Erasmus+

Evropska pravna fakulteta je nosilka Erasmus+ univerzitetne listine in podpisnica številnih bilateralnih sporazumov, ki študentom, akademskemu in strokovnemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. Evropska pravna fakulteta je leta 2008 pridobila prvo razširjeno Erasmus listino (Extended University Charter), ki je veljala do študijskega leta 2013/14, leta 2013 pa je v okviru novega programa Erasmsus+ ponovno pridobila  Erasmus univerzitetno listino (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), ki velja do leta 2020.

Erasmus identifikacijska številka fakultete (ID code): SI NOVA-GO04.

PIC koda Evropske pravne fakultete je: 950105010

Erasmus univerzitetna listina: Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE)

Erasmus Policy Statement: Erasmus policy statement 2014-2020

Erasmus študentska listina:  Erasmus študentska listina (SLO)

Erasmus predstavitvena brošura: BROCHURE FOR INCOMING ERASMUS AND INTERNATIONAL STUDENTS

Partnerske institucije po Erasmus+ programskih in partnerskih državah 

Bosna in Hercegovina
  Slobomir P Univerzitet (/), 2014-2021
Bolgarija
  Varna University of Economics (BG VARNA04), 2014-2021
Češka
  Masaryk University ( CZ BRNO05), 2014-2021
Grčija
  University of the Aegean (G ATHINE 41), 2014-2021
Hrvaška
 
 • University of Zagreb (HR ZAGREB 01), 2014-2021
 • University College Effectus for Law and Finance (HR ZAGREB12), 2014-2021
 • University of Rijeka (HR RIJEKA01), 2017-2020
 • Veleučitelište “Lavoslav Ružička” in Vukovar (HR VUKOVAR01), 2016-2021
Italija
  University of Udine (I UDINE01), 2014-2018
University of Trento (I TRENTO01), 2016-2021
Università degli studi di Trieste (I TRIESTE01), 2017-2020
Latvija
  University of Latvia (LV RIGA01), 2016 -2021
University College of Economics and Culture (LV RIGA 33), 2016-2020
Alberta College (LV RIGA 45), 2016-2020
Madžarska
  University of Szeged (HU SZEGED01), 2014-2021
Makedonija
  University Goce Delcev- Stip (MK STIP01), 2017-2021
  International University of Struga (MK STRUGA01), 2017-2020
Nemčija
  University of Leipzig (D LEIPZIG01), 2014-2021
Poljska
  Uniwersytet Wroclawski, (PL WROCLAW01), 2014-2020
Jan Zamoyski college of Humanities and Economics in Zamosc (PL ZAMOSC02), 2014-2020
Portugalska
  Instituto Politecnico de Leiria ( P LEIRIA01), 2016-2020
  University of Lisbon (P LISBOA 109), 2018-2021
Romunija  
  Dragan European University of Lugoj, 2016-2020
Slovaška  
  Comenius University in Bratislava (SK BRATISL02), 2014-2021
Španija  
  Universidad Internacional de la Rioja (E LOGRONO 1), 2014-2021
University of Cordoba (E CORDOBA 01), 2014-2021
Universidade da Coruña (E-LACORU01), 2014-2021
University of Deusto (E BILBAO02), 2014-2021
Universidad Politecnica de Cartagena (E MURCIA 04), 2014-2021
Turčija  
  Istanbul Aydin University (TR ISTANBU 25), 2014-2020
Dokuz Eylul University (TR IZMIR 01), 2014-2021

Splošno o programu Erasmus+ 2014 – 2020

Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja 2014.

Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Za to bo na voljo proračun v višini 14,7 milijarde evrov.

Namenjen je študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini in osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Namenjen je tudi športu. Poleg tega program visokošolskim zavodom omogoča mreženje ter izvedbo intenzivnih programov in projektov. Erasmus+ bo zagotovil tudi sredstva za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce ter partnerstva med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in nepridobitnimi organizacijami.

Erasmus+ ima tri glavne cilje, ki jih izvaja v obliki ključnih aktivnosti (KA)
• Podpiranje izobraževanja v tujini za posameznike v EU in zunaj nje (KA1- učna mobilnost ),
• Podpiranje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami (KA2- strateška partnerstva))
• Podpiranje reform za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti (KA3-podpora politiki)

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).
Programske države so države članice EU28, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija ter Švicarska federacija. Partnerske države do države sosede EU od 1 do 4 regije (Z Balkan, V Evropa, J Mediteran, Ruska federacija) ter druge države od 5 do 12 regije (izjemoma za posebne finančne instrumente).

Splošno o programu  KA1 (učna mobilnost posameznikov)

V programu lahko sodelujejo le institucije, nosilke Erasmus univerzitetne listine. V tej akciji so možne naslednje oblike mobilnosti:
• Mobilnost študentov za študij (SMS)
• Mobilnost študentov za prakso (SMP)
• Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
• Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
• Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso

Mobilnost študentov za namene študija in prakse (SMS in SMP)

Študenti lahko na partnerski instituciji opravijo:
• del študijskih obveznosti (posamezne predmete ali pripravo zaključnih del),
• prakso.

Trajanje študija v tujini lahko traja od najmanj 3 mesecev do največ 12 mesecev. Trajanje prakse v tujini lahko traja od najmanj 2 mesecev do največ 12 mesecev.
Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus na posamezni študijski stopnji ne sme preseči 12 mesecev. Študent lahko prejme nepovratna sredstva za različno dolga obdobja mobilnosti v višini do največ 12 mesecev v okviru vsakega študijskega cikla (1., 2. ali 3. stopnja), neodvisno od števila in vrste dejavnosti mobilnosti.

Vsak študent ima v času študija na posamezni stopnji bodisi možnost mobilnosti z namenom študija, bodisi mobilnosti z namenom prakse.
Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) lahko v roku 1 leta od datuma diplomiranja opravijo izmenjavo za namene prakse v tujini, pri čemer trajanje odobrenih dotacij za namene tovrstne izmenjave po zaključku študija se všteva v skupno maksimalno dobo 12 mesecev v okviru posameznega cikla študija.

Četudi se študent odloči za krajšo izmenjavo ali za svojo mobilnost ne prejme Erasmus dotacije, je svojo možnost izkoristil.
Izmenjava v okviru programa Erasmus študentom nudi možnost spoznavanja drugih evropskih držav, jezikov, različnih evropskih kultur ter študentskega in delovnega življenja v njih. Program omogoči posameznikom vpogled v evropsko razsežnost predmetov ter doprinese k osebnostni rasti ter k boljši in lažji zaposljivosti.

Mobilnost osebja za poučevanje (STA)

Institucija gostiteljica more biti nosilka Erasmus univerzitetne listine. Učno osebje iz visokošolskih zavodov in iz podjetij lahko na partnerski instituciji poučuje.

Trajanje izmenjave v tujini lahko traja od najmanj 2 dni do 2 mesecev (v to obdobje ni vštet čas potovanja). Program pedagoških vsebin mora obsegati minimalno 8 ur na teden (ali krajše obdobje bivanja).

POMEMBNO! Pojasnilo Evropske komisije vezan na število ur, ki jih morajo predavatelji, ki odidejo na mobilnost opraviti v okviru programa E+:

“If a teacher stays at a host institution for one week + 2 days (Monday to Friday and Monday and Tuesday the next week) – what will be the minimum number of teaching hours. 8 + 8, or ?
The minimum number of teaching hours for an incomplete week, if the mobility lasts longer than one week, should be proportional to the duration of that week. For instance, if a teacher stays at a receiving institution for one week + 2 days, he/she should teach for 8 hours + approximately 3 hours, which gives 11 hours in total.” Torej od 2 do 5 dni je obveznost 8 ur, za drugi in vsak naslednji teden pa se izračuna proporcionalno glede na dodatne dni.

Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti, in sicer največ do višine, določene s strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja. Izmenjava v okviru programa Erasmus omogoča, da v sklopu svojih delovnih obveznosti zaposleni pridobijo različna znanja in izkušnje, ki jih lahko nato uporabijo pri nadaljnjem delu.

Več informacij o programu je dostopnih na spletni strani nacionalne agencije (www.cmepius.si)

Pomembne povezave in kontaktni podatki:
CMEPIUS
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 586 42 51
Fax: +386 1 586 42 31
E-pošta: info@cmepius.si
Spletna stran: http://www.cmepius.si/mobilnost/mobilnost-in-vzu.aspx

Erasmus koordinator Evropske pravne fakultete
Nataša Kolavčič
Evropska pravna fakulteta
Delpinova 18 b,
SI-5000 Nova Gorica
Tel. št.: 00386 5 338 44 06
E-mail:international.department@epf.nova-uni.si

Akademski koordinator Evropske pravne fakultete
Prodekan za mednarodno sodelovanje, prof. dr. Arne Marjan Mavčič
Evropska pravna fakulteta
Delpinova 18 b,
SI-5000 Nova Gorica
E-mail: amavcic@concourts.net

1. MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJ (SMS) 

Cilji SMS:
• omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, jezikovno in kulturno korist iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
• prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov, bodočih strokovnjakov;
• olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema;
• spodbujati sodelovanje med fakulteto in institucijami gostiteljicami ter obogatiti izobraževalno okolje.

1.1. Pogoji za izmenjavo

Predpogoj:

Predpogoj za izvedbo SMS je podpisan bilateralni sporazum z institucijo, na kateri želi študent opravljati izmenjavo (institucija gostiteljica). V bilateralnem sporazumu je določeno število mest za izmenjavo in stopnja študijskega programa, za katero bilateralni sporazum velja. V kolikor na seznamu partnerskih institucij (seznam je objavljen v razdelku 5. PARTNERSKE INSTITUCIJE IN PONUDBE PRAKS) ni institucije, na kateri želi študent opraviti del študijskih obveznosti, izmenjava ni mogoča. Študent ima možnost, da sam stopi v stik s fakulteto na kateri želi opraviti del študijskih obveznosti in pripravi vse potrebno za podpis bilateralnega sporazuma. V kolikor pride do podpisa le-tega, to študentu prinese točke v okviru razpisa (podrobnosti v razdelku 6. RAZPIS)

OBRAZEC: Inter- institutional agreement 2014-2020 (Bilateralni sporazum)

Pogoji:

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če
• je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
• ob odhodu na izmenjavo mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete; ob prijavi mora biti študent vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete
• je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
• je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status);
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave.

Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

1.2. Postopek prijave in izbora

Korak 1:
Fakulteta (predvidoma meseca januarja) na spletni strani objavi Razpis (za prihodnje študijsko leto), na katerega se mora študent prijaviti (podrobnosti v razdelku 6. RAZPIS).
Korak 2:
Študent preveri ali izpolnjuje pogoje za izmenjavo (določeni v poglavju 1.1. Pogoji za izmenjavo).
Korak 3:
Fakulteta izvede izbirni postopek (podrobnosti v razdelku 6. RAZPIS).
Korak 4:
Študent prejme Sklep o izboru (predvidoma meseca marca) in Sklep o dodelitvi dotacije (predvidoma meseca junija).S sklepom o izboru fakulteta študenta obvesti, ali je bil v postopku izbora izbran ali ne. Sklep o izboru še ne pomeni, da je bila študentu dodeljena tudi dotacija. Sklep o dodelitvi dotacije izda fakulteta ko od Nacionalne agencije (CMEPIUS)  izve, koliko sredstev ji je bilo dodeljenih. Študente, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje ni bilo več razpoložljivih mest ali sredstev, fakulteta uvrsti na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih študentov. 

1.3. Postopek po izboru in pred izmenjavo

Korak 5:
Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino izpolniti Študijski sporazum (t.i. Learning Agreement for Studies). Learning Agreement oz. Študijski sporazum je tripartitna pogodba med študentom, matično in tujo institucijo. Je tudi bistven vsebinski del mobilnosti posameznika. Pred odhodom v tujino si mora študent v sodelovanju z mentorjem (mentorji) oz. Erasmus koordinatorjem sestaviti seznam obveznosti, ki jih bo opravljal v tujini. Poleg tega seznama je del študijskega sporazuma tudi seznam obveznosti, ki mu bodo po vrnitvi priznane, če bo uspešno opravil obveznosti s seznama za tujino. Tuja institucija gostiteljica pa s svojim podpisom zagotovi, da mu bo ponudila vse pogoje, da bo uspešno opravil svoje načrtovano delo. Študijski sporazum je NUJEN dokument, BREZ NJEGA IZMENJAVA Erasmus NI MOGOČA.

V Študijski sporazum študent vpiše predvidene študijske obveznosti, ki naj bi jih opravljal v tujini, in obveznosti na matični instituciji, ki se mu bodo priznale, če bo uspešno opravil obveznosti v tujini. Akademski koordinator lahko napoti študenta, da od nosilca obveznega predmeta, ki naj bi se priznal v okviru izmenjave, pridobi (pozitivno) mnenje k priznanju.

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi je odvisno od trajanja izmenjave oz. študijskega programa.

1. stopnja*:

trajanje izmenjave/ 1 semester (do vključno 6 mesecev) 2 semestra (max 12 mesecev)
KT 20 40

* Zaradi prehoda na 2- semestrski način izvajanja študija, ki se je pričel v študijskem letu 2014/2015 se je spremenil predviden minimalni obseg števila KT, ki jih mora študent opraviti na izmenjavi na dodiplomskem študijskem programu.

2. in 3. stopnja:

trajanje izmenjave/ 1 semester (min 3 mesece) 2 semestra (max 12 mesecev)
KT 20 40

Pomembno: Izjema so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Študent, ki bo v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora vsebino uskladiti z mentorjem zaključne naloge, na instituciji gostiteljici pa si mora poiskati somentorja. Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave.

Če študent ne doseže minimalnega števila KT, fakulteta lahko zahteva vračilo izplačane finančne pomoči.

Študijski sporazum podpišejo: koordinator na matični instituciji, študent in koordinator na partnerski instituciji.  Zato je treba sporazum poslati dovolj zgodaj na partnersko institucijo, da se podpisan vrne še pred odhodom na izmenjavo.

Izmenjava je dokončno potrjena, ko partnerska institucija vrne podpisan študijski sporazum.
Med čakanjem na odgovor se študent pripravlja za življenje in študij v tujini ter zbira informacije (nekdanji študenti Erasmus, brošure, internet …).

OBRAZEC: GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning agreement_studies_form_final_2015

Navodila: GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning agreement_studies_guidelines_final_2015

Korak 6:
Fakulteta po prejemu podpisanega študijskega sporazuma pripravi pogodbo o finančni pomoči. Podpisano pogodbo mora študent Fakulteti praviloma vrniti pred odhodom na izmenjavo.

OBRAZEC:  E_plus_Grant-agreement-Studies-and-traineeship_HEVET (vzorec)

1.4. Postopek po izmenjavi

Korak 7:
Študent je dolžen v 30 dneh po zaključku izmenjave Fakulteti predložiti prošnjo za priznavanje obveznosti, poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti, potrdilo o trajanju mobilnosti in končno poročilo iz mobilnosti. Študent, ki je v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora priložiti tudi potrdilo somentorja ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v bilateralnem sporazumu določene obveznosti.  Kot prilogo študent doda tudi vsebino zaključne naloge, ki je bila  izdelana v okviru Erasmus izmenjave.

OBRAZCI:

 • Prošnja za priznavanje obveznosti  (glej Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti, Priloga 27)

Priloga 27: Prošnja za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti – 2017

 • Končno poročilo iz mobilnosti (glej Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti, Priloga 26)

Priloga 26: Končno poročilo – 2017

 • Poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti (pisno poročilo, ki opisuje Erasmus+ izkušnjo)
 • Potrdilo o trajanju mobilnosti (Kot potrdilo o trajanju mobilnosti je mišljen t. i. “Transcript of Records”, ki ga izda institucija gostiteljica,  študent zraven priloži še izpolnjen in podpisan razdelek iz Študijskega sporazuma “After Mobility”).

Dodatna dokazila za študente, ki so v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge:

 • Potrdilo so-mentorja na instituciji gostiteljici ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v bilateralnem sporazumu določene obveznosti 
 • Vsebina zaključne naloge, ki je bila  izdelana v okviru Erasmus izmenjave

(*ob zaključku izmenjave bo poseben obrazec  posredovan študentom na elektronsko pošto s strani upravitelja sistema Mobility tool)

Korak 8:
Študentu se priznajo vse KT pridobljene z opravljenimi obveznostmi na partnerski instituciji, bodisi kot obvezni, izbirni ali dodatni predmet.

Študent uveljavlja priznavanje s Prošnjo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Vlogo mora vložiti v 30 dneh po zaključku izmenjave. O vlogi odloča Študijska komisija.

Če študent uveljavlja priznanje obveznega predmeta, mora Prošnji za priznavanje priložiti tudi učni načrt oz. drug dokument iz katerega so razvidni: ime predmeta, vsebina predmeta, število KT oz. število ur ter nosilec predmeta oz. pozitivno mnenje nosilca obveznega predmeta.

Študentu se lahko priznajo KT pridobljene pri predmetu, ki je po naslovu enak, vendar po vsebini različen od že opravljenega.

Študentu se ne priznajo KT pridobljene pri predmetih, ki so po vsebini enaki že opravljenem predmetom oz. pri predmetih, ki niso bili opredelejni v študijskemu sporazumu oz. v njegovi morebitni kasnejši spremembi.

Korak 9:
Po zaključenem postopku priznavanja v primeru izmenjave z namenom študija, Referat študentu v indeks vpiše izvirni naslov predmeta, opravljenega v okviru izmenjave, z opombo, da je s tem delno ali v celoti izpolnil obveznosti pri določenem obveznem predmetu ali pridobil KT v okviru izbirnih predmetov, ali kot dodana obveznost.

Ocena, pridobljena pri predmetu, opravljenem na partnerski instituciji, se zgolj prevede v ocenjevalni sistem Fakultete. Spreminjanje ocene ni dovoljeno. Obdobje mobilnosti v programu Erasmus se vpiše tudi v Dodatek k diplomi.

2. MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA PRAKSO (SMP)

Cilj SMP:
• preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se študent prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

2.1. Pogoji za izmenjavo

Pogoji:
Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če
• je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
• ob odhodu na izmenjavo mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete; ob prijavi mora biti študent vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete
• je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
• je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status*);
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave

*NOVO – PRAKSA ZA DIPLOMANTE! Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) se lahko prijavijo za namene opravljanja Erasmus prakse v tujini. Fakulteta izbira med kandidati, ki so se na izmenjavo uspešno prijavili in ob prijavi obiskujejo zadnji letnik študija na posamezni študijski stopnji.  Prakso lahko opravijo v roku 1 leta od datuma diplomiranja. Diplomant lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus diplomanta«, če:

• je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
• je ob prijavi na izmenjavo vpisan v zadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega študija fakultete;
• je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
• je v času trajanja izmenjave že diplomant fakultete;
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave

Študenti si sami poiščejo podjetje, kjer nameravajo opraviti izmenjavo. Več informacij je dostopnih v razdelku 5 PARTNERSKE INSTITUCIJE IN PONUDBE PRAKS.
Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

2.2. Postopek prijave in izbora

Korak 1:
Fakulteta (predvidoma meseca januarja) na spletni strani objavi razpis (za prihodnje študijsko leto), na katerega se mora študent prijaviti (podrobnosti v razdelku 6. RAZPIS).

Korak 2:
Študent preveri ali izpolnjuje pogoje za izmenjavo (določeni v poglavju 2.1. Pogoji za izmenjavo).

Korak 3:
Fakulteta izvede izbirni postopek (podrobnosti v razdelku 6. RAZPIS).

Korak 4:
Študent prejme Sklep o izboru (predvidoma meseca marca) in Sklep o dodelitvi dotacije (predvidoma meseca junija).

S sklepom o izboru fakulteta študenta obvesti, ali je bil v postopku izbora izbran ali ne. Sklep o izboru še ne pomeni, da je bila študentu dodeljena tudi dotacija. Sklep o dodelitvi dotacije izda fakulteta ko od Nacionalne agencije (CMEPIUS) izve, koliko sredstev ji je bilo dodeljenih.

Študente, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje ni bilo več razpoložljivih sredstev, fakulteta uvrsti na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih študentov.

2.3. Postopek po izboru in pred izmenjavo

Korak 5:
Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino s fakulteto skleniti Pogodbo o namestitvi (Placement Contract). Sestavni del te pogodbe so Dogovor o usposabljanju, Zveza kakovosti in Splošni pogoji.

Training Agreement oz. Dogovor o usposabljanju je enakovreden študijskemu sporazumu. Je tripartitni dogovor, pripravljen za posamezno prakso. Vsebuje opis del in nalog, ki jih bo študent opravljal, učne rezultate (znanja, spretnosti in veščine), načrt in način spremljanja, skladnost programa z njegovo študijsko potjo, proces priznavanja in drugo. Dogovor o usposabljanju podpiše študent s fakulteto in podjetjem

Qualiti Commitment oz. Zaveza kakovosti je sestavni del Dogovora o usposabljanju, kjer so navedene obveznosti vseh vpletenih.

Študent dokumente izpolni ob pomoči akademskega koordinatorja in v dogovoru s podjetjem oz. institucijo, kjer bo opravljal prakso.

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi je odvisno od trajanja izmenjave oz. študijskega programa. Za diplomante ne velja pogoj zbiranja KT. Diplomanti se o načinu usposabljanja v tujini dogovorijo z matično institucijo.

1. stopnja*:

trajanje izmenjave/ 1 semester (do vključno 6 mesecev) 2 semestra (max 12 mesecev)
KT 20 40

* Zaradi prehoda na 2- semestrski način izvajanja študija, ki se je pričel v študijskem letu 2014/2015 se je spremenil predviden minimalni obseg števila KT, ki jih mora študent opraviti na izmenjavi na dodiplomskem študijskem programu.

2. in 3. stopnja:

trajanje izmenjave/ 1 semester (min 3 mesece) 2 semestra (max 12 mesecev)
KT 20 40

Če študent ne doseže minimalnega števila KT, fakulteta lahko zahteva vračilo izplačane finančne pomoči.

Dogovor o usposabljanju podpišejo: koordinator na matični instituciji, študent in predstavnik podjetja oz. institucije.  Zato je treba Dogovor poslati dovolj zgodaj na podjetje oz. institucijo, da se podpisan vrne še pred odhodom na izmenjavo.

Izmenjava je dokončno potrjena, ko podjetje oz. institucija vrne podpisan Dogovor o usposabljanju.
Med čakanjem na odgovor se študent pripravlja za življenje in študij v tujini ter zbira informacije (nekdanji študenti Erasmus, brošure, internet …).

OBRAZEC: GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning agreement_traineeships_form_final_2015

Navodila: GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning agreement_traineeships_guidelines_final_2015

Korak 6:
Fakulteta po prejemu podpisanega dogovora o usposabljanju pripravi pogodbo o finančni pomoči. Podpisano pogodbo mora študent Fakulteti praviloma vrniti pred odhodom na izmenjavo.

OBRAZEC: E_plus_Grant-agreement-Studies-and-traineeship_HEVET (vzorec)

2.4. Postopek po izmenjavi

Korak 7:

Študent je dolžen v 30 dneh po zaključku izmenjave Fakulteti predložiti prošnjo za priznavanje obveznosti, poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti, potrdilo o trajanju mobilnosti in končno poročilo iz mobilnosti. Študent, ki je v okviru praktične izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora priložiti tudi potrdilo somentorja ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je izpolnil v dogovoru o usposabljanju določene obveznosti. Kot prilogo študent doda tudi vsebino zaključne naloge, ki je bila  izdelana v okviru Erasmus izmenjave.

OBRAZCI:

 • Prošnja za priznavanje obveznosti  (glej Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti, Priloga 26 “Prošnja za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti”)
 • Poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti (pisno poročilo, ki opisuje Erasmus+ izkušnjo)
 • Potrdilo o trajanju mobilnosti (Kot potrdilo o trajanju mobilnosti je mišljen t.i. “Cetrificate of attendance”, ki ga izda institucija gostiteljica,  študent zraven priloži še izpolnjen in podpisan razdelek iz Študijskega sporazuma “After Mobility”).
 • Končno poročilo iz mobilnosti (glej Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti, Priloga 25 “Erasmus mobilnost študentov končno poročilo”

Dodatna dokazila za študente, ki so v okviru praktične izmenjave opravljal del zaključne naloge:

 • Potrdilo so-mentorja na instituciji gostiteljici ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v  sporazumu določene obveznosti 
 • Vsebina zaključne naloge, ki je bila  izdelana v okviru Erasmus izmenjave

Dodatna dokazila za diplomante, ki so opravljali prakso v okviru Erasmus+

(*ob zaključku izmenjave bo poseben obrazec  posredovan študentom na elektronsko pošto s strani upravitelja sistema Mobility tool)

Korak 8:
Študentu se lahko priznajo le izbirni predmeti, presežek zbranih KT pa se zabeleži kot dodatne KT.

Študent uveljavlja priznavanje s Prošnjo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Vlogo mora vložiti v 30 dneh po zaključku izmenjave. O vlogi odloča Študijska komisija.

Korak 9:
Po zaključenem postopku priznavanja, Referat študentu v indeks pri izbirnem predmetu ne vpiše ocene, temveč z besedo vpiše: »priznan, na podlagi opravljene prakse«.

Obdobje mobilnosti v programu Erasmus se vpiše tudi v Dodatek k diplomi.

3. MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE (STA)/USPOSABLJANJE (STT) 

Cilji STA:
• spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah;
• omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v mobilnosti, da koristijo znanje in izkušnje akademskega osebja z drugih visokošolskih zavodov in osebja, ki je povabljeno iz podjetij iz drugih evropskih držav;
• ustvarjanje povezave med visokošolskimi zavodi in s podjetji.

3.1. Pogoji za izmenjavo

Pogoji:
Osebje za poučevanje lahko sodeluje v programu Erasmus, če:
• je državljan ene sodelujočih držav v programu Vseživljenjsko učenje ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
• je ob prijavi v delovnem ali pogodbenem razmerju s fakulteto;
• za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega časa trajanja mobilnosti
• je institucija gostiteljica zaposlenih za poučevanje visokošolski zavod, mora imeti Erasmus univerzitetno listino.

3.2. Postopek prijave in izbora

Vsi izbrani kandidati morajo pred odhodom v tujino fakulteti predložiti Program predavanj (Teaching Programme). Obvezna priloga Programu je podpisana izjava, s katero kandidat potrjuje, da je mobilnost financirana le iz enega Erasmus vira.Teaching Programme oz. Program predavanj je dejansko prijavnica upravičenega udeleženca za to aktivnost. Vsebovati mora program dela, ki naj bi bil dogovorjen z institucijo gostiteljico. Na podlagi programa je opravljen izbor upravičenih posameznikov za udeležbo v mobilnosti z namenom poučevanja. Program mora vsebovati namen in obrazložitev mobilnosti (dodano vrednost), poleg vsebine pedagoškega dela pa še pričakovane rezultate.Institucija gostiteljica se mora vnaprej strinjati s pedagoškim programom, ki ga bo opravljal kandidat.

OBRAZEC: GfNA-II-C-Annex-IV-HE Staff Mobility Agreement teaching_integrated_2015

OBRAZEC: Izjava; (*obrazec bo dodan naknadno)

3.3. Postopek po izboru in pred izmenjavo

Z izbranimi kandidati je, skladno z dodeljenimi sredstvi s strani nacionalne agencije (CMEPIUS) sklenjena pogodbo o finančni pomoči.Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti. Upravičeni stroški so dejanski stroški in stroški dnevnic, in sicer največ do višine, ki je določena s strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v upravičenem obdobju pogodbe med fakulteto in nacionalno agencijo (CMEPIUS). Najivišji dovoljeni delež upravičenih stroškov, ki ga je dovoljeno kriti iz Erasmus sredstev, je določen v sporazumu med fakulteto in nacionalno agencijo.

OBRAZEC: E_plus_Grant-agreement-Staff-mobility-for-teaching-and-training_KA1_HESEVET (vzorec)

3.4. Postopek po izmenjavi

Prejemnik je dolžen v 30 dneh po zaključku izmenjave Fakulteti predložiti Poročilo o opravljeni mobilnosti zaposlenega z namenom poučevanja, Potrdilo o opravljeni mobilnosti zaposlenega z namenom poučevanja ter račune, ki izkazujejo nastale stroške. Dokončen pogodbeni znesek bo določen po odobritvi vseh predloženih dokazil.

PONUDBE ZA MOBILNOSTI OSEBJA (“Staff training week”): http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Imotion. logo

4. ERASMUS+ FINANČNA POMOČ

Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. Erasmus študentom, ne glede na to, ali jim je bila dodeljena dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni potrebno plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do knjižnice. Prav tako ohranijo pravico do ostalih morebitnih štipendij. S pridobitvijo Erasmus statusa študent dobi možnost pridobitve dotacije, vendar mu le-ta ne pripade avtomatsko. Fakulteta zaprosi za sredstva za svoje študente na letnem nacionalnem razpisu, vendar so sredstva omejena in zaradi rasti obsega aktivnosti ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh aktivnosti. Ko fakulteta od Nacionalne agencije (CMEPIUS) prejme sklep o višini dodeljenih sredstev pripravi Sklepe o dodelitvi dotacije.

CMEPIUS določi najnižje in najvišje dovoljene mesečne zneske sofinanciranja, fakulteta pa nato samostojno za posamezno pogodbeno leto sama določi višino dejanske mesečne finančne pomoči. Višina za posameznega študenta je opredeljena v Pogodbi o finančni pomoči.

Erasmus študenti brez Erasmus dotacije (Zero-grant študenti)

Pridobitev Erasmus dotacije ni pogoj za udeležbo na Erasmus izmenjavi. Izmenjave se lahko študent udeleži kot Erasmus študent brez Erasmus dotacije. Gre za tiste študente, ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus mobilnosti in so upravičeni do vseh ugodnosti statusa Erasmus, ne prejmejo pa Erasmus dotacije. Več informacij o razpoložljivih sredstvih študentje najdejo na spletnih straneh CMEPIUS in pri Erasmus koordinatorju na fakulteti.

 Finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnost v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.  Več informacij o finančni podpori za posebne potrebe se nahaja v nadaljevanju. Več informacij najdejo kandidati tudi pri Erasmus+ koordinatorju fakultete.

Veljavne stopnje financiranja za Razpis Erasmus+ 2016 (št. leto 2016/2017):

Veljavne stopnje financiranja 2016

 

Veljavne stopnje financiranja za Razpis Erasmus+ 2017 (št. leto 2017/2018):

Veljavne stopnje financiranja 2017

 

Veljavne stopnje financiranja za Razpis Erasmus+ 2018 (št. leto 2018/2019): 

Veljavne stopnje financiranja 2018

 

5. PARTNERSKE INSTITUCIJE IN PONUDBE PRAKS

 5.1 Seznam partnerskih institucij ter kontaktni podatki

Seznam partnerskih institucij 2017 

 

5.2 Ponudbe praks

S 1. junijem 2014 ponudbe praks Erasmus in Erasmus+ najdete na spletnih straneh vaših matičnih institucij oz. pri vaših Erasmus koordinatorjih. Študente opozarjamo naj bodo nadvse previdni pri morebitnih storitvah posredniških agencij. Pred kakršnim koli sodelovanjem zahtevajte natančen opis storitev in pa ceno. Poleg tega se pozanimajte tudi, ali dejansko potrebujete vse ponujene storitve.

Global placement (iskalnik po bazi ponudb delovnih mest)
http://www.mlacomba.com (arhitektura)
 – http://www.gut-wehlitz.de
 – http://www.placement-uk.com/
 – http://www.amt-spain.com/
 – http://www.futurum.com.pl
 – http://www.tellusgroup.co.uk/
 – http://www.plymouthenglishcentre.co.uk/
http://www.workexperienceuk.com/
 – http://www.stageplaza.nl/
 – http://www.inter-research.de
 – http://www.europlacement.com/
 – http://www.studyportals.eu/ .

 • V pomoč tudi spletne strani veleposlaništev posameznih držav v Republiki Sloveniji na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS

– Germany https://www.study-in.de/en/ www.studying-in-germany.org/
– Austria http://www.studyinaustria.at/
– Sweden https://studyinsweden.se/
– Russia http://en.russia.edu.ru/
– Slovakia http://office.studyin.sk/
– Canada http://www.cic.gc.ca/English/study/index.asp
– United Kingdom http://www.educationuk.org/global/

Dodatne koristne povezave:

Dodatne ponudbe praks:

 ELIGIBLE ERASMUS+ TRAINEESHIP PROVIDER

The receiving organisation can be**:

 • any public or private organisation active in the labour market or in the fields of

education, training and youth. For example, such organisation can be:

 • a public or private, a small, medium or large enterprise (including social enterprises);
 • a public body at local, regional or national level;
 • a social partner or other representative of working life, including chambers of

commerce, craft/professional associations and trade unions;

 • a research institute;
 • a foundation;
 • a school/institute/educational centre (at any level, from pre-school to upper
 • secondary education, and including vocational education and adult education);
 • a non-profit organisation, association, NGO;
 • a body providing career guidance, professional counselling and information services;
 • a Programme Country HEI awarded with an ECHE.

**The following types of organisations are not eligible as receiving organisations for student traineeships: EU institutions and other EU bodies including specialised agencies (their exhaustive list is available on the website – http://europa.eu/european-union/abouteu/

institutions-bodies_en); organisations managing EU programmes such as Erasmus+ National Agencies (in order to avoid a possible conflict of interests and/or double funding).

VIR: Vodnik za prijavitelje, 2018

6. RAZPISI

6.1. Razpis za študente SMS, SMP

 

2019/2020 (ODPRT)

2018/2019 (ODPRT DO PORABE SREDSTEV)

2017/2018 (ZAKLJUČEN)

2016/2017 (ZAKLJUČEN)

2015/2016 (ZAKLJUČEN)

Pretekli razpisi 

Pretekle razpise najdete v arhivu fakultete, v mednarodni pisarni Evropske pravne fakultete.

Ukrepi v primeru neizpolnjevanja Erasmus+ obveznosti

Ukrepi – neizpolnjevanje obveznosti

 

6.2. Razpis za učno osebje STA, STT

2018/19

2017/2018

Razpisi so v pripravi. 

2016/2017

Pretekli razpisi

Pretekle razpise najdete v arhivu fakultete, v mednarodni pisarni Evropske pravne fakultete.

 

7. ERASMUS+  JEZIKOVNI TEČAJI (OLS – ON-LINE LINGUISTIC SUPPORT) 

OLS(spletna jezikovna podpora)

Januarja 2014 se je pričel novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020, z imenom Erasmus+. Med posebnimi cilji programa sta tudi učenje jezikov in jezikovna raznolikost. Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.  Uporaba OLS za namen ocenjevanja nivoja znanja je od drugega semestra š.l. 2014/15 dalje obvezna v  za vse študente, ki bodo v državah gostiteljicah pri študiju in praksi kot svoj glavni delovni jezik uporabljali enega od jezikov, ki jih ponuja spletno orodje, in sicer:  CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT ter SV.

 

8.  ŠTUDENTI IN OSEBJE S TELESNIMI, DUŠEVNIMI ALI ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI

Visokošolska ustanova se s podpisom listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo udeležencem iz različnih družbenih okolij zagotavljala enak dostop in enake možnosti. Gostiteljske ustanove torej študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavljajo enake podporne storitve kot svojim študentom in zaposlenim.

Upravičenci

Da bi osebe s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami lahko sodelovale v programu Erasmus+ in izkoristile vse prednosti evropskih ukrepov, potrebujejo dodatno finančno podporo. Program Erasmus+ posebno pozornost namenja vodenju, sprejemu, fizični dostopnosti, pedagoškim in tehničnim podpornim storitvam ter zlasti financiranju posebnih stroškov. Preberite več o tem ali si oglejte zanimive videoposnetke projekta ExchangeAbility.

Dotacije

Program Erasmus+ udeležencem s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavlja dodatno podporo za posebne potrebe. Te dotacije Erasmus+ so zato lahko višje od dotacij za študij, prakso in usposabljanje, saj zajemajo tudi stroške, povezane s posebnimi potrebami udeleženca (denimo prilagojena nastanitev, pomoč med potovanjem, zdravniška pomoč, podporna oprema, prilagojeno učno gradivo, spremljevalec za invalidne študente in osebje). Ta dodatna dotacija temelji na dejanskih stroških. Dodatna finančna sredstva za študente in osebje s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami se lahko zagotovijo tudi iz virov na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni.

Prijava

Udeleženec s telesno, duševno ali zdravstveno težavo mora že med pripravo na mobilnost Erasmus+ opozoriti na svoje posebne potrebe in dodatne stroške ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dotacijo Erasmus+ za posebne potrebe. Vse informacije dobijo udeleženci pri  Erasmus+ koordinatorju fakultete.  Visokošolska ustanova in/ali nacionalna agencija bo ocenila vašo prijavo in določila dodatni znesek, ki ga lahko prejmete.

Rok za prijavo: odprti rok

POZIV Erasmus+ k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami : POZIV-posebne-potrebe-doc

Obrazec za prijavo: OBRAZEC_udelezenci_posebne-potrebe-2016

 

Dodatne informacije

Praviloma vaša visokošolska ustanova zagotovi, da ustanova gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z vašimi posebnimi potrebami, če ste navedli svoje telesne, duševne ali zdravstvene težave. Preden odpotujete, se za več informacij o podpornih ukrepih na ustanovi gostiteljici neposredno obrnite na pristojno osebo na tej visokošolski ustanovi. Pri tem vam bodo pomagali na uradu za mednarodne izmenjave na vaši visokošolski ustanovi. Visokošolske ustanove lahko že v sporazumih s partnerskimi ustanovami navedejo, kakšno infrastrukturo ponujajo študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami ter kakšne podporne storitve so jim na voljo.

Uporabne informacije so na voljo na spletiščih ExchangeAbility in Link Network.

Več informacij v zvezi z vašo izmenjavo v tujini boste dobili tudi pri nacionalni agenciji CMEPIUS ter na .

Evropska agencija za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebam in vključujoče izobraževanje zagotavlja mrežo kontaktnih oseb, ki so jih imenovala ministrstva v vseh državah EU/EGP in ki lahko odgovorijo na vprašanja ter svetujejo glede opreme in dostopa za invalidne študente.

 

9. IZKUŠNJE ŠTUDENTOV

 

9.1 Facebook

Na CMEPIUSu so na Facebook portalu vzpostavili  skupino, ki je v prvi vrsti namenjena vsem tujim študentom v Sloveniji – tudi incoming Erasmusovcem, Erasmus Mundusovcem, CEEPUSovcem itd. Znotraj skupine si lahko študentje izmenjujejo praktične in študijske izkušnje, lepe stvari in tudi možne težave ter se med seboj povežejo.  Vabljeni, da se priključite skupini!

Facebook logoForeign students in Slovenia

9.2 On-line brošura “Študenti na poti”

Vabimo vas tudi k branju CMEPIUS on-line brošurice »Študenti na poti – Izkušnje/portreti slovenskih ERASMUS študentov« , ki vsebuje zgoščene vtise, izkušnje in portrete slovenskih Erasmus študentov.

Študenti na poti

9.3 FAQ – pogosta vprašanja glede Erasmus+

Evropska komisija je ne enem mestu zbrala in včeraj objavila vprašanja zastavljena s strani študentov iz celotne EU-EFTA-Makedonija-Turčija območja. Gre za  dokument z naslovom Erasmus+ for higher education students, Frequently Asked Questions.

Vprašanja z odgovori najdete na sledečih povezavah:

9.4 Erasmus+ brošura – izobraževanje in usposabljanje
Erasmus-brosura-2014
9.5 Izkušnje študentov Evropske pravne fakultete

Leon Bernot – Erasmus+ izmenjava na Zagreb University, Faculty of Law (HR ZAGREB 01) na Hrvaškem, v š. l. 2017/2018

Ana Rezar Dečman – Erasmus+ izmenjava na Universidad de Caruña, Faculdad de Derecho (E LACORU 01) v Španiji, v  š. l. 2017/2018

Martin Lauko – Erasmus+ izmenjava Masarykova Univerza v Brnu š.l.2017/2018.

 

Martin-Jakob-Koler-Erasmus praksa na Veleposlaništvu RS v Berlinu, š.l.2016/2017

 

word-logoNeža Vončina – Erasmus izmenjava Comenius University in Bratislava, š.l. 2015-2016

word-logoAleksandar Janković – Erasmus izmenjava na Masaryk University, Brno, št. l. 2015-2016

word-logoIrena Vrtarič – Erasmus izmenjava na Universidad politecnica de Cartagena, Španija, št. l. 2015-2016

word-logoMaja Gogala – Erasmus izmenjava Masaryk University, Brno, š.l. 2014-2015

word-logo Kačič Matjaž – Erasmus izmenjava Comenius University, Bratislava, š.l. 2014/2015

word-logoAdriana Lorenzutti – Erasmus izmenjava Uversity of Udine, Italy, 2014-2015

word-logoSonja Strnad Nardelli – Erasmus izmenjava za namene prakse, O.p. Hovel&collegen, Nemčija, 2014-2015

word-logoErazem Bohinc – Erasmus izmenjava Leipzig University, Nemčija, 2014-2015

word-logoIrena Vrtarič – Erasmus izmenjava za namene prakse, Multiconsult, Norveška, 2013-2014

Matevž Žnidaršič – Erasmus izmenjava na Comenius University, Bratislava, 2015-2016

9.6. Informativni dnevi 
Erasmus+ informativni dan za študente  EVRO-PF, 9.1.2017 (LJ), 10.1.2017 (NG)

Informativni dan Erasmus+ 9. in 10. 1. 2017 

 

Mednarodna izmenjava od A do Ž” (25.10.2016)

Mednarodna-izmenjava-od-a-do-z, 25.10.2016

 

Erasmus+ informativni dan za študente  EVRO-PF in FDŠ (7.1.2016)

Informativni dan Erasmus+ EVRO-PF in FDŠ , 7.1.2016

 

Mednarodna izmenjava od A do Ž (25.10.2017)

 Mednarodna izmenjava od A do Ž

 

9.7  Priročnik za Erasmus+ študente “Organizacija študijskega procesa v EU za š.l. 2016/2017”
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17

 

10. RAZNA OBVESTILA

Sodelovanje Švice v programu Erasmus+