O nas

brosura_karierniKaj je KC?

Karierni center Evropske pravne fakultete (KC EVRO-PF) predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. KC EVRO-PF je bil ustanovljen leta 2012 na pobudo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete z namenom svetovanja študentom oz. diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah.

Kakšna sta vizija in poslanstvo KC?

Vizija KC EVRO-PF je postati kakovostna in učinkovita institucija na področju kariernega razvoja in svetovanja mladim ter postati glavna stična točka med študenti, diplomati, fakulteto in potencialnimi delodajalci.
Poslanstvo KC EVRO-PF je omogočiti mladim enostaven in kakovosten vstop na trg dela ter izboljšati povezavo med gospodarskim in akademskim okoljem. KC EVRO-PF si s pomočjo dodatnih izobraževanj in svetovanj prizadeva, da študente in diplomante ustrezno pripravi na pravo zaposlitev ter na ta način javnemu in zasebnemu sektorju zagotovi ustrezno usposobljene kadre.

Kakšen je namen KC?

Namen KC EVRO-PF je ustvariti celostno podporo študentov tako na njihovi študijski, kakor tudi karierni poti. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj preko raznoraznih delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj karierno osvešča študente ter jim nudi dodatna praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader.

KC EVRO-PF je prijazen tudi do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja. KC EVRO-PF se v čim večji meri trudi sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe na trgu dela. Glede na potrebe delodajalcev bo KC EVRO-PF skušal usmerjati študente v iskane poklice, prav tako pa bo spodbujal uspešne študente, se zavzemal za njihove poklicne usmeritve ter skrbel za njihovo promocijo v okviru danih razsežnosti trga dela.

Kaj ponuja KC?

KC EVRO-PF ponuja raznovrstne aktivnosti namenjene študentom, diplomantom in delodajalcem, s čimer si prizadeva izboljšati vključevanje študentov na trg dela ter povečati fleksibilnost njihovega zaposlovanja.

Dejavnosti:

• individualno ali skupinsko karierno in študijsko svetovanje ter izdelava kariernega načrta,
• osebnostno testiranje študentov,
• informiranje o možnostih za formalno in neformalno pridobivanje dodatnih kompetenc in izkušenj,
• svetovanje študentom s posebnimi potrebami.

Delavnice:

• karierne delavnice,
• izobraževanja za pridobivanje mehkih veščin,
• predavanja, seminarji, delavnice, okrogle mize ter druga srečanja in dogodki namenjeni povezovanju študentov s potencialnimi delodajalci,
• predstavitev delodajalcev na fakulteti,
• obiski v delovna okolja delodajalcev.

 

• prostih delovnih mestih doma in v tujini ter možnostih za zaposlitev,
• štipendijah,
• poletnih šolah,
• študijskih programih doma in v tujini,
• možnostih praktičnega usposabljanja doma in v tujini.

Sodelovanje:

• s potencialnimi delodajalci,
• z zavodi za zaposlovanje,
• z drugimi agencijami na področju zaposlovanja,
• z drugimi sorodnimi institucijami.

Predstavitvena zgibanka >>

Projekt  “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.