Koristne povezave

SPLETNI ZAPOSLITVENI PORTALI
https://data.si in https://data.si/novice (novice s področja zaposlovanja, razvoja kariere, zakonodajnih sprememb)
http://www.ess.gov.si/
• http://www.mojedelo.com/
• http://www.zaposlitev.net
• http://www.mojazaposlitev.si/
• http://www.aktiv.si/
• http://www.mojakariera.si/
• http://www.kariera.si/
• http://zaposlitev.delo.si/
• http://delo.zaposlitev.ws/
• http://www.trummer.eu/si/
• https://www.zaposlimdelodajalca.si/
• http://www.stepstone.com/
• http://www.profil.si/
• http://sl.kadis.si/
• http://www.hill-int.si/si.2286.0.html
• http://www.idejnik.si
• http://www.careerjet.si
https://www.zaposlitev.info

 

EVROPSKE MREŽE POVEZANE S POBUDO EUROPASS

• http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=345 –  Sektor za priznavanje izobraževanja (ENIC/NARIC)
• http://www.eurodesk.si/ – informacije za mlade in tiste, ki delajo z mladimi (EURODESK)

NAČRTOVANJE IN VODENJE KARIERE
• http://www.ess.gov.si/ncips – Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje
• http://www.mojaizbira.si – poklicni kažipot
• http://www.talentiran.si – beleženje neformalno pridobljenega znanja v knjižico Nefiks
• http://www.npk.si – pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na osnovi neformalno pridobljenega znanja

SLOVEVNSKI PORTALI, POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM

• http://www.slo-med.si/401.html – Društvo mediatorjev Slovenije

EVROPSKI PORTALI, POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM IN ZAPOSLOVANJEM
• http://europass.cedefop.europa.eu/ – Evropski portal o pobudi EUROPASS
• http://ec.europa.eu/eures/ – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES)
• http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm – pravice in možnosti državljanov v EU (TVOJA EVROPA)
• http://www.mg.gov.si/si/solvit/ –  Center SOLVIT
• http://europa.eu/epso/index_sl.htm – zaposlitev v institucijah Evropske unije
• http://www.mladiinfo.eu/ – Mladiinfo

ŠTUDIJ IN PRAKSA V TUJINI
• http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx – ERASMUS CMEPIUS
• https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus/  – ERASMUS na EVRO-PF
• http://www.praksevtujini.si/wa/– AISEC prakse v tujini
• http://www.cmepius.si/ – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS
• http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_sl.htm – Pripravništvo v organih EU
• http://ec.europa.eu/ploteus/ – spletni iskalnik možnosti izobraževanja v Evropi
http://www.summer-programs.org – iskalnik poletnih šol in drugih krajših izobraževanj v tujini

 PISANJE ŽIVLJENJEPISA

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zivljenjepis-cv/
http://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/zivljenjepisi/pisanje-zivljenjepisa-cv-ja-18-kontrolnih-tock-2771
 http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/zivljenjepis
http://www.portalznanja.com/Article/Detail/333

 

Projekt  “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.