavodom pomagati vzpostaviti stik s partnerskimi institucijami s ciljem vzpostaviti:

– nove medinstitucionalne sporazume (ne obnovitev le-teh), ki se nanašajo na mobilnost študentov in/ali osebja,
– projektne predloge za prijavo v programe kot je Vseživljenjsko učenje, Sedmi okvirni program, Erasmus Mundus in Marie Curie.

Trajanje: 2 do 5 dni

Razpis – Finančni norveški mehanizem

 

PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014

Namen projekta: Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 800 milijonov evrov bodo za obdobje 2009–2013 dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji.
Financiranje podpira programe in projekte na prednostnih področjih, ki so dogovorjena z vsako državo. Inovacije na področju zelene industrije, zajemanje in shranjevanje ogljika, raziskave in štipendije, dostojno delo in socialni dialog, javno zdravje in enakost spolov, zmogljivosti na področju sodstva in boj proti čezmejnemu kriminalu so ključna področja pomoči.

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo vključuje dve programski področji:
• »Pobude na področju javnega zdravja« in
• »Integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja«.

Cilji programa za obe programski področji so:
• izboljšanje javnega zdravja,
• zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja,
• enakost spolov,
• spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Program bo prispeval k doseganju opredeljenih ciljev z razvojem in preizkušanjem novih inovativnih pristopov/modelov/ukrepov, ki temeljijo na lokalnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi. Na nacionalni ravni pa se bo ta program osredotočil tudi na krepitev zmogljivosti in usposabljanje javnih delavcev v sodelovanju z norveškimi partnerskimi institucijami.

Za obe programski področji se uporablja isti pristop: omejitev osredotočenosti ukrepov na le tri prednostna področja, krepitev zmogljivosti v sodelovanju s partnerji iz države donatorice in doseganje trajnosti programa prek partnerstva. Z osredotočanjem na manjše število prednostnih področij in osredotočanjem na ključne ciljne skupine so sredstva programa bolj usmerjena in lahko tako bolj ključno prispevajo k razvoju zmogljivosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v relativno kratkem času.

V okviru Pobud na področju javnega zdravja se bo program osredotočil na zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, ki so vezane na življenjski slog in izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji. V okviru Enakosti spolov in usklajevanja poklicnega in družinskega življenja program stremi k dvigovanju ozaveščenosti in pospeševanju raziskav na področju enakosti spolov z osredotočanjem na izpodbijanje neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi v odločanju na gospodarskem in političnem področju. Program stremi h krepitvi dvostranskih odnosov med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo prek sodelovanja s številnimi norveškimi institucijami v okviru skupnega programa in skupnega razvoja, izvajanja in spremljanja ter vrednotenja projektov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Vrednost projekta: predvidena vrednost projekta 29.960€

Rezultat projekta: Fakulteta se je uvrstila na rezervno listo za sofinanciranje 11 mobilnosti, od tega 5 mobilnosti za študente ter 6 mobilnosti za osebje.